Motorvei. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Historisk satsing på samferdsel

FrP i regjering har styrket samferdselsbudsjettet med 80 prosent. Årets statsbudsjett innebærer en storstilt satsing på vei og bane, samtidig som bompengene nå reduseres ytterligere.

FrP vil satse på firefeltsmotorveier, både fordi det er de tryggeste veiene vi har, og fordi de bidrar til at folk og varer kommer raskere frem. I perioden 2018-2021 vil det bli bygget om lag fire ganger mer firefelts motorvei enn i perioden 2010-2013.

I 2020 planlegger regjeringen å åpne mer enn 55 kilometer med trygg firefelts motorvei, og dette kommer på toppen av de 102 kilometerne som åpnes i 2019. Til sammenligning hadde Norge kun 73 kilometer med firefeltsvei i 1990.

Til investeringer i riksveier alene foreslås det bevilget om lag 20,4 milliarder kroner, noe som er en økning på 83 prosent.

Følgende store prosjekter er ventet åpnet for trafikk i 2020:
 • E39 Eiganestunnelen i Rogaland
 • Rv. 13 Ryfast (Hundvågtunnelen) Rogaland
 • E18 Varoddbrua i Agder
 • E134 Damåsen–Saggrenda i Viken
 • E6 Vindåsliene–Korporalsbrua i Trøndelag
 • E6 Tana bru i Troms og Finnmark
 • E6 Kolomoen–Moelv i Innlandet

I forslaget til statsbudsjett for 2020 er det satt av midler til oppstart av utbygging på følgende strekninger:
 • E6 Ballangen sentrum i Nordland
 • E16 Kvamskleiva i Innlandet
 • Utbedringsstrekning E16 Fagernes–Øye i Innlandet
 • E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene i Vestfold og Vestland
 • Utbedringsstrekning rv. 3 Østerdalen i Innlandet

I statsbudsjettet for 2020 er det satt av midler til forberedende arbeid og eventuelt oppstart av følgende prosjekter:
 • E39 Myrmel–Lunde i Vestland
 • Utbedringsstrekning rv. 52 i Viken/Vestland

I statsbudsjettet for 2020 er det satt av midler til forberedende arbeider på følgende prosjekt:
 • Rv. 4 Roa–Gran i Innlandet
 • E8 Sørbotn–Laukslett i Troms

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei er stort, og derfor foreslår regjeringen nå å bruke 1,9 milliarder kroner til fornying og opprusting av fylkesveier, inkludert utbedring av tuneller. I tillegg vil regjeringen etablere en tilskuddsordning på 100 millioner kroner for fylkesveier som er viktige for næringstransport, samt bevilge nær 26 millioner kroner til utbedring av fylkesveier for tømmertransport.

FrP har denne sommeren kjempet for å redusere bompengebelastningen for folk flest. Nå følger regjeringen opp bompengeforliket, med et forslag om å bevilge 1,4 milliarder kroner til å redusere bompenger i distriktene.

Norge er et langstrakt land med mange rasutsatte vei- og banestrekninger. FrP ønsker ikke at folk skal kjøre med hjertet i halsen. I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen derfor å bruke nær 1,1 milliarder kroner til skredsikring på riksveier, og nær 800 millioner kroner til særskilt fordeling til fylkeskommuner med skredutsatte veier.

I tillegg til en større satsing på vei vil FrP også få jernbanen på skinner. Regjeringen foreslår derfor 26,8 milliarder kroner til jernbanen i statsbudsjettet for 2020, en økning på 1,1 milliard fra 2019. I 2020 vil togtilbudet forbedres gjennom blant annet innfasing av ni nye tog, oppstart av et nytt stort prosjekt på Dovrebanen, samt økt aktivitet i flere av de pågående store investeringsprosjektene.