Lill Harriet Sandaune. Foto.

Foto: FrP

Private tilbydere gir mangfold og utvikling

– Det er på tide at noen snakker høyt og tydelig om hvor bra det er med private tilbydere av utdanning, sier FrPs Lill Harriet Sandaune.

Hun mener de private skolene, både de kommersielle uten statsstøtte og friskolene, står sentralt i å løse viktige samfunnsoppgaver.

Utfyller utdanningstilbudet
– For det første ivaretar de retten for elever og foreldre til å velge en alternativ skole som dekker deres behov. For det andre bidrar privatskolene med mange nyskapende og innovative skoler. De kan igjen stimulere og inspirere andre skoler til videre utvikling, sier hun.

Hun poengterer at mange private skoler satser på å utvikle en mer praksisrettet utdanning og effektive opplæringsprodukter for bedriftsmarkedet. For FrP er det viktig å gi disse rom og støtte til å utvikle seg, både pedagogisk og kommersielt.

– Private skoler utøver et viktig samfunnsoppdrag ved å utdanne kompetanse som samfunnet og arbeidslivet vårt trenger, og bidrar dermed til verdiskapingen som skal til for å opprettholde velferdsstaten. Vi i FrP mener at særlig de private fag- og høyskolene har gått foran og utviklet gode former for samarbeid med arbeidslivet. De sikrer dermed at utdanningen er relevant for samfunnets behov, og i tillegg utfyller de det offentlige utdanningstilbudet, forklarer hun.

Vedtatt nye lover
Sandaune forklarer at det er kapitalkrevende og risikofylt å satse på privat skoledrift innenfor utdanningssektoren. Blant annet er det krav om at fagpersonell skal ansettes før NOKUT-godkjenning er på plass ved private høyskoler.

– Ønsker man at private skoler skal bidra med å utvikle faglig gode og markedsrettede utdanningsinstitusjoner, så må rammebetingelsene ligge til rette for dette, og være mest mulig forutsigbare over tid. Vi har i regjeringsperioden vært med å vedta ny friskolelov, og vi har nettopp avgitt ny lov for universiteter og høyskoler, samt lov om fagskoleutdanning. I arbeidet med disse lovene har vi hatt utstrakt dialog med de profesjonelle, private utdanningstilbyderne.

– Usunn skepsis
Hun forteller at hun er relativt fornøyd med resultatene så langt, men erkjenner at FrP ønsker seg lovtekster som er enda mer privatvennlige enn dem som nå er vedtatt.

– Det er dessverre slik at den usunne skepsisen til private sitter dypt i store deler av byråkratiet. Mange vil benytte enhver anledning til å hindre opprettelse av private skoler. Sosialistene har alltid fryktet valgfrihet og markedskrefter, enten det gjelder frihet til å velge radio- og tv-kanaler, sykehjemsplasser, telefonselskaper eller skoler. Det er derfor viktig at lovverket tydelig legger til rette for oppstart og utvikling av private skoler, understreker Sandaune.

Skal komme elevene til gode
Mange private skoler, dem vi kaller friskoler, får offentlige tilskudd. Sandaune understreker at FrP mener det er riktig at det stilles strenge krav til disse.

– De nye lovene legger til rette for seriøse aktører som ønsker å drive skolevirksomhet av høy kvalitet. Systemet er slik at det gjennomføres tilsyn og kontroll som avslører når aktører beriker seg på statstilskudd i strid med regelverket. Dette er viktig, midlene skal komme elevene til gode. Ingen skal utnytte systemet til urettmessig å tjene seg rik på skattebetalernes penger.

Løfter frem rene privatskoler
Sandaune viser til at det lenge har vært høyt fokus på friskolene, men at Fremskrittspartiet ønsker å løfte frem også de rene privatskolene.

– Disse utgjør et viktig supplement til det offentlig finansierte utdanningstilbudet, ikke minst i fagskolesektoren og annen høyere utdanning. Her betaler elevene hele kostnaden ved utdanningen, så det er viktig å ha klare regler som sikrer at elevene og studentene får en utdanning av god kvalitet, sier hun, og avslutter:

– Like viktig er det at vi ikke setter for mange byråkratiske krav og reguleringer på slike skoler. Kreative krefter, som ser mulighetene og ikke minst behovene i arbeidsmarkedet, bør vi oppmuntre til å skape ulike utdanningstilbud. Det offentlige må ikke legge hindringer i veien for dette. Alle elever fortjener en best mulig utdanning som passer den enkelte.