Siv Jensen. Svart/hvitt. Foto.

Foto: FrP

Styrker Forsvaret

Med FrP i regjering styrkes Forsvaret og veteranene får bedre oppfølging.

– Med FrP i regjering er det for første gang på lenge vedtatt en forsvarsstruktur med en realistisk og reell finansiering og fokus på hovedoppgavene: Å styrke forsvarsevnen og verne landet, sier partileder Siv Jensen. 

Styrket forsvarsbudsjettet

Jensen viser til at regjeringen har økt forsvarsbudsjettet hvert år i perioden, og forpliktet seg til en ytterligere styrking i årene som kommer.

– Regjeringen la i 2016 frem en Langtidsplan for forsvarssektoren som ga Forsvaret et historisk økonomisk løft, der det årlige budsjettnivået økes med over 7,5 milliarder kroner i langtidsplanperioden fra 2017 til 2020, og Forsvaret tilføres 180 milliarder kroner ekstra over de neste 20 årene, sier Jensen, og legger til:

– Dette legger grunnlaget for et fremtidsrettet og bærekraftig norsk forsvar med nødvendig kampkraft og langsiktig økonomisk bærekraft.

Mer forsvarsaktivitet i nordområdene

Partilederen forteller at en langt større del av Forsvarets operative aktiviteter nå gjennomføres i nord.

– Vi har blant annet påbegynt etableringen av en kompanistridsgruppe ved Garnisonen i Sør-Varanger og bygger opp Heimevernets struktur i Troms og Finnmark. Dette vil styrke det landmilitære nærværet og evnen i nord.

Mer kampkraft

Hun understreker samtidig at både Hæren og Heimevernet blir styrket med enighet rundt landmaktutredningen.

– Landmaktutredningen gir Norges forsvar flere soldater og bedre forsvarsevne. Vi bevilger mer penger og øker antall støvler og våpen på bakken. Dette innebærer blant annet at Heimevernet styrkes opp til 40 000 soldater. For FrP har det viktigste vært å sørge for at Forsvaret, Hæren og Heimevernet får økte rammer og mer fleksibilitet. Vi vil ha flere soldater, flere og bedre våpen og flere øvingsdøgn, sier hun.

Bedre ivaretakelse av veteraner

Jensen påpeker at FrP i regjering har bedret ivaretakelsen av veteranene, ved å sikre større forutsigbarhet i utbetalingene av økonomisk kompensasjon og styrke oppfølgingen av veteranene i sivil sektor.

– Vi har gjennomført en oppfølgingsplan med 27 tiltak rettet mot veteraner og deres familier. Det er viktig at de som har vært i internasjonal tjeneste får god oppfølging og den anerkjennelsen de fortjener. Regjeringen vil stimulere til at flere kommuner lager egne veteranplaner slik at vi sikrer god lokal oppfølging. I tillegg vil vi arbeide for regional koordinering av innsatsen for veteraner, sier hun, og avslutter:

– Veteranenes innsats har bidratt til vår trygghet og vært en uvurderlig ressurs for Norges internasjonale innsats. De har gjort en viktig jobb i tjeneste for landet. Derfor er det viktig at samfunnet anerkjenner deres innsats, og tar godt vare på dem når de kommer hjem.