Ib Thomsen. Foto.

Foto: A. P. Lorentzen - FrP

Mediebransjen må også omstille seg

FrPs kultur- og mediepolitiske talsmann, Ib Thomsen, mener det går en grense for hvor mye man kan forvente å få bruke av andre menneskers penger.

Han er skuffet over utredningen fra Mediemangfoldsutvalget, som ble oppnevnt av regjeringen i 2015. Utvalget hadde som mandat å vurdere hva som bør være de statlige målene for å oppnå mest mulig mediemangfold.

Bremsekloss for nødvendig omstilling
– Utvalget fikk i oppdrag å finne langsiktige tiltak innenfor eksisterende økonomiske rammer. Resultatet var en rapport som skisserte kortsiktige tiltak og ytret ønske om mer penger. Det var ikke dette som lå i utvalgets mandat, sier Thomsen.

Han reagerer særlig på utvalgets forslag om et tidsbegrenset fritak for arbeidsgiveravgift for nyhetsbaserte norske medieselskaper. Et tiltak som vil koste nærmere 600 millioner kroner.

– Det er et veldig dårlig forslag som vil føre til en massiv statlig subsidiering av medieselskaper, på toppen av pressestøtten. For FrP er dette helt uaktuelt. For det første mener vi det er prinsipielt feil å gi statssubsidier til en bestemt næring. For det andre vil det fungere som en bremsekloss for nødvendig omstilling og nytenking i mediebransjen, sier han.

– Peker ikke på elefanten i rommet

Thomsen forteller at den totale støtten norske mediebedrifter i dag mottar beløper seg til om lag 8 milliarder kroner. Av dette mottar NRK over 5,5 milliarder.

– Utvalget peker ikke på elefanten i rommet, nemlig NRK. De henviser kun til at Stortinget i disse dager behandler fremtidig finansiering av NRK, og at de mener at det på prinsipielt grunnlag bør omgjøres til en stiftelse. Videre er det eneste de klarer å fremsette et ønske om å øke de statlige overføringene til sektoren med 840 millioner. I mitt hode er det omtrent like logisk som å kaste mer penger på en budsjettsprekk.

Han mener mediebransjen, i likhet med andre bransjer, har et ansvar for å omstille seg.

Ikke bærekraftig

– Å forvente større overføringer til en sektor som allerede i dag mottar nærmere 8 milliarder kroner er i beste fall naivt. De hadde muligheten til å foreslå endringer i sektoren som skulle gjøre den mer uavhengig og rustet til å møte fremtiden, og fikk et mandat som gjorde at bransjen selv kunne velge hvordan de best mente at pengene kunne prioriteres. Svaret de ga var at den eneste endringen de ville gjøre var å få mer penger, sier en skuffet Thomsen.

Han viser til at den internasjonale konkurransen i mediemarkedet bare kommer til å øke i årene som kommer, og poengterer at løsningen på ethvert problem i fremtiden nødvendigvis ikke kan være større statlige overføringer.

– Den norske mediebransjen må snart ta innover seg det de fleste andre har skjønt for lenge siden: Det finnes en grense for hvor mye man kan forvente å få bruke av andre menneskers penger. Vi kan ikke basere samfunnet på at enhver utfordring kan løses ved å gi mer penger. Det er ikke bærekraftig, avslutter han.