Foto av Erlend Wiborg.

Foto: FrP

Trygdeeksporten reduseres med FrP

– Norge skal ikke være Europas sosialkontor. Derfor stiller vi nå strengere krav for mottak av velferdsytelser, sier Erlend Wiborg.

I regjeringsplattformen er det enighet om at regjeringen skal arbeide for tiltak som kan begrense og stanse eksport av velferdsytelser. Nå blir disse tiltakene iverksatt.

– Regjeringen foreslår nå å stramme inn retten til barne- og ektefelletillegg, gjennom å innføre nye krav om bosetting og opphold i Norge for barn og ektefelle det mottas forsørgingstillegg for. Det betyr at det ikke vil utbetales barnetillegg for barn som ikke er bosatt eller oppholder seg i Norge, sier Erlend Wiborg, leder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Velferdskroner forsvinner ut av Norge

Innstrammingen gjelder både barnetillegget til alderspensjon, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, kvalifiseringsstønad, uføretrygd og tiltakspenger. De nye reglene medfører også at det ikke vil utbetales ektefelletillegg til alderspensjon og uføretrygd for ektefeller som ikke er bosatt eller oppholder seg i Norge.

Hensikten med innstrammingene er å gjøre systemet mer rettferdig, og ikke minst avverge at ordningene utnyttes. Innstramningen er beregnet å gi en innsparing i 2020 på 16,5 millioner kroner.

– I 2017 var det 807 alderspensjonister og uføretrygdede som var bosatt i land uten trygdeavtaler, og som mottok barne- eller ektefelletillegg. Mange av disse er bosatt i Thailand, Filippinene, Marokko, Pakistan og Libanon. Innsparingen for denne gruppen er anslått å utgjøre 33 millioner kroner i 2021. Dette viser hvorfor denne innstramningen er viktig, sier Wiborg, og legger til:

– Norge skal ikke være Europas trygdekontor. For FrP er målet at norske velferdsytelser skal gå til nordmenn og andre som jobber og bor i Norge. Det kan ikke være slik at norske skattepenger skal finansiere hele familier i utlandet. Det var aldri meningen da man innførte disse ordningene, sier Wiborg.