Foto: FrP

Toppkandidater til kamp for barnas rettssikkerhet

Fem av FrPs lokale toppkandidater har samlet seg om et felles opprop for barns rettigheter.

Toppkandidatene Aina Stenersen (Oslo), Lene D. Langemyr (Grimstad), Anette C. Elseth (Lillestrøm), Kassandra Eleni B. Petsa (Fauske) og Elin Marie Andreassen (Trondheim) er enige om at det ikke kan være slik at rettssikkerheten til barna avhenger av hvilken kommune de bor i.

Helsekontroll skal bli en barnerettighet

Alle de fem toppkandidatene er enige om at nye retningslinjer for helsestasjonene er det første de skal gripe fatt i til høsten, enten de blir ordførere eller ei.

– Obligatorisk helsekontroll skal være en barnerettighet i alle FrP-kommuner, og vi håper andre politiske partier følger etter, sier Kari Kjønaas Kjos, som lenge har jobbet for en lovendring på dette området.

En ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser en klar sammenheng mellom fysiske og psykiske plager hos barn og omsorgssvikt.

– Dette sier noe om hvor viktig helsestasjonene er. Ingen barn skal bli offer for mangelfull helseoppfølging i oppveksten. Det har vi ikke råd til, poengterer Kjos.

Gjennomslag for nye tiltak i regjering

FrP har fått gjennomslag for nye statlige tiltak som skal avdekke vold og omsorgssvikt i den nye regjeringsplattformen.

– Ansvaret er likevel kommunalt og vi har ingen tid å miste, poengterer Trondheim FrPs ordførerkandidat Elin Marie Andreassen.

Kjos har i lang tid kjempet for å innføre et påbud om at alle barn og unge må følges opp dersom de ikke møter til helseundersøkelsene når helsestasjonene og skolehelsetjenestene innkaller til kontroll. Dette har Oslo FrP tenkt å gjennomføre dersom de kommer i posisjon etter valget.

– Dersom helsestasjonen etter gjentatte forsøk ikke kommer i kontakt med barnet eller familien, skal kommunen oppsøke barnet direkte. Vi ser at de fleste møter til kontroll, men det er bekymringsfullt at noen barn aldri møter opp. Det er viktig å forsikre seg om at ingen barn blir gjemt eller glemt, sier Oslo FrPs førstekandidat Aina Stenersen.

Alle barn skal bli sett

De fem toppkandidatene mener gjennomslagene i regjeringsplattformen er et stort skritt i riktig retning. Det kan ikke være slik at barns rettsikkerhet varierer fra kommune til kommune.

– Alle barn må møte til helsekontroll, og det sender noen viktige signaler til foreldre om at vold, overgrep eller kjønnslemlestelse vil bli oppdaget. Dersom foreldre unnlater å ta med barna sine til helsestasjonen eller skolehelsetjenesten, skal dette følges opp. Oppfølging fra kommunen skal bli en barnerettighet, ikke noe foreldre kan velge å benytte seg av, sier Lene D. Langemyr, ordførerkandidat for Grimstad FrP.

Viktig integreringstiltak

Gjennom helsekontroller testes utvikling i språk, adferd og utvikling. Helsestasjonen kan avdekke nedsatt hørsel eller syn, noe som er særlig viktig for skolestart. Kontrollene gir også informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet og kan være en viktig integreringsarena for familiene. I regjeringsplattformen forplikter regjeringen seg til å sikre at alle fireåringer gjennomfører en obligatorisk test av norskkunnskaper.

– Gjennom oppfølging kan vi både unngå og avdekke vold og omsorgssvikt. Helsestasjonene og skolehelsetjenestene spiller en avgjørende rolle for å gi informasjon og veiledning. Her avdekker man overgrep, negativ sosialkontroll og man kan gi avgjørende informasjon om vaksinering, språkutvikling, barnehagetilbud og fritidsaktiviteter, sier Lillestrøm FrPs ordførerkandidat Anette C. Elseth.

– Kommunene har mulighet til å gi barna en ekstra trygghet gjennom god oppfølging gjennom hele barndommen. FrP kommer til å følge opp punktene i plattformen, og dette blir en veldig viktig valgkampsak for oss ute i kommunene, sier Kassandra Eleni B. Petsa, ordførerkandidat for Fauske FrP.