Øyvind Korsberg. Foto.

Foto: FrP

Enige om elsertifikatordningen

Olje- og energiminister Terje Søviknes og den svenske energiministeren, Ibrahim Baylan, er enige om fremtiden til elsertifikatmarkedet.

Norske og svenske myndigheter er enige om at Sverige kan forlenge elsertifikatsystemet med et nytt mål om utbygging av fornybar kraft til 2030. Systemet fungerer som en støtteordning til ny produksjon av fornybar kraft, og Norge og Sverige har siden 2012 hatt et felles marked for elsertifikater.

– Sjelden Norge kommer så godt ut av slike forhandlinger

Da Stortinget behandlet Energimeldingen sommer 2016, ble det klart at Norge ikke vil sette nye mål for elsertifikatsystemet etter 2020. I Sverige ble et politisk flertall sommeren 2016 enige om at "Elcertifikatsystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030".

– Jeg er svært glad for avtalen som nå er på plass. Den gjør det mulig for Norge å få til økt kraftproduksjon og forutsigbarhet i markedet, samtidig som Sverige tar kostnadene så lenge fornybarprosjektene er ferdige innen utgangen av 2021. Det er svært sjeldent at Norge kommer så godt ut av slike forhandlinger. Her vil jeg berømme olje- og energiministeren for gode forhandlinger, sier Øyvind Korsberg, som er stortingsrepresentant for FrP.

Det var bred enighet i Stortinget da elsertifikatordningen ble innført, men i 2016 ble Energimeldingen vedtatt med bredt flertall. Dette var den første energimeldingen på over 17 år, og her var det enighet om at Norge skal fase ut subsidier til fornybar kraftproduksjon da elsertifikatordningen ikke videreføres etter 2021.

Lavere strømpris til industrien, næringslivet og folk flest
Vedtaket innebærer at man skal legge til rette for fornybar kraftproduksjon uten subsidier og økte kostnader som påføres strømkundene. Avtalen mellom den norske og svenske ministeren understreker dette ytterligere. Det blir ingen økt økonomisk forpliktelse for Norge i sertifikatsystemet, men det gis rom for at norske utbygginger får støtte i ordningen så lenge de kommer i drift før 2021.

– Ved at vi kan få til økt fornybar kraftproduksjon i Norge vil dette gi lavere strømpris til industrien, næringslivet og folk flest. Avtalen vil bidra til nettopp dette. Vi legger dermed grunnlag for flere lønnsomme arbeidsplasser i industrien og næringslivet for øvrig, avslutter Korsberg.