Foto. Siv Jensen

Foto: Elin Eike Worren

Mindre bompenger og flere sykehjemsplasser

– Vi legger frem et godt budsjett, der vi følger opp bompengeavtalen, ansetter flere politifolk og legger til rette for 2000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

I dag la Siv Jensen frem regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Det er det første budsjettet de fire ikke-sosialistiske partiene legger frem sammen som regjeringspartnere.

– Det er en forskjell på en regjering med og uten FrP. Jeg mener vi har lagt frem et forslag til statsbudsjett med klare FrP-avtrykk, sier Jensen.

Styrker politiet

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å styrke politiet med 350 millioner kroner, som blant annet skal gå til å ansette 170 politifolk, samt gi nytt utstyr til politiet.

– 2020 kommer til å bli et merkeår for norsk politi. Gjennom dette budsjettet sikrer vi at målet om to politifolk per 1000 innbyggere nås, forteller Jensen.

I budsjettet for 2020 foreslås det en bevilgning på over 20 milliarder kroner til politiet. Til sammenlikning var politiets driftsbudsjett per oktober 2013 på 12,1 milliarder kroner.

Satser på eldreomsorg

Regjeringen varsler en videreføring av satsingen på eldreomsorg. Blant annet legger regjeringen til rette for at det kan bygges eller rehabiliteres 2000 sykehjemsplasser eller omsorgsboliger i 2020. Dermed har regjeringen siden den tiltrådte lagt til rette for 17500 heldøgns omsorgsboliger i kommunene, med en samlet tilsagnsramme på om lag 29,1 milliarder kroner.

– Eldreomsorg har alltid vært viktig for FrP. Vi er opptatt av at alle eldre skal ha tilgang til gode og trygge pleie- og omsorgstjenester, uansett hvor de bor i landet. Med FrP i regjering får vi også matlukta tilbake på sykehjemmene. Vi øker tilskuddet til kommuner som vil gjenåpne kjøkkenet på sykehjemmene, sier Jensen.

Finansminister påpeker at regjeringen over de siste årene har økt bevilgningene til kommunene med 30 milliarder kroner.

– Ingen kommuner skal komme og si at de ikke har råd til god eldreomsorg. Det handler om prioriteringer. I 2020 legger regjeringen til rette for en ytterligere styrking av kvaliteten og kapasiteten i tjenestetilbudet til landets eldre, sier Jensen.

Mindre bom og mer til vei

Tidligere i høst fikk FrP i regjering med seg sine tre regjeringskolleger på tidenes reduksjon i bompenger. Bompengeenigheten følges opp i statsbudsjettet, og regjeringen foreslår å kutte bompenger med 1,4 milliarder kroner i Distrikts-Norge.

Det foreslås om lag 4,7 milliarder kroner til vedlikehold av riksvei i 2020. Med budsjettforslaget for 2020 vil det samlede vedlikeholdsetterslepet på riksvei reduseres med om lag 700 millioner kroner. Til investