Bilde av Per Sandberg

Foto: Paul Paiewonsky

Utlendinger må forsørge seg selv

– Utlendinger som ønsker varig opphold i Norge må kunne forsørge seg selv, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg.

Regjeringen foreslår at utlendinger må ha vært selvforsørget de siste tolv månedene for å kunne få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge. Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslaget på høring, med høringsfrist 9. mai.

Presiseringer i forskriften

– Utlendinger som ønsker varig opphold i Norge må kunne forsørge seg selv. Dette vil motivere utlendinger til å delta i det norske samfunnet gjennom arbeid eller utdanning, og virke positivt for integreringen, sier Sandberg.

Stortinget vedtok lovbestemmelsen i juni 2016, og nå foreslås det presiseringer i forskriften av hva som anses som selvforsørgelse. Det stilles krav om at utlendingen de siste tolv månedene har hatt inntekt eller mottatt ytelser av tilstrekkelig omfang. Mottatt studielån eller stipend vil også kunne oppfylle kravet. Som hovedregel kan utlendingen ikke ha mottatt økonomisk sosialhjelp i denne tolvmånedersperioden.

Må også beherske norsk
– Dette kravet kommer i tillegg til kravet om at utlendingen, på visse vilkår, må beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en prøve i samfunnskunnskap, som trådte i kraft 1. januar i år, sier Sandberg.

Det foreslås at kravet om selvforsørgelse ikke skal gjelde for barn, elever i videregående skole, utlendinger over 67 år og varig uføre. Videre kan kravet fravikes dersom det i en konkret sak ville være særlig urimelig å stille et slikt krav.

Du kan lese mer om forslaget her.