Foto av Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad.

Foto: FrP

En enklere hverdag for sårbare familier

– Foreldre må få bruke tiden sin på å være foreldre i stedet for å kjempe mot systemet. Derfor lager vi nå en likeverdsreform, sier FrP-leder Siv Jensen.

Norge er et velferdssamfunn med gode ordninger for de som har behov for støtte og hjelp. Likevel opplever mange familier med barn som har behov for sammensatte tjenester at de må kjempe mot systemet. Slik skal vi ikke ha det. Derfor har regjeringen startet arbeidet med en ny reform, Likeverdsreformen.

– FrP har gjort mye for å gjøre hverdagen enklere for disse familiene, men det er fortsatt utfordringer som må løses. Vi ønsker et samfunn hvor alle kan delta og hvor barn med behov for sammensatte tjenester får være sjef i eget liv og ha en meningsfull hverdag, fortsetter Jensen.

Trygghet og bistand til familiene

Mange foreldre opplever det som vanskelig å forholde seg til hjelpesystemet. Foreldrene bruker ofte mye tid på koordinering, planlegging og administrering av ulike tjenester.

– Målet vårt er at folk skal møte offentlige tjenester som henger sammen, og at de ikke skal oppleve tjenesteapparatet som vanskelig, sier Jensen.

Foreldre som venter barn med funksjonsnedsettelser kan oppleve stor usikkerhet. For å skape trygghet, bør hjelpen komme tidlig. Derfor er en viktig del av reformen å sørge for at pårørende får støtte og avlastning.

– For mange er det å vente barn med funksjonsnedsettelser en sårbar tid. Derfor vil vi gi dem en lovfestet rett til koordinator allerede under svangerskapet. Koordinatoren skal blant annet bidra til å sikre familien tilgang til de ulike hjelpetilbudene, sier Jensen.

Bedre rettigheter gir bedre inkludering

FrP i regjering har gjort mye for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne bidra og delta i samfunnet på lik linje med andre. Blant annet har vi rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse (BPA), styrket retten til omsorgsstønad, og gjennom inkluderingsdugnaden arbeider vi aktivt for å inkludere flere personer med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet.

– Likevel vet vi at familier med store omsorgsoppgaver møter flere utfordringer når de søker hjelp. Manglende koordinering, tjenester som ikke henger godt nok sammen og lite innflytelse over egen hverdag er eksempel på dette. Det er disse utfordringene likeverdreformen skal svare på, avslutter Jensen.

Både familier med barn som har behov for sammensatte tjenester, brukerorganisasjoner, helsetjenesten, NAV, kommuner og andre vil bli inkludert i arbeidet med reformen. Regjeringen vil blant annet gjennomføre dialogkonferanser rundt om i landet.
Likeverdsreformen skal utvikles og presenteres fortløpende, og vil munne ut i en sak til Stortinget våren 2021.