Bilde av Siv Jensen på vei inn på Stortinget

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Statsbudsjett for folk flest

– Vi vil ha en enklere hverdag for folk flest og prioriterer tiltak som styrker dagens velferd, skaper flere jobber og trygger Norge for fremtiden, sier finansminister og partileder Siv Jensen.

Regjeringen la torsdag frem Statsbudsjettet for 2018. Det er et budsjett som viser at oppsvinget i norsk økonomi har kommet raskere enn ventet, etter at Norge ble utsatt for det mest alvorlige oljeprisfallet på 30 år.

Har lykkes i en krevende tid
– Den økonomiske aktiviteten skyter fart og ledige hender kommer i arbeid over hele landet. Bedriftene melder om optimisme og investeringslyst, sier Jensen.

Hun påpeker at regjeringen har lykkes godt med politikken i den krevende tiden med både oljeprissjokk og flyktningkrise.

– Det gir oss handlingsrom, men vi må prioritere hardere enn vi har gjort før. Når den økonomiske aktiviteten nå skyter fart og veksten blir mer selvgående, må staten gi mindre gass for ikke å svekke norske bedrifters evne til å konkurrere internasjonalt. Når vi legger til rette for å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og ledige hender kommer i jobb, går skatteinntektene opp og trygdeutgiftene ned. Det gir oss mer rom til å bygge landet videre, sier Jensen.

Et budsjett for velferd og arbeidsplasser
Partilederen forteller at regjeringen i budsjettet prioriterer skattelettelser som fremmer vekst og investering i norske arbeidsplasser, i tillegg til å satse på forskning og utdanning, vei og bane, helsetjenester og velferd i kommunene. Forsvar og infrastruktur skal rustes opp og det skal investeres i sykehus og flere sykehjemsplasser.

– Vi prioriterer også innsats mot barnefattigdom og styrker barnevernet. Arbeidet med tidlig innsats i skolen forsterkes. Samtidig vil vi hjelpe langtidsledige og arbeidssøkende under 30 år. Alle skal få glede av mulighetene det norske samfunnet byr på. Derfor skal vi styrke hjelpen til dem som står utenfor, sier hun.

Nye skattelettelser til folk og bedrifter

– Siden vi overtok har vi redusert skatter og avgifter med om lag 23 milliarder kroner. Nå foreslår vi nye netto lettelser i skatter og avgifter på til sammen tre milliarder kroner. Aller viktigst er forslaget om å redusere inntektsskatten og selskapsskatten til 23 prosent. Det betyr at folk flest får beholde mer av egen inntekt og bedriftene får større handlingsrom til å investere i nye jobber, forklarer Jensen.

Regjeringen foreslår også å fjerne eiendomsskatten på maskiner og tilbehør og å stramme inn eiendomsskattesatsene på bolig.

– Kampen mot eiendomsskatt er en viktig sak for Fremskrittspartiet i tiden fremover. Derfor foreslår vi å halvere grensen for maksimal sats på eiendomsskatt fra to til én promille for det året skatten innføres og at den heretter bare kan økes med inntil én promille i året, istedenfor to, sier finansministeren.

Følger opp Nasjonal transportplan
Jensen forteller at regjeringen i budsjettet fortsetter å satse på samferdselssektoren.

– Regjeringen har levert en historisk satsing på samferdsel og lagt frem en Nasjonal transportplan på 1 000 milliarder kroner. I statsbudsjettet følger vi opp NTP og fortsetter den kraftige satsingen på vei, jernbane og kollektivtrafikk. Bedre infrastruktur skal gi hele landet en enklere og tryggere reisehverdag.

Nye sykehus og flere sykehjemsplasser

– Regjeringen fortsetter også satsingen på helse og omsorg. Vi kutter ventetider, utvider tilbud og hever kvaliteten. Med FrP i regjering er det lagt til rette for 10 600 heldøgns omsorgsplasser. Nå vil vi gi investeringstilskudd til 1 800 til, sier Jensen.

Hun viser også til at regjeringen foreslår at det gis investeringslån til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal, nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet og til modernisering og utbygging av sykehuset i Haugesund.

Mer til politi og forsvar
– Regjeringen er opptatt av at hver og en av oss skal kunne leve det livet vi ønsker å leve. Og føle oss trygge. Derfor har vi gjort en betydelig innsats for trygghet og beredskap. Og det fortsetter vi med, understreker Jensen, og legger til:

– Vi satser på politiet. Vi har økt antall politistillinger, og er på god vei til å nå målet om 2 politifolk per 1000 innbygger. Nå skal vi investere i et nasjonalt beredskapssenter for at politiet skal kunne reagere raskere og mer effektivt når noe skjer. Regjeringen kjøper også tre nye politihelikoptre. De vil være et uvurderlig verktøy både for overvåkning under pågående operasjoner, og for å frakte spesialstyrker som må settes hurtig inn.

Partilederen forteller at regjeringen i budsjettet også følger opp langtidsplanen for Forsvaret.

– Et godt forsvar er en av statens kjerneoppgaver. Derfor følger vi opp langtidsplanen for Forsvaret og setter av betydelige midler til bemanning, mer trening og kortere reaksjonstid i Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. Denne regjeringen overtok et forsvar som var preget av et stort og mangeårig etterslep både når det gjelder vedlikehold, reservedeler og beredskap. Med dette budsjettet starter vi på flere store investeringer i nytt og moderne materiell, som skal kunne møte dagens og morgendagens trusselbilde. Særlig prioriteres styrking og tilstedeværelse av Forsvaret i nord. Vi skal fortsette å rekruttere, trene og utruste dyktige norske soldater, avslutter Jensen.