Jon Georg Dale. Foto.

Foto: Lone Kjølsrud - FrP

Nær rekordvekst i skognæringen

Som følge av regjeringens satsing på næringsutvikling og distrikts-Norge, nådde norsk tømmerhogst nye høyder i fjor.

– I norsk treindustri og i norske skoger ligger det eventyrlige muligheter for fremtiden. Både for å øke hogsten, skape mer verdier i distriktene, og for ny industri innenlands. Dette er gledelige tall som viser at den norske skognæringen går i riktig retning, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP).

– Har satset på skognæring
Skogeierne solgte 10,43 millioner kubikkmeter (m3) tømmer til skogsindustrien i 2016. Det er det nest høyeste siden 1920-tallet, og bare 100 000 m3 mindre enn rekordsesongen 1989/90.

– Regjeringen har virkelig satset på skognæringen. Infrastruktur, som skogsbilveier og tømmerkaier, og forskning har særlig vært viktige satsingsområder for oss, og det ser vi resultatene av nå med denne positive utviklingen i næringen, sier Dale.

Et hovedsatsingsområde
Regjeringen har styrking av infrastrukturen for effektiv transport som et hovedsatsingsområde. Infrastrukturtiltak som skogsveier og tømmerkaier reduserer transportkostnadene og styrker konkurransekraften i næringen. I tillegg gir tiltakene også positive sysselsettings- og verdiskapingseffekter.

– Skogbruket er en viktig næring som har muligheter for økt verdiskaping i årene som kommer. Skog- og trenæringen er også en del av et globalt marked, også innen bioøkonomien. Det innebærer at hele verdikjeden, fra stubbe til industri, må være effektiv og konkurransedyktig, og næringen etterspør derfor bedre infrastruktur. Det gjør denne regjeringen noe med, sier landbruksminister Dale.

– Regjeringen vil styrke satsingen på infrastrukturtiltak i skogbruket ytterligere i 2017, med en økning på over 40 prosent fra i fjor, avslutter han.