Alvheims ærespris

Alvheims ærespris

John I. Alvheims ærespris utdeles på Fremskrittspartiets Landsmøte.

Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som har gjort eller som gjør en ekstraordinær innsats for å bedre livskvaliteten til sine medmennesker.

Statutter

Med basis i Landsstyrets vedtak av 20. februar 2005 har Sentralstyret fastsatt slike statutter for John Ingolf Alvheims ærespris:

John I. Alvheims ærespris utdeles på Fremskrittspartiets Landsmøte. Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som har gjort eller som gjør en ekstraordinær innsats for å bedre livskvaliteten til sine medmennesker.

Prisen består av diplom og kr. 50 000,-.”

Jury:
Sentralstyret i Fremskrittspartiet velger en jury bestående av 3 personer hvorav minst en skal ha tilknytning til Sentralstyret. Juryen velger selv sin leder. Juryen oppnevnes for to år av gangen, dog slik at ikke alle skiftes ut på en gang.

Juryen kan selv velge å involvere andre i arbeidet med utvelgelse av kandidater.

Partiets generalsekretær sørger for nødvendig sekretærhjelp til juryens arbeid.

Juryen skal ha gjort ferdig sitt arbeid minst tre uker før partiets landsmøte. Innstillingen meddeles partiets Sentralstyre.

Juryen kan selv foreslå kandidater til jurymedlemmer.

Utdeling:
Prisen skal normalt sett utdeles på partiets landsmøte hvert år. Juryen kan foreslå at prisen ett år ikke skal utdeles. Tidspunkt for utdeling av prisen bestemmes av sentralstyret i forbindelse med fastsettelse av program for Landsmøtet.

Partiet betaler reise og opphold for minst to personer som representerer prismottageren for å motta prisen på partiets Landsmøte.

Forslagsberettigede:
De som hvert år innen 28. februar oppfordres til å fremme forslag til kandidater til prisen er følgende:

  • Tidligere prisvinnere.
  • Partiets stortingsrepresentanter og sentralstyremedlemmer.
  • Partiets fylkeslag og lokallag.
  • Partiets ansatte.
  • Tidligere medlemmer av partiets øverste ledelse.

I tillegg rykkes det inn annonse i partiavisen Fremskritt og på partiets internettsider der lesere på fritt grunnlag kan sende inn forslag til kandidater.

Forslagene skal inneholde navn på forslagstiller, navn på hvem forslagstilleren mener bør motta prisen, samt en begrunnelse i tråd med hovedkriteriene for prisen.

Om kandidater:

  • Politisk aktive personer i Fremskrittspartiet kan ikke motta prisen.
  • Kandidater som tidligere har vært aktive i FrP må ha vært ute av aktiv partipolitikk i minst 5 år før de kan vurderes som mottagere av prisen.
  • Kandidater skal ikke være tilknyttet ett bestemt politisk parti.
  • Kandidater skal ha sin hovedvirksomhet i Norge.
  • Kandidater skal ha gjort en ekstraordinær innsats for sine medmennesker ut over det som normalt kan forventes. Grupper og organisasjoner skal gjennom sitt virke har bidratt til å sette søkelyset på forhold som ellers ville vært oversett av storsamfunnet og medier. Disse forhold må ha vært av en slik karakter at de i vesentlig grad har bidratt til å forverre livskvaliteten til de som har vært utsatt for det.

Endringer i statuttene:
Sentralstyret i Fremskrittspartiet kan med 2/3 flertall endre statuttene for prisen. Hovedkriteriet for prisen kan kun endres av Fremskrittspartiets Landsstyre.

Om John Ingolf Alvheim

John Ingolf Alvheim var en Fremskrittspartiets fremste politikere gjennom tidene. Gjennom over 21 år, hvorav 16 år som stortingsrepresentant, var han med på bygge opp Fremskrittspartiets sosialpolitiske varemerke.
John Alvheim ble født i Øygarden i Hordaland den 21. mai 1930. Han ble ikke født med en sølvskje i munnen. Hans oppvekst var preget av fattigdom, der kampen for å overleve og kampen for å skaffe penger til det mest nødvendige preget hverdagen. Fattigdommen og gudstroen satte standarden og rammene for livene til de som vokste opp i det karrige landskapet ytterst i Øygarden. John utfordret disse rammene. Han hadde et sterkt ønske om "bli noe" - noe han gjennom stor innsats og hjelp fra sin familie greide.

