Bente Thorsen. Foto.

Foto: FrP

Ser frem til helhetlig mobbepolitikk

FrPs utdanningspolitikere er fornøyde med regjeringens helhetlige politikk mot mobbing, og ser frem til lovverk og tiltak som styrker barn og unges rettigheter.

Elevundersøkelsen 2016 viser at 6,3 prosent av alle barn og unge i grunnskole og videregående opplæring føler seg mobbet. Det tilsvarer 58 000 barn og unge.

En hjertesak for FrP
– Mobbing er et samfunnsproblem som må tas på alvor, og vi må gjøre noe for disse 58 000 barna. Det må få konsekvenser dersom skoleledelse og lærere ikke griper inn ved mobbing, sier FrPs utdanningspolitiske talskvinne, Bente Thorsen.

Hun påpeker at FrP i flere år har hatt kampen mot mobbing som sin viktigste hjertesak i utdanningspolitikken, og at mye blir gjort for disse barna med FrP i regjering.

Aktivitetsplikt
– Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø, og nå vil departementet lovfeste nulltoleranse mot mobbing. I tillegg er en del av regjeringens tiltakspakke mot mobbing å innføre en aktivitetsplikt for skolene. Det innebærer at de må handle raskt og effektivt når de oppdager mobbing, forklarer Thorsen.

Til tross for mange tiltak og kampanjer de siste 20 årene, er tallet på elever som sier at de blir mobbet fremdeles høyt. Derfor vil regjeringen styrke arbeidet mot mobbing, og foreslår flere lovendringer og tiltak for å styrke rettighetene til barn og unge som blir mobbet.

– Alt for lenge har arbeidet mot mobbing bestått av ord fremfor handling. Nå viser regjeringen handlekraft gjennom å innføre tiltak FrP har kjempet for i mange år, sier Lill Harriet Sandaune.

Flere sanksjonsmuligheter
Hun viser til at det i tiltakspakken ligger flere muligheter for sanksjoner, blant annet økonomisk straff og mulighet til å skifte ut skoleledelse som over tid ikke håndterer mobbesaker godt nok.

Det er også satt av midler til å styrke kompetansen til de voksne i skolen, barnehagen og kommunen, noe Sandaune og Thorsen mener er svært viktig.

– Det er helt nødvendig at de voksne lærer mer om hvordan de kan forebygge og håndtere mobbing, sier de.

Mobberen må flytte
De to er også godt fornøyde med at regjeringen har styrket innsatsen mot digital mobbing betydelig, blant annet gjennom nettstedet nullmobbing.no, som skal gi barn, unge og deres foreldre informasjon om mobbing og rettigheter, og hvordan mobbing kan varsles.

– Fylkesmannen styrkes og får et tydelig ansvar i kampen mot mobbing, og det skal være lavterskel for å hjelpe barn og foreldre i kompliserte saker. Samtidig vil barneombudet gjennom henvendelser fra barn og pårørende få en viktigere rolle i mobbesaker. Det er viktig. I tillegg er det positivt at regjeringen har fått på plass en forskriftsendring som gir bedre adgang til å flytte mobberen til en annen skole. Det er mobberen, ikke offeret, som må flytte, avslutter FrP-duoen.


Du kan lese mer om regjeringens arbeid mot mobbing her.