Åse Michaelsen. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Ny strategi mot ensomhet

Fredag la eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen frem en ny folkehelsemelding. Arbeidet mot ensomhet er ett av temaene som løftes frem.

Ensomhet er noe som rammer for mange, særlig unge og eldre. Tall fra studenthelse- og trivselsundersøkelsen viser at nærmere én av tre studenter opplever ensomhet, og barn i skolealder oppgir å være mer ensomme nå enn tidligere. Samtidig bekrefter 12 prosent av menn og 21 prosent av kvinner over 67 år at de kjenner på ensomhet.

Dette er tall eldre- og folkehelseminstere Åse Michaelsen tar på alvor, og i den nye folkehelsemeldingen varsles det en egen strategi mot ensomhet.

– Alle har behov for noen å snakke fortrolig med, noen å dele gleder og bekymringer med, og noen som stiller opp når man trenger det som mest. Derfor er arbeidet mot ensomhet så viktig, sier Michaelsen.

Nytt søkelys på ensomhet

Ensomhetsstrategien inneholder tiltak for å sette søkelys på ensomhet, med et mål om å bidra til mer åpenhet om temaet. Blant annet vil det settes i gang kampanjer for å løfte oppmerksomheten på dette området. Det skal også gjøres grep på en rekke områder for å stimulere til flere møteplasser og flere aktiviteter i offentlig, frivillig og privat regi.

– Når vi vet at det er de eldste og de yngste av oss som føler seg mest ensomme, er jeg opptatt av at vi skaper møter på tvers av generasjoner og legger til rette for møteplasser der generasjonsmøter kan skje, sier Michaelsen.

Regjeringen skal også lovfeste at kommunene skal ha oversikt over omfanget av ensomhet blant egne innbyggere, samt hva slags konsekvenser det har for befolkningen generelt, og utsatte grupper spesielt. Dersom mange innbyggere i en kommune er plaget av ensomhet, må kommunen ta grep for å forebygge fysiske og psykiske helseplager.

Forsterker tidlig innsats

I tillegg til å styrke arbeidet mot ensomhet, vil regjeringen også forsterke innsatsen knyttet til tidlig innsats for barn og unge. Dette er derfor et av hovedområdene i folkehelsemeldingen.

– Vi vet at en god oppvekst varer livet ut, og for å gi barn og unge trygge rammer må vi starte tidlig, sier Michaelsen.

For å sikre at barn og unge har gode lavterskeltilbud i sin kommune, har regjeringen blant annet styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 1,3 milliarder kroner siden 2014. Nå skal tjenesten videreutvikles, slik at barn og unge har et godt og tilgjengelig helsetilbud.

Regjeringen vil også videreføre innsatsen mot vold og overgrep, og følger opp opptrappingsplanen mot vold og overgrep som regjeringen har lagt frem.