Han kom seg ut av fattigdommen, gjennomførte sin utdannelse som diakon – og endte etter hvert opp som landets mektigste og mest innflytelsesrike helse- og sosialpolitiker. Oppveksten preget ham, og var det som staket ut livet hans i tjeneste for sine medmennesker.

Det som drev ham var et sterkt ønske om å tjene andre. Være noe for andre. Hjelpe andre.

Til Fremskrittspartiet kom han i 1984 som eneste fremmøtte på et partimøte på Telemark Hotell på Notodden. Da hadde han bak seg en lang politisk karriere i KrF, et parti han etter eget utsagn forlot fordi det var for lavt under taket og fordi nestekjærligheten etter hans vurdering hadde trange kår.

Fra første dag engasjerte han seg sterkt for sitt nye parti. Han ble blant annet valgt inn i Sentralstyret allerede i 1986, der han satt sammenhengende frem til han gikk av som 2. nestformann på landsmøtet i 2005, dagen etter at han fylte 75 år. 2. nestformann ble han på Landsmøtet i 2001, et verv han påtok seg i ærbødighet og med et ønske om å tjene partiet etter en svært opprivende og vanskelig periode i organisasjonen.

Hans fagkunnskap er viden kjent, likeså hans sterke engasjement. Fagkunnskapen kom fra et langt liv i helsevesenets tjeneste, som dikakon, sykepleier, administrasjonssjef og sykehusdirektør. Hans engasjement og overbevisning var sterkt og ekte.

Kombinasjonen av kunnskap og engasjement gjorde at han aldri ga seg - noe både hans politiske motstandere og medspillere fikk merke mang en gang. Eldremilliarden. Helsereformen. Metadon og annen medikamentell behandling av narkomane. Barnevernssaker. Mehmet-saken. Kampen for flere sykehjemsplasser. Kampen for større verdighet i eldreomsorgen. Behandlingsbro til utlandet. Dette er bare noen av de mange sakene og temaene har var engasjert i.

CV

CV - John Ingolf Alvheim (1930-2005)

Født: 21.05.1930 i Øygarden, Hordaland.
Død: 05.12.2005 i Notodden, Telemark.

Sønn av fisker og småbruker Joakim Knutsen Alvheim (1893-1958) og husmor Ingeborg Larsen (1895-1972)

Utdannelse
Diakonhøyskole 1954
Anestesisykepleier 1956
Økonomisk administrativ tilleggsutdanning 1962-1964

Arbeidserfaring
Anestesisykepleier Askim sykehus 1956-1961
Oversykepleier ved Notodden sykehus 1961-1964
Forvalter Notodden sykehus 1961-1966
Økonomisjef Notodden sykehus 1966-1979
Administrator Norges Røde Kors i Bangladesh 1979-1980
Administrasjonssjef Notodden sykehus 1980-1987
Direktør ved Notodden sykehus 1987-1993
Sanitetskvartermester Marinen 1954-1956
UNIFIL-hospitalet i Gaza, oversykepleier, løytnant 1958-1959
UNIFIL-hospitalet i Gaza, oversykepleier 1961
Kirkens Nødhjelp i Bangladesh 1972
Kirkens Nødhjelp i Etiopia 1974
Norges Røde Kors i Libanon 1976

