Bente Thorsen. Foto.

Foto: FrP

Fagskoleutdanning – en sikker vei til fast arbeid

– På høy tid at fagskolesektoren løftes, mener Bente Thorsen og Lill Harriet Sandaune.

De sitter i utdanningskomiteen på Stortinget for FrP, og er fornøyde med fagskolemeldingen som avgis over påske.

Stort behov for faglig arbeidskraft
– Det er på høy tid at fagskolesektoren løftes. Det bidrar denne meldingen til, sier Thorsen, og legger til:

– Arbeidsmarkedet har et stort behov for faglig arbeidskraft. SSB anslår at vi har behov for 150 000 fagarbeidere frem mot 2030. også NHOs Kompetansebarometer viser at medlemsbedriftene har et stort behov for både fagarbeidere og fagskoleutdannet personale.

Opptatt av god utdanningskvalitet
Fagskolemeldingen, som blant annet bygger på Grundt-utvalgets utredning, tar opp fagmiljøenes kompetanse, fagskolenes samarbeid med arbeidslivet og organiseringen av sektoren. De mange tiltakene som foreslås skal bidra til å bedre utdanningskvaliteten og finansieringen av fagskoleutdanningene, samt fagskolenes styringsordning og tilknytning til arbeidslivet.

– Noe vi har vært veldig opptatt av er god utdanningskvalitet, og at fagskoleutdanningene skal være godt tilpasset arbeidslivets behov. Vi ønsker at flere skal velge fagskoleutdanning i årene fremover. Det vil bidra til økt verdiskaping og være til fordel for både næringsliv og viktige områder som blant annet helse- og omsorgssektoren, sier Sandaune.

Tilpasset arbeidslivets behov
Hun er glad for at en ambisjon med meldingen er at flere skal ta yrkesrettet utdanning av god kvalitet.

– Fagskolenes tilbud må være relevant og tilpasset arbeidslivets behov. Det er et godt samarbeid mellom fagskolene og arbeidslivet, og det må vi sørge for å opprettholde og styrke. Ikke minst må vi sørge for at fagmiljøene har oppdatert og praksisnær fag- og yrkeskompetanse, slik at studentene engasjerer seg i faget og lykkes i utdanningen, sier hun, og suppleres av Thorsen:

– Vi i FrP er også glade for at meldingen er så offensiv og konkret som den er. I meldingen foreslås til sammen 48 tiltak for fagskolesektoren. Det er tiltak som bygger opp under regjeringens hovedmålsettinger for fagskoleutdanningene.

Enklere og mer fleksible overganger

Thorsen forklarer at fagskolene først og fremst skal utdanne gode kandidater som kan gå rett inn i det verdiskapende arbeidslivet, men at regjeringen også vil legge bedre til rette for at dem som ønsker å fortsette sin utdanning på universiteter og høyskoler.

– Fagskoleutdanninger gir stor valgfrihet, og mulighet for å komme raskt ut i arbeid, men nå utvides også mulighetene for dem som vil fordype seg i spesielle fagområder. Overgangene mellom fagskole og relevante høyskole- og universitetsutdanninger blir enklere og mer fleksible. Det er en stor fordel både for den enkelte student og for arbeidslivet, avslutter hun.


Fagskolemeldingen kan leses her.