Roy Steffensen og Åshild Bruun-Gundersen. Foto.

Foto: FrP

Flere studentboliger med FrP i regjering

Bygging av studenthybler har økt kraftig med FrP i regjering. Nå fortsetter satsingen.

– Tilgang på et sted å bo er viktig for å kunne studere. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig, sier Roy Steffensen.

Studentboliger

  • Kostnadsrammen er maksimal totalkostnad per hybelenhet. Regelverket skiller mellom pressområder og ikke-pressområder. Pressområdene er Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Drammen, Kristiansand og Bodø. Formålet med kostnadsrammen er at boligene ikke skal bli for dyre, slik at studentene kan tilbyd rimelige boliger.
  • Tilskuddet som gis over statsbudsjettet skal dekke deler av kostnadsrammen. Formålet med at staten dekker deler av byggekostnadene er at studentene skal få redusert husleie.
  • Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere bredere rammebetingelser for forvaltning av studentboligbygging. De skal blant annet vurdere regler og rutiner for tilskuddsordningen, dimensjonering av studentboliger, behovet for kostnadsramme og skillet mellom pressområder og landet for øvrig og håndtering av vedlikehold. Arbeidsgruppens konklusjoner og forslag skal etter planen foreligge innen

Følger opp regjeringsplattformen

Steffensen er glad for at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett følger opp Jeløy-plattformen.

– Jeløy-plattformen slår fast at «regjeringen vil bygge ut flere studentboliger og gjennomgå kostnadsrammer og tilskuddssatser». Det blir nå gjort.

Øker kostnadsrammen

Kostnadsrammen økes fra 800 000 kroner til 900 000 kroner i pressområdene og fra 700 000 kroner til 850 000 kroner i landet for øvrig, mens tilskuddssatsen økes fra 300 000 kroner til 340 000 kroner i pressområdene og fra 240 000 kroner til 290 000 kroner i landet for øvrig.

– Kostnadsrammene og tilskuddssatsene er ikke endret eller justert siden 2014. Derfor har en del entreprenører ikke klart å bygge innenfor gjeldende kostnadsrammer, og bygging av nye studentboliger har avtatt, forteller Steffensen.

– Når regjeringen nå øker kostnadsrammen blir det mulig å fortsette med byggingen av nye studentboliger, og målsettingen om 2 200 nye hybelenheter kan bli oppnådd også i år, legger Åshild Bruun-Gundersen til.

Historisk satsing på studentboliger

Bruun-Gundersen forteller at byggingen av studenthybler har økt kraftig med FrP i regjering.

– Utfordringene i boligmarkedet for studenter blir ikke løst over natten, men vi fortsetter den historisk høye satsingen, og vi vil fortsette å bygge flere studentboliger i årene fremover. Dette er praktiske og konkrete tiltak som studentene legger merke til!