Stortingsperioder
Vararepresentant nr. 3 for Telemark 1973-77, KrF.
Representant nr. 5 for Telemark 1989-93, FrP. FrP fra 01.10.1989.
Representant nr. 8 for Telemark 1993-97, FrP.
Representant nr. 3 for Telemark 1997-2001, FrP.
Representant nr. 2 for Telemark 2001-2005, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer
1989-93
Medlem Valgkomiteen 10.10.1989-30.09.1993
Medlem Sosialkomiteen 23.10.1989-30.09.1993
1993-97
Nestleder Sosialkomiteen 21.10.1993-30.09.1997
1997-2001
Medlem Valgkomiteen 08.10.1997-30.09.2001
Medlem Arbeidsordningskomiteen 21.10.1997-30.09.2001
Varamedlem Den utvidede utenrikskomité 21.10.1997-30.09.2001
Leder Sosialkomiteen 21.10.1997-30.09.2001
2001-2005
Leder Sosialkomiteen 22.10.2001-30.09.2005
Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.
2001-2005
Leder Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter 04.12.2001-30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner
1989-93
Varamedlem Stortingets delegasjon til Nordisk Råd 07.11.1989-30.09.1993
Delegat FNs generalforsamling 01.01.1991
1993-97
Varamedlem Stortingets delegasjon til Nordisk Råd 25.10.1993-30.09.1997
Delegat FNs generalforsamling 01.01.1996
1997-2001
Medlem Stortingets delegasjon til Nordisk Råd 28.10.1997-30.09.2001
2001-2005
Varamedlem Stortingets delegasjon til Nordisk Råd 26.10.2001-30.09.2002
Medlem Stortingets delegasjon til Nordisk Råd 17.10.2002-30.09.2005
Delegat FNs generalforsamling 01.01.2003

Medlemskap i gruppestyrer
1989-93
Varamedlem gruppestyret Fremskrittspartiet 01.10.1989-11.01.1991
Medlem gruppestyret Fremskrittspartiet 11.01.1991-01.10.1992
Nestformann gruppestyret Fremskrittspartiet 01.10.1992-30.09.1993
1993-97
Nestformann gruppestyret Fremskrittspartiet 01.10.1993-30.09.1997
1997-2001
Nestformann gruppestyret Fremskrittspartiet 01.10.1997-30.09.2001

Kommunal- og fylkespolitisk aktivitet
Medlem Notodden formannskap 1967-1971 (for KrF), 1971-1975 (for KrF), 1975-1979 (for KrF), 1987-1991 (for FrP)
Medlem Notodden bystyre 1991-1995 (for FrP), varaordfører 1995-1999 (for FrP)
Medlem Telemark fylkesting 1975-1979 (for Krf), 1987-1991 (for Frp), 1991-1995 (for Frp), 1995-1999 (for Frp)

Offentlige verv
Lekdommer Byretten Notodden 1967-1979, fra 1987
Medlem Helse- og sosialutvalget Telemark 1975-1979
Medlem Administrasjons- og likestillingsutvalget Telemark 1987-1991

Tillitsverv i partier
Formann Notodden FrP 1984-1988
Formann Telemark FrP 1985-1991
Medlem FrPs landsstyre 1986-1996
Medlem FrPs sentralstyre 1986-1996, 1999-2001 (stortingsgruppens representant)
2. nestformann FrP 2001-2005

Tillitsverv i organisasjoner
Formann Notodden Kristne Kameratklubb 1963-1988
Formann Klubbens behandlingssenter Notodden 1972-1988

Utmerkelser m.v.
FN-medaljen for tjeneste i UNIFIL Gaza 1958-1959

Litteratur
Stordal, Maj-Lis: Fra småting til Storting: i anledning John Ingolf Alvheims 60-årsdag 21. mai 1990, Notodden 1990
Møller, Arvid: Alvheim, Schibsted, Oslo 2005

Jury

Sentralstyret i Fremskrittspartiet velger en jury bestående av 3 personer hvorav minst en skal ha tilknytning til Sentralstyret. Juryen velger selv sin leder. Juryen oppnevnes for to år av gangen, dog slik at ikke alle skiftes ut på en gang.

Juryen kan selv velge å involvere andre i arbeidet med utvelgelse av kandidater.

Partiets generalsekretær sørger for nødvendig sekretærhjelp til juryens arbeid.

Juryen skal ha gjort ferdig sitt arbeid minst tre uker før partiets landsmøte. Innstillingen meddeles partiets Sentralstyre.

Juryen kan selv foreslå kandidater til jurymedlemmer.

