Foto. Åshild Bruun-Gundersen

Foto: FrP

Bioteknologiloven skal liberaliseres

FrP har fått gjennomslag for flere viktige endringer i bioteknologiloven som blant annet styrker nødvendig helsehjelp til unge kvinner og familier som i dag er ufrivillig barnløse.

Bioteknologiloven har ikke vært endret siden 2004 og er overmoden for modernisering. Da Arbeiderpartiet styrte en flertallsregjering med SV og SP i perioden 2005-2013 ble det ikke gjort noen endringer i bioteknologiloven. Fagmiljøene har ønsket endringer i lovverket over lang tid og har vært bekymret for at hele loven vil forbli uendret.

FrPs helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen er stolt over at Fremskrittspartiet har fått betydelige gjennomslag for helt nødvendige moderniseringer og liberaliseringer i loven.

– Fremskrittspartiet har ønsket store moderniseringer i bioteknologiloven, men har stått alene på borgerlig side i flere av punktene. Enkelte har forsøkt å komme med påstander om at regjeringen er et «gissel» for KrF på bioteknologi. Sannheten er at loven for første gang på 15 år nå får liberaliseringer og det hadde ikke skjedd uten FrP, sier Bruun-Gundersen, og legger til:

– Det er et paradoks at de samme partiene som er restriktive til bruk av teknologi for å hjelpe ufrivillig barnløse, et de samme partiene som er klare på hvor viktig det er å sette flere barn til verden. Nå har FrP fått gjennomslag for en rekke positive endringer som er særlig viktige for unge kvinner og for familier som er ufrivillig barnløse, sier Bruun-Gundersen.

Enklere å lagre egg

Enkelte endringer er allerede iverksatt. Unge kvinner som blir rammet av alvorlig sykdom som kan gi varig skade på eggene, får nå hjelp til å hente ut og lagre eggene sine. Egenandelen på 17 000 kroner er fjernet.

– Unge kvinner som rammes av alvorlig sykdom skal ikke få familiedrømmen ødelagt i tillegg. Det har vært viktig for oss å gjøre det enklere å ta ut og lagre egg, som kvinnene kan hente frem senere i livet når de ønsker å bli mødre. Lagringstiden for egg blir også utvidet, noe som er spesielt viktig for at kvinnene skal få bedre tid på å planlegge familielivet, sier Bruun-Gundersen.

Bruk av donorsæd utvides

Bruun-Gundersen mener det er uforståelig at ikke familiene selv kan få avgjøre hvor mange barn de ønsker å ha med samme sæddonor. I dagens lov er begrensningen på bruk av donorsæd satt til åtte barn fordelt på seks familier. Fremskrittspartiet fjerner nå denne begrensningen, slik at det er opp til de seks familiene selv å avgjøre hvor mange barn de vil ha ved assistert befruktning.

– Familier skal få større fleksibilitet og mulighet til å få flere barn med likt genetisk opphav. Jeg synes det er viktig å la familiene selv velge hvor mange barn de vil ha, og mener det er en egen verdi i at foreldrene kan velge å bruke samme sæddonor til alle sine barn, sier Bruun-Gundersen.

Krav om politiattest og omsorgsattest

Fremskrittspartiet har ønsket ytterligere liberalisering av bioteknologiloven, men måtte akseptere at eggdonasjon og assistert befruktning nå ikke vil bli innført. FrP-politikeren trekker imidlertid frem én innstramning i bioteknoligiloven som en FrP-seier: Det vil bli fastsatt en øvre aldersgrense for hvem som skal få lov å benytte seg av assistert befruktning og foreldrene må avlegge politiattest og omsorgsattest for å bli godkjent.

– Det er avgjørende å fastsette noen kriterier for hvem som skal få statlig hjelp til å bli foreldrene. Legene må få tilgang til informasjon om parets tidligere involvering i barnevernssaker og straffesaker, slik at vi sikrer at barna kan vokse opp i trygge og gode familier. Det er en selvfølge at dersom du tidligere har blitt dømt for pedofili, eller har blitt fratatt omsorgsretten til tidligere barn, så skal ikke staten aktivt bidra til at du skal få flere barn, sier Bruun-Gundersen.

Her er noen av FrPs gjennomslag i regjeringsplattformen knyttet til bioteknologi:

  • Sette ned aldersgrensen for når barnet har rett på å få vite sæddonors identitet fra 18 år til 15 år.
  • Opprettholde ikke-anonym sæddonasjon, og innføre en plikt for foreldre til å informere barnet dersom det er unnfanget gjennom assistert befruktning, for å ivareta barnets rett til å kjenne sitt biologiske opphav.
  • Etablere ordninger for å utvide lagringstiden for befruktede egg.
  • Utvide retten til å lagre ubefruktede egg for kvinner som blir infertile i ung alder.
  • Endre ordningen slik at det blir enklere for en familie å få samme donor til alle barna, og vurdere grensen for antall barn per donor.
  • At inseminasjon ikke skal regnes inn i det statlige tilbudet om tre forsøk med assistert befruktning.
  • Legge til rette for økt forskning og videreutvikle spesialiserte kompetansemiljøer innen gen- og bioteknologi.
  • Innføre krav om politiattest og barneomsorgsattest for å godkjennes for assistert befruktning.
  • Fastsette øvre aldersgrenser for IVF med mulighet for unntak for nedre aldersgrense.