Foto av Terje Halleland på landsmøtets talerstol.

Foto: FrP

Landsmøtet slår ring om olje- og gassnæringen

FrP skal være en garantist for at det norske oljeeventyret får fortsette langt inn i fremtiden.

– Olje- og gassnæringen er definitivt den næringen som bringer størst inntekter til den norske statskassen og som bidrar til å sikre vår velferd. Ingen andre næringer er i nærheten, og ingen andre næringer står klar til å generere inntekter på nivå med oljenæringen dersom olje- og gasseventyret skulle stoppes, sier energipolitisk talsmann Terje Halleland.

Fremskrittspartiet har hatt olje- og energiministeren siden 2013, og har bidratt til å holde aktiviteten i olje- og gassnæringen på et høyt nivå. Det pågår nå et stort antall utbyggingsprosjekter med samlede investeringer på mer enn 300 milliarder kroner.

– Det arbeides med en rekke utbygginger i selskapene som trolig vil bli besluttet i år og neste år. Slike utbyggingsprosjekter gir store ringvirkninger i hele landet og store inntekter til felleskapet når de settes i produksjon. Olje- og gassinntektene har bidratt til at oljefondet nå har en verdi på 9147 milliarder kroner. Det er 4100 milliarder mer enn når gikk inn i regjering i 2013. Vi venter også ytterligere 286 milliarder i statlige inntekter i fra olje- og gassvirksomheten i 2019, sier Halleland.

Bra for distriktene og miljøet

På oppdrag fra Norsk olje og gass har Menon laget en oversikt over oljerelaterte arbeidsplasser i Norge. Oversikten er brutt ned på hver enkelt kommune, og anslår at over 220 000 mennesker jobber i oljerelatert virksomhet rundt om i hele landet.

– En god politikk for olje- og gassnæringen er også god distriktspolitikk. Uten denne næringen ville det vært umulig å opprette spredt bosetting og levende distrikter, sier Halleland, og legger til:

– Olje- og gassnæringen er også viktig for miljøet, ettersom den erstatter forurensende kullkraft. Dersom Norge skulle avvikle produksjonen av olje og gass, vil akkurat like mye olje og gass produseres, bare andre steder i verden, sier Halleland.

Skal garantere velferden

Stadig flere partier vender nå oljenæringen ryggen, og diskusjonen går høyt i andre partier om å sette en sluttdato for det norske oljeeventyret.

– Arbeiderpartiet har nettopp snudd i petroleumspolitikken og vil begrense konsekvensutredninger. Senterpartiet har hatt tilsvarende diskusjoner, blant annet har tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga bedt om en sluttdato for petroleumsproduksjonen. FrP skal være garantisten for en forutsigbar petroleumspolitikk som ivaretar norske arbeidsplasser og som ivaretar norsk velferd for fremtidige generasjoner, sier Halleland.