Prisvinnere

2014 - Shirley Bottolfsen

Shirley-Bottolfsen

Juryens begrunnelse:
«Hver dag lever alt for mange mennesker i fattigdom og fortvilelse. Både personer berørt av rus og andre utfordringer i hverdagen som gjør livet tungt å leve. Årets prisvinner bidrar til mange enkeltmenneskers næring til både kropp og sjel. I snart 30 år har hun brukt store deler av sin tid til å hjelpe narkomane, syke og eldre, samt vandrefamilier. Det arbeidet Shirley Isabelle Theresa Bernadette Bottolfsen gjør er i John Ingolf Alvheims ånd. Følgelig er Shirley Bottolfsen en verdig mottaker av hans ærespris for 2014.»

2013 - Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Leve

Juryens begrunnelse:
«Over 500 mennesker velger hvert år å ta sitt eget liv. Det antas at minst ti ganger så mange forsøker.
Årets prisvinner ble etablert i 1999 som en frivillig landsdekkende organisasjon med formål å sikre omsorg og støtte
til etterlatte ved selvmord. De arbeider også for å forebygge og redusere antall selvmord og selvmordsforsøk, blant annet gjennom Verdensdagen for selvmordsforebygging. Det arbeidet organisasjonen gjør for å ta vare på etterlatte og bevisstgjøre rundt temaet selvmord er i John Ingolf Alvheims ånd. Følgelig er LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord en verdig mottaker av hans ærespris for 2013.»

2012 - Dixi ressurssenter for voldtatte

Grete Kvalheim

Juryens begrunnelse:
Voldtekt er noe av det verste som kan skje et menneske. Ved en voldtekt er det vanlig å oppleve at både liv, helse og personlig integritet er alvorlig truet. For ofrene er omsorg, forståelse og støtte viktig for å begrense skadeomfanget. Årets prisvinner har satt ord på hvordan det er å leve etter overgrepet, herunder flere utgivelser av bøker. Hennes arbeid med å starte Dixi resurssenter for voldtatte har vært et viktig bidrag til å sette søkelyset på, og spre informasjon om senskader og skadefølger. Gjennom støtte, samtalegrupper og informasjon hjelper Dixi voldtektsofre og deres pårørende. I tillegg til dette jobber også Grete Kvalheim, i likhet med Dixi, med holdningsskapende arbeid i det forebyggende perspektivet. Dette er et viktig bidrag til samfunnsdebatten i møte med blant annet den senere tids situasjon i forbindelse med voldtekter, særlig i hovedstadsområdet. Engasjementet for å gjøre hverdagen tryggere og bedre for våre medmennesker er i John Ingolf Alvheims ånd, og Grete Kvalheim er en verdig mottaker av hans ærespris for 2012.

2011 - Livsglede for eldre

Annette Skeie Jakobsen og Elin Anita Verdal

Juryens begrunnelse:
Gjennom mottoet "Lev livet - livet ut" har frivillige siden oppstarten i 2005 arbeidet for at eldre skal leve et rikt liv og ikke bare et langt liv. Livskvalitet og livsglede er avgjørende faktorer for at mennesker skal ha verdighet i sin livs høst. Årets prisvinner arbeider etter verdiene glede, respekt, omsorg, mot og trygghet. Arbeidet sykepleierstudentene Annette Skeie Jakobsen og Elin Anita Verdal i sin tid startet har nå utviklet seg til å bli en stor organisasjon med lokalforeninger landet rundt. De "gule englene" som de kalles, utgjør i sannhet en forskjell for de mange eldre de kommer i kontakt med. Det frivillige arbeidet stiftelsens medarbeidere utfører bidrar til å skape liv i årene og ikke bare år til livene. Frivillig engasjement for å gjøre hverdagen bedre for våre medmennesker er i John Ingolf Alvheims ånd, og stiftelsen "Livsglede for eldre" er en verdig mottaker av hans ærespris for 2011.

