Foto. Solveig Horne

Foto: FrP

Etterforskning prioriteres

I statsbudsjettet for 2020 bruker regjeringen 350 friske millioner kroner på norsk politi. Solveig Horne er fornøyd med at 80 millioner av disse går til å styrke politiets etterforskningskapasitet.

Politiet kan i 2020 ansette over 170 nyutdannede politistudenter, utover de som erstatter avgang i etaten.

– Regjeringen har levert et historisk løft av norsk politi. Det løftet fortsetter vi med, sier FrPs justispolitiske talsperson Solveig Horne, og fortsetter:

– 2020 blir et merkeår for norsk politi, når vi endelig når målet om to politifolk per 1000 innbyggere. Det utgjør en forskjell i hverdagen til folk flest, sier Horne.

Over 1450 av de nye politiårsverkene har kommet i politidistriktene og politibemanningen har økt i samtlige politidistrikt.

Større etterforskningskapasitet

Regjeringen foreslår nå å bevilge 80 millioner kroner til etterforskning i politiet i statsbudsjettet for 2020. Horne viser til at behovet for styrket etterforskningskapasitet er stort.

– Når verden endrer seg, og kriminaliteten endrer seg, må også politiet endre seg. Vi ser at den tradisjonelle vinningskriminaliteten har gått ned med 36 prosent, mens seksuelle overgrep mot barn har hatt en eksplosiv vekst på over 160 prosent. Dette stiller andre krav til politiet enn tidligere, sier Horne.

Horne viser videre til at denne utviklingen i all hovedsak skyldes to faktorer. Politiet avdekker overgrep som tidligere neppe hadde blitt kjent, samtidig som overgrepsmateriale aldri har vært så tilgjengelig som nå på grunn av internett.

– Prioriteringene i budsjettet er nødt til å reflektere endringene i kriminalitetsbildet, slik at norsk politi er best mulig rustet til å bekjempe seksuelle overgrep og annen kriminalitet. Derfor er det riktig at regjeringen prioriterer å styrke politiets etterforskningskapasitet, sier Horne.

Effektiviserer straffesakskjeden

Regjeringen foreslår videre i budsjettet for 2020 å bevilge 30 millioner kroner i 2020 til å øke elektronisk samhandling mellom aktørene i straffesakskjeden.

– En effektiv straffesakskjede forutsetter god samhandling mellom virksomhetene, gode og effektive arbeidsverktøy, og tilstrekkelig kapasitet i alle ledd. Det er gledelig at regjeringen fortsetter satsingen på elektronisk samhandling i straffesakskjeden, sier Horne.

Horne viser til at bevilgningen på 30 millioner blant annet vil gå til å utvikle nye løsninger som gjør det mulig å utveksle strukturert informasjon mellom fagsystemer.

– Dette vil bidra til en mer effektiv straffesakskjede og bedre kvalitet. For Fremskrittspartiet er det viktig at rettighetene til ofre og pårørende ivaretas gjennom hele kjeden, avslutter Horne.