Foto: Colourbox

Nei til fotobokser

Bedre veier er viktigere for trafikksikkerheten enn flere fotobokser.

17. juni behandlet stortinget et forslag om at det skal settes ut enda flere fotobokser langs norske veier. Forslaget fikk flertall, mot Fremskrittspartiet sin vilje.

- Vi mener det er klokere å bruke knappe trafikksikkerhetsmidler på bedre merking, midtdelere og mer vedlikehold av veiene, enn å sette opp enda flere enn de 300 fotoboksene vi allerede har langs norske veier, sier Roy Steffensen som representerer FrP i transportkomiteen på stortinget.

Den rød-grønne regjeringen valgte fotobokser fremfor veivedlikehold. I de 8 årene økte vedlikeholdsetterslepet mens man brukte penger på stadig nye fotobokser langs veiene.

- Med FrP i regjering har det kommet et nytt søkelys på trafikksikkerhet. Vi velger nå å bruke ressursene på de tiltakene som gir best trafikksikkerhet. Nye veier og bedre vedlikehold er de trafikksikkerhetstiltakene som gir best effekt. Derfor velger vi å bruke pengene på dette og sier nei til nye fotobokser, sier Steffensen.

For 2014 og foreløpig for 2015 vises det en betydelig nedgang i antallet alvorlige ulykker på norske veier. Dette er en god utvikling som viser at det å satse på bedre veier og godt vedlikehold gir gode trafikksikkerhetsresultater. I samme periode har det vært full stopp i fotoboksutbyggingen takket være regjeringen. Dette viser også at det ikke er en sammenheng mellom reduksjon i antallet ulykker og etablering av stadig nye fotobokser.

- Dette er et trafikksikkerhetstiltak som har tatt ut sitt potensiale og det er trist å se at det nå er et stortingsflertall som ønsker å prioritere flere veikameraer fremfor regjerings prioritering av veitiltak. Den nye trafikksikkerhetsstrategien har siden regjeringsskifte gitt gode resultater og de laveste ulykkestallene vi har sett siden 1950-tallet, sier Steffensen.

Steffensen peker også på at det prinsipielle spørsmålet om økt overvåking som følge av fotobokser, er et tema som raskt blir glemt i debatten.

- Overvåking og personvern er også et argument som nå dessverre ikke blir nevnt i denne sammenheng. Det er riktig at bildene fra kameraene automatisk vil bli slettet om man ikke har kjørt for fort, men dette kan ved få tastetrykk gjøres om på, og jeg er av natur skeptisk til å tilrettelegge for utstrakt overvåking av lovlydige borgere i fremtiden, sier Steffensen.