2010 - Stine Sofies Stiftelse

Bente Bergseth

Gjennom sitt arbeid for å beskytte barn mot vold og overgrep, er Stine Sofies Stiftelse tildelt Alvheims Ærespris for 2010
Juryens begrunnelse:
Stine Sofies Stiftelse ble i sin tid opprettet for å bekjempe noe av det verste en kan tenke seg – voksnes vold og overgrep mot barn. I ett samfunn basert på rettsikkerhet har det vært for lett å fokusere på de kriminelles rettigheter i stedet for ofrene og deres pårørende. Stine Sofies Stiftelse bidrar til at samfunnet ikke lenger får lov å glemme at det bak hver overgriper finnes et offer og en familie. De skal også ha rettigheter. Stiftelsen bærer sitt navn som en daglig påminnelse om ufattelige tragedier og om et arbeid som aldri må stoppe opp. De enkeltpersoner som ut fra idealistiske grunner i sin tid startet stiftelsen har i tråd med John Ingolf Alvheims ånd gjort en innsats for sine medmennesker ut over det som kan forventes. Stine Sofies Stiftelse er en verdig mottaker av John Ingolf Alvheims Ærespris for 2010.

2009 - Lise Karlsen

Lise Karlsen

Grunnlegger av Evangeliesenteret
Sammen med sin mann, Ludvig Karlsen, grunnla Lise Karlsen Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter i 1983. Senteret har siden oppstart hjulpet titusener av rusmisbrukere til et bedre liv.
Juryens begrunnelse:
Det begynte med to senger i en garasje. Omstendighetene var enkle og neppe i tråd med lover og forskrifter. Men de to hadde noe som forskriftene ikke hadde, nemlig kjærlighet til beboerne, og et inderlig ønske om å hjelpe. Ved kjærlighet, tro, faglig og sosial hjelp i årene etter på har titusener fått hjelp. På det meste har de hjulpet rusmisbrukere på 39 sentre og med over 300 ansatte. De er i dag Norges største private tiltak innen rusomsorg. Budskapet ”ennå er det håp” spres gjennom møter, bøker og gjennom egen TV kanal. Alt dette fordi to tidligere rusmisbrukere møtte troen og bestemte seg for å hjelpe. Innsatsen årets prisvinner har gjort, sammen med sin nå avdøde mann, kan ikke verdsettes høyt nok. Det er få som arbeider bedre i John Ingolf Alvheim ånd enn årets prisvinner, Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter og Lise Karlsen.

2008 - Kai Zahl

Kai Zahl

Grunnlegger av Dissimilis
Juryens begrunnelse:
Kvaliteten i et samfunn måles ofte på hvordan det tar vare på sine eldre heter det. Et samfunn bør også måles på hvordan det tar vare de som er annerledes. Hvilke muligheter finnes og hvordan blir de integrert i dagliglivet – hva gjelder bolig, jobb, fritidsaktiviteter og læring. Ikke alle er i stand til å lære på samme måten som andre. Det kan være en vond opplevelse for et barn å erkjenne at den aktiviteten en har så lyst å delta i blir umulig fordi en ikke er i stand til lære på samme måten som andre. Årets prisvinner oppdaget dette da hans egen sønn drømte om å spille i rockeband, men ikke fikk dette til fordi han på grunn av sin utviklingshemming ikke var i stand til å lære noter. I stedet for å akseptere dette utviklet årets prisvinner et alternativt tonesystem – basert på tre farger. En ny verden var åpnet for mange. Sønnen Børge kunne i 1981 etablere sitt eget band – og 1987 kunne over 1400 personer, herunder også kongehuset, sammen med resten av Norge benket foran tv-skjermene, overvære Dissimilis sin første konsert. Resten er historie – og i dag er tonesystemet spredt utover en hel verden og har medført at tusenvis av personer har fått en ny dimensjon i livet sitt. Dette hadde aldri skjedd uten Kai Zahls uegennyttig innsats gjennom en generasjon. Hans innsats for denne gruppen av våre medmennesker er helt i John Ingolf Alvheims ånd og Kai Zahl er en verdig mottaker av prisen for 2008.

