Foto av Siv Jensen

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Bygger Norge sterkere og tryggere

FrP i regjering foreslår i statsbudsjettet for 2019 å redusere skatter og avgifter, investere mer i vei og jernbane, styrke eldreomsorgen og satse på sikkerhet og beredskap.

Det går godt i norsk økonomi om dagen. Flere kommer i jobb og investeringene øker.

– Nå er det viktig at vi bruker de gode tidene til å bygge Norge sterkere og tryggere, forteller finansminister Siv Jensen.

– Det mener jeg dette budsjettforslaget bidrar til. Vi vil sette folk i stand til å skape mer, ikke skatte mer. Slik trygger vi vårt velferdssamfunn, fortsetter hun.

Reduserer eiendomsskatten, elavgiften og sukkeravgiften

Regjeringen foreslår å redusere makssatsen i eiendomsskatten fra syv promille til fem promille, og å innføre et tak på verdsettelse av bolig- og fritidseiendom. Videre foreslås elavgiften redusert med 1 øre per kilowattime, og det foreslås å reversere avgiftsøkningen fra 2018 på sjokolade- og sukkervarer.

– Når vi i tillegg foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt fra 23 til 22 prosent både for selskaper og personer, så innebærer dette statsbudsjettet at både familier og bedrifter gis større økonomisk frihet. Slik blir det også mer attraktivt å skape arbeidsplasser og mer lønnsomt å jobbe, sier Jensen.

Samlet sett vil dette forslaget innebære at FrP i regjering har redusert skattene med om lag 25 milliarder kroner.

– En vanlig familie med to fulltidsinntekter vil betale omtrent 11 000 kroner mindre i skatt neste år enn de gjorde i 2013, utdyper finansministeren.

Fortsetter å satse på vei og jernbane

Regjeringen fortsetter å satse på samferdsel. Med budsjettforslaget for 2019 har samferdselsbudsjettet økt med hele 75 prosent siden regjeringen tiltrådte.

– Vi bygger vei og jernbane i et tempo som aldri før. Slik gjør vi hverdagen enklere for folk flest og for næringslivet, forteller finansministeren.

Med denne regjeringen har vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet blitt redusert for første gang på flere tiår og dette fortsetter i 2019. Det foreslås om lag 5,7 milliarder kroner til vedlikehold og fornyingstiltak på riksvei i 2019. Det er en reell økning på om lag 600 mill. kr fra 2018.

Også på jernbane er det oppnådd gode resultater.

– Stadig flere velger å reise med tog og antall avganger har økt på flere jernbanestrekninger. Budsjettforslaget på 25,5 milliarder kroner til jernbanesatsingen i 2019 er om lag 2 milliarder mer enn i 2018, sier Jensen.

Flere sykehjemsplasser og eldreombud

Finansministeren foreslår også å satse ytterligere på eldreomsorg i året som kommer.

– Vi vil at eldre skal leve hele livet. Da må vi sørge for kvalitet i eldreomsorgen. Mye er bra i norsk eldreomsorg, men når eldreomsorgen svikter er det viktig at vi har noen som kan si ifra. Derfor vil vi innføre et nasjonalt eldreombud, forteller Jensen.

– Videre foreslår vi 1500 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i budsjettet for 2019. Det betyr at regjeringen totalt sett lagt til rette for hele 14 600 heldøgns omsorgsplasser siden 2014, legger hun til.

Styrker Forsvaret

Landets forsvar er blant statens viktigste oppgaver, og er viktig for å sikre vår frihet og trygghet. Forsvarsbudsjettet har hatt en reell vekst på 20 prosent siden 2013, og i dette budsjettet styrker regjeringen satsingen ytterligere

– Formålene i Langtidsplanen for forsvaret følges opp med en økning på 2,8 milliarder kroner. Vi skal investere i nye ubåter, nye overvåkingsfly, nye kystvaktskip og nytt artilleri til Hæren. Vi øker også ambisjonen for landmakten, og legger opp til mer øving i Heimevernet, forteller Jensen.

Flere politifolk skaper trygghet i hverdagen

Regjeringen vil fortsette å styrke beredskapen, forebygge bedre og øke innsatsen mot kriminelle handlinger og kriminelle miljøer.

– For å skape trygghet i hverdagen trengs det flere politifolk med god grunntrening og rask tilgang på riktig og godt utstyr, biler og helikoptre. Vi er i rute til å nå målet om to politi per 1 000 innbyggere på landsbasis innen 2020, og vi styrker innsatsen mot gjeng- og ungdomskriminalitet. Økt politibemanning bidrar til bedre tjenester i hele landet og bygger opp under flere av målene i nærpolitireformen, forteller finansministeren.

Bistandspenger til å rydde plast

Med FrP i regjering intensiveres kampen mot marin forsøpling.

– Plast truer livet i havet og tilgangen på mat og rent vann. Det er avgjørende å begrense forsøplingen og rydde opp der det er mulig. Vi foreslår derfor mer penger til Senter for oljevern og marint miljø i Lofoten og Vesterålen, sier Jensen

Også internasjonalt gjør regjeringen en viktig innsats for renere hav.

– Vi foreslår en historisk satsing, og vil sette av 400 millioner kroner til arbeidet mot marin forsøpling over bistandsbudsjettet, sier Jensen.

Løfter yrkesfag

Flere beregninger viser at Norge innen få år vil mangle titusenvis av fagarbeidere. I 2019-budsjettet foreslås det derfor å styrke yrkesfagene med ytterligere 30 millioner kroner til bedre kompetanse hos lærere, styrking av prøvenemndene, forskning og faget yrkesfaglig fordypning

– Vi trenger flere folk som går på jobb i kjeledress. Derfor satser vi på yrkesfag i statsbudsjettet. Et fagbrev skal være like respektert som en mastergrad, avslutter finansministeren.

Du kan lese mer om statsbudsjettet på statsbudsjettet.no.