Bilde av Siv Jensen

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

25 FrP-saker fra regjeringsplattformen

FrP har fått gjennomslag for mye god FrP-politikk i regjeringsplattformen. Her kan du lese 25 av de viktigste sakene for oss.

Fremskrittspartiet har fått store gjennomslag på områder vi gikk til valg på i høst og som er svært viktige for oss. Plattformen kan du lese i sin helhet her.

Disse 25 sakene er blant våre viktigste gjennomslag i plattformen:

 1. Kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt reduseres ved å sette ned maksimal eiendomsskattesats med minimum 2 promille for boliger og fritidsboliger. Det innføres også en obligatorisk regel med tak på verdsettelsen i eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger. Dette gjennomføres slik at det årlige inntektstapet for den enkelte kommune ikke blir for stort, men samtidig slik at flest mulig får redusert eiendomsskatt. 

 2. Forby bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse i politi, domstoler og kriminalomsorgen.

 3. Søke å overføre flere utenlandske statsborgere som begår kriminalitet i Norge til soning i hjemlandet, og opprettholde innsatsen for tvangsretur av utlendinger uten lovlig opphold. Norges rolle som bistandsyter skal brukes for å inngå flere returavtaler, slik at personer som oppholder seg ulovlig i Norge kan returneres.

 4. Etablere omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i deres eget hjemland.

 5. Sikre at alle barn gjennomfører en obligatorisk test av norskkunnskaper ved 4-årskontroll.

 6. Videreføre den historiske satsingen på samferdsel ved å følge opp Nasjonal Transportplan 2018-2029 og ved å opprettholde balansen mellom vei og kollektivtrafikk.

 7. Endre skiltreglene slik at trafikanter kan få mer informasjon om energipunkter, overnatting, spisesteder, knutepunkt, kulturattraksjoner og lignende, samt forenkle kravene til førerkort og kjøretøytekniske regler.

 8. Innføre et hurtigløp for godkjenning av nye legemidler og gi flere kreftpasienter og andre med alvorlig sykdom tilgang til utprøvende behandling. 

 9. Innføre pakkeforløp for rusbehandling innen 2020 etter mal av pakkeforløp for kreft, der ruspasienter umiddelbart går fra avrusing til behandling, samt innføre pakkeforløp innen psykisk helse.

 10. Utvide prøveordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester, for å sikre at pleietrengende får et likeverdig tilbud, uavhengig av kommunens økonomi. Ordningen skal utvides både i tid og i antall kommuner.

 11. Sikre bedre matopplevelser på institusjon ved etablering av en tilskuddsordning til kjøkken i sykehjem, blant annet basert på erfaringer fra Danmark.

 12. Sikre at eldre og pleietrengendes rettigheter ivaretas ved etablering av et nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud. 

 13. Sikre at par som ønsker det, skal kunne bo sammen på sykehjem eller i omsorgsbolig.

 14. Bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester.

 15. Innføre fritt skolevalg i alle landets fylker.

 16. Gjøre det mer lønnsomt å jobbe, spesielt for personer med lave inntekter, blant annet ved å senke skatten på inntekt.

 17. Styrke kvaliteten i barnevernet ved å innføre kompetansekrav og autorisasjon i de kommunale barnevernstjenestene.

 18. Endre alkoholloven slik at kommunen kan tillate at alkohol selges til kl. 21 på hverdager og lørdager, både i butikk og på Vinmonopolet.

 19. Forsterke satsingen på god dyrevelferd ved gradvis innføring av dyrepoliti i alle landets fylker.

 20. Styrke rettssikkerheten ved å trappe opp arbeidet med å innføre lyd- og bildeopptak i norske domstoler.

 21. Utrede og vurdere innføring av et kriminalitetsofferfond etter svensk modell.

 22. Endre statsborgerloven slik at det som hovedregel kreves åtte års botid for å få norsk statsborgerskap. Det innføres et unntak for personer som etter fastsatte kriterier er selvforsørget. Botidskravet for disse settes til seks år. 

 23. Stille nasjonale krav til tilfredsstillende norskkunnskap der det er nødvendig av hensyn til helse, sikkerhet og kvalitet i tilbudet, herunder i helsesektoren og i barnehager. 

 24. Endre statlige retningslinjer for strandsonen slik at kommunene får større handlefrihet i spredt bebygde strøk.

 25. Fjerne dagens lisens og endre finansieringsmodellen for NRK slik at den er mer fremtidsrettet, sikrer redaksjonell uavhengighet og legitimitet, styrker den sosiale profilen og er enkel og ubyråkratisk. Det skal vurderes å samle all mediestøtte i én ordning.