2007 -Tore Sandberg

Tore Sandberg

Privatetterforsker
Juryens begrunnelse:
Et samfunn skal ha strenge straffer for alvorlige forbrytelser. Det skal også ha et rettssystem som på en god måte ivaretar interessene til så vel ofrene for forbrytelser som antatt gjerningsperson. Et samfunn måles ofte på humaniteten i behandlingen av antatt kriminelle, dette fordi noe av det verste en kan bli utsatt for i en rettstat er å blir dømt for en forbrytelse en ikke har begått. Det er bedre at antatt skyldige går fri enn at uskyldige personer blir fradømt friheten på feil grunnlag. I ethvert samfunn, også vårt, er det grunn til å tro at personer blir dømt på feilaktig grunnlagt. Dessverre skjer dette ofte på grunn av faktiske feil og slurv fra politi, påtalemyndighet og domstoler. Det er dessverre få personer og organisasjoner som engasjerer seg i arbeidet for å avsløre overgrep som begås ved at uskyldige, ressursvake personer blir feilaktig dømt. Særlig så vi dette i Per Liland saken og Fritz Moen saken. I begge tilfeller har til dels ressurssvake personer sonet lange fengselsstraffer for forbrytelser de ikke var skyldig i. Uten en persons særlig innsats hadde blant annet disse to fremdeles vært feilaktig dømt. Uten en persons særlig innsats hadde ikke kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker blitt opprettet. Tore Sandberg er medmennesket som uten hensyn til egen situasjon har kjempet for å oppnå rettferdighet. Juryen slår fast at Tore Sandbergs innsats for sine medmennesker er i John Ingolf Alvheims ånd og at han er en verdig mottaker av prisen for 2007.

2006 - Ola Ødegaard

Ola Ødegaard

Stifter av foreningen Rettferd for tapere
Juryens begrunnelse:
Norge er ifølge FN et av verdens beste land å bo i. Høy levestandard og gode sosiale ordninger skal sørge for at alle i dette landet har et godt liv. Slik er det ikke. Det er mange i vårt land som dessverre faller på utsiden av vårt påstått gode velferdssamfunn. Veldig mange av disse enkeltmenneskene blir glemt av storsamfunnet – og uten innsatsen fra enkeltpersoner og organisasjoner ville ingen brydd seg om disses skjebne. I 1993 ble stiftelsen ”Rettferd for taperne” stiftet. Ildsjelen bak denne organisasjonen, Ola Ødegaard, har i årevis sloss for å bedre situasjonen for de som av en eller annen grunn faller utenom vårt samfunn. Han har kontinuerlig sloss for å sette søkelyset på manglende oppfølging fra myndighetene og uverdige forhold for enkeltmennesker i vårt land, og har gjennom årene vært ansvarlig for å bygge opp en organisasjon som i dag virkelig bidrar til å fokusere på de som faller utenfor - ofte som følge av mangelfull oppfølging fra offentlige myndigheter. Hans innsats har ført til at mange personer har fått hjelp til et mer verdig liv. Ola Ødegaards innsats er virkelig i John Alvheims ånd – å hjelpe sine medmennesker. Ola Ødegaard er en verdig vinner av John Ingolf Alvheims ærespris.

2005 - Marit Solli

Marit Solli

Major i Frelsesarmeen
Juryens begrunnelse:
Major Marit Solli har vært offiser i Frelsesarmeen siden 1970. I mer enn 35 år, har hun gjennom sin tjeneste i armeens avdelinger i Brumunddal, Reykjavik, Namsos, Kristiansund, Sandefjord, Fredrikstad, Haugesund og Oslo, gjort en ekstraordinær innsats for å bedre livskvaliteten til medmennesker i nød. Gjennom sin ledelse av slumstasjonene i Bergen, Oslo og ved Bakkegatens Hospits for rusmiddelmisbrukere, har hun sett livets skyggeside. En skyggeside vi aner er der – men som vi ikke alltid vil vedkjenne oss. Major Marit Solli har ved armeens innsamlingsgryte gjort en enorm innsats for å samle inn penger til å hjelpe andre. For mange, er hun selve symbolet på medmenneskelighet og omsorg. Hun – i likhet med tusenvis av andre Frelsessoldater verden over – er et hverdagsmenneske, som gjennom sin tro og sitt liv, gir alt for å hjelpe andre. Major Marit Solli symboliserer alt det denne prisen ønsker å uttrykke, og hun er derfor en verdig mottaker av John Ingolf Alvheims ærespris for 2005.