Åse Michaelsen. Foto.

Foto: FrP

Bedre omsorg med FrP

For FrP er kvalitet i eldreomsorgen viktig fordi det handler om livskvalitet og enkeltmenneskers hverdag. Nå viser en rapport at FrPs løsning med statlig finansiering skaper en bedre hverdag.

I den nye regjeringsplattformen har FrP fått gjennomslag for å videreutvikle prøveordningen med statlig finansiert eldreomsorg. Regjeringspartiene er enige om å utvide forsøket – både i tid og med flere kommuner.

En ny rapport slår nå fast at de kommunene som har prøvd statlig finansiert eldreomsorg har fått store gevinster av å delta i ordningen. De viktigste funnene er at kommunene har oppnådd økt profesjonalitet og kompetanse, bedre styring og mer brukermedvirkning.

Investeringer i god omsorg

Flere medier har fremstilt det som negativt at kommunene som har deltatt i forsøket har økt utgiftene til pleie- og omsorgstjenester. Eldreminister Åse Michaelsen mener at dette er helt feil fokus.

– Vi vet at mange kommuner i dag ikke prioriterer eldreomsorgen høyt nok i sine budsjetter, og derfor har det vært viktig for oss å få til et forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen. Midlene kommunene får gjennom forsøket med statlig finansiering er øremerket til brukere av omsorgstjenestene, sier Michaelsen, og fortsetter:

– Gjennom prosjektet får kommunene midler til å styrke driften av tjenestene til det beste for de eldre, og til langsiktige investeringer som velferdsteknologi og kompetanseheving. At vi bruker midler på dette forsøket gir kommunene som deltar en mulighet til å investere på en måte som kommer eldre og de ansatte til gode, sier Michaelsen.

Økt kvalitet på tjenester

Rapporten viser at forsøket har gitt kommunene som deltar mulighet til å styrke kvaliteten på tjenestene til de eldre. Og kommunene melder om at de har mulighet til å gjøre gode investeringer og øke antall årsverk i helse- og omsorgstjenesten på grunn av forsøket.

– Alle våre eldre fortjener en varm og verdig omsorg – uansett hvor de bor. Statlig finansering er et viktig virkemiddel for å sikre dette, sier Michaelsen.

Gode erfaringer i Lillesand

Lillesand er én av seks kommuner som har deltatt i forsøksordningen siden oppstarten. Lillesand FrPs gruppeleder og ordførerkandidat Arne Gulbrandsen er storfornøyd med resultatene.

– Dette prosjektet har gitt kommunen et handlingsrom og en mulighet for utvikling som vi i liten grad har hatt tidligere. Vi har satset på kompetanseutvikling, kvalitet og innovasjon, og har økt fokuset på tidlig innsats og forebygging, sier Gulbrandsen.

Gulbrandsen trekker frem at en viktig del av prosjektet har vært å forbedre kartleggingen av tjenestemottakerne, slik at tilbudet kan tilpasses de eldres behov og ønsker.

– For FrP har det alltid vært viktig å sette brukeren i fokus. Derfor har vi blant annet ansatt en livsgledekonsulent i fast 20% stilling, opprettet et nytt dagtilbud for demente, og vi har økt satsingen på kjøkken. Det gjør at de eldre får servert god mat og at vi kan tilby dem aktiviteter som styrker trivselen, sier Gulbrandsen.