Siv Jensen. Foto.

Foto: FrP

Fokus på sosial kontroll og kvinners helse

FrP fortsetter kampen mot negativ sosial kontroll og overgrep. Samtidig lanserer regjeringen en omfattende strategi for bedre kvinnehelse.

For mange innvandrerkvinner utgjør sosial kontroll og overgrep i nære relasjoner et alvorlig problem. Partileder Siv Jensen mener at kampen mot negativ sosial kontroll og omskjæring er vår viktigste kvinnekamp.

– Omskjæring skjer og vi kan ikke lukke øynene for det. Vi vil derfor fokusere på foreldrenes ansvar for å avverge og anmelde slike alvorlige overgrep mot kvinner og deres rett til å bestemme over egen kropp, sier Jensen.

6 løfter for bedre kvinnehelse

Befolkningen skal sikres gode helsetjenester uavhengig av kjønn. Historisk sett har det imidlertid vært mindre fokus på sykdommer som i størst grad rammer kvinner. Nå lanserer regjeringen seks konkrete punkter for å bedre kvinners helse.

– Vi har gjort mye for å sette kvinnehelse på dagsorden, og vi skal gjøre mer. Derfor legger vi i dag frem seks punkter for bedre kvinnehelse. I tillegg skal regjeringen invitere til et toppmøte om kvinnehelse til høsten, sier partileder Siv Jensen.

Mer kunnskap gjennom forskning

Regjeringen vil styrke forskningsinnsatsen på kvinners helse gjennom Forskningsrådet. Mer brukermedvirkning er et nøkkelord.

– Noen sykdommer rammer flere kvinner enn menn. Og samme sykdom kan ramme kvinner og menn forskjellig. Dette trenger vi mer kunnskap om. Altfor ofte har kvinners egne synspunkter blitt ignorert i forskningen, og derfor vil FrP at brukermedvirkning skal være en viktig forutsetning, sier Jensen.

Fokus på reproduktiv helse

Det iverksettes nå flere tiltak som skal bedre kvinners reproduktive helse. Det inkluderer både nye tiltak mot seksuelt overføre sykdommer, utvidelse av ordningen med gratis langtidsvirkende prevensjon og en handlingsplan for å redusere antall uønskede graviditeter og svangerskapsavbrudd.

– En viktig del av kvinners helse omhandler svangerskap og fødsel. Vi ser i dag at omsorgen kvinner får i denne fasen av livet varierer etter hvor man bor, og det er uholdbart. Nå skal vi stimulere til et løft for jordmortjenesten for å sikre tilstrekkelig jordmorkapasitet over hele landet, sier Jensen.

Bedre og raskere kreftbehandling

FrP har lenge kjempet for å lovfeste tidsfrister i kreftbehandlingen gjennom såkalte pakkeforløp. I regjering har vi fått utformet og innført pakkeforløp på en rekke kreftbehandlinger, deriblant brystkreft og livmorkreft. Et viktig mål for regjeringen er å bedre gjennomføringen av disse pakkeforløpene.

– I tillegg til å styrke eksisterende behandling, skal vi innføre pakkeforløpet "kreftpasienter hjem". Målet med dette er å sikre at pasienten får god oppfølging og hjelp til å mestre livet også etter at kreften er borte eller holdt i sjakk, sier Jensen.

Nye pakkeforløp for bedre kvinnehelse

FrPs modell med pakkeforløp for kreftpasienter skal videreføres til en rekke nye behandlinger. Blant annet skal regjeringen innføre pakkeforløp for muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse.

– Disse lidelsene rammer i større grad kvinner enn menn, og årsakssammenhengene er ikke klarlagte. Innen sommeren 2019 skal vi legge frem en plan for når og hvordan disse nye pakkeforløpene skal innføres, sier Jensen.

Ny pårørendestrategi

Regjeringen vil utarbeide en egen pårørendestrategi slik at pårørende kan bevare sin egen helse og ha mulighet til å kombinere yrkes- og samfunnsliv, med omsorg for sine nære.

– Historisk sett har kvinner tatt en større del av omsorgsbyrden i hjemmet, blant annet i pårørenderollen. FrP vil legge til rette for at alle familier skal kunne skape trygge rammer rundt sine liv, sier Jensen.

Internasjonal satsing

Verden har det siste tiåret sett betydelige fremskritt når det gjelder seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Regjeringen vil styrke Norges ledende rolle innen global helse og utdanning, og skal særlig styrke satsingen på vaksinasjon, barnehelse og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

– Utdanning og helse er to bærebjelker for trygge og gode liv. FrP skal sikre at arbeidet med å sikre utdanning for jenter fortsetter. I tillegg vil vi lansere en ny strategi for arbeidet mot blant annet barneekteskap og kjønnslemlestelse, sier Jensen.