Foto av Siv Jensen

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Vil stille strengere krav til innvandrere

Siv Jensen presenterte mandag regjeringens nye integreringsstrategi. Nye krav skal sikre at flere lærer seg norsk, kommer i jobb og forsørger seg selv.

– For å lykkes med integrering, er det også nødvendig å føre en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Antall innvandrere som kommer til landet kan ikke være flere enn vi klarer å integrere. Nå er innvandringen til Norge svært lav, det gjør det også enklere å få til en vellykket integrering, sier Jensen og fortsetter:

– De som skal bo i Norge, skal lære seg norsk, få en jobb og ta del i det norske samfunnet, sier Jensen.

Bærekraften utfordres

Finansministeren fremhever at bærekraften i velferdsordningene våre er avhengig av at flere forsørger seg selv og bidrar til verdiskapning. Nye tall fra SSB avslører blant annet at svært mange kvinner med innvandrerbakgrunn i dag står utenfor arbeidslivet.

– Vi ser at i enkelte innvandrergrupper er under 20 prosent av kvinnene i full jobb. Det er ikke bærekraftig. Neste år skal regjeringen bruke om lag 13 milliarder kroner på integrering og norskopplæring, og vi mener at disse pengene må brukes bedre, sier Jensen.

I regjeringens strategi er det helt sentralt at midler til integreringstiltak må følges av strengere krav.

– Det er den enkelte innvandrer som selv har ansvar for å integrere seg. Samtidig må vi sikre at alle både kan snakke og forstå norsk, slik at de har muligheten til å klare seg selv i det norske samfunnet, sier Jensen

Må snakke norsk

Finansministeren trekker frem at norskkunnskap er nøkkelen til god integrering.

– Vi må unngå at noen blir passive stønadsmottakere fordi de ikke kan norsk. Derfor vil vi innføre et krav om at mottakere av sosialstønad må fortsette med norskopplæring, ellers kuttes støtten. Vi erstatter også kravet om antall undervisningstimer med et resultatbasert mål, for å sikre at alle som får opplæring faktisk kan snakke og forstå norsk, sier Jensen.

Kamp mot negativ sosial kontroll

Regjeringen vil styrke oppslutningen om de grunnleggende verdiene og normene som det norske samfunnet er bygget på.

– Alle som lever i Norge skal kunne leve et fritt liv og forfølge sine egne drømmer uten tvang eller negativ sosial kontroll.. Dessverre er dette i dag ikke en selvfølge, men en kamp som fortsatt må kjempes i en del miljøer, sier Jensen, og fortsetter:

– I den nye strategien styrker vi tiltakene mot negativ sosial kontroll, tvang og overgrep. Derfor innfører vi obligatorisk foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet, og obligatoriske kurs om norsk kultur og norske verdier i asylmottak. Regjeringen vil også vurdere om opplæringen om de grunnleggende verdiene det norske samfunnet bygger på skal gjøres obligatorisk for andre grupper av innvandrere, forklarer Jensen.

Færre flyktninger til innvandringstette områder

Regjeringen strammer også inn bosettingspolitikken, der det legges mer vekt på resultater og mulighet for arbeid, og sørger for at det ikke bosettes flyktninger i områder som allerede har en høy andel innvandrere. Det betyr som hovedregel stopp i flyktninger til områder med over 30 prosent innvandringsandel.

– Integreringspolitikken må forhindre segregering, og bidra til at innvandrere blir integrert i lokalmiljø i hele landet. Derfor vil vi stille strengere krav til hvor nyankomne flyktninger skal bosettes i Norge de første årene de kommer til landet, sier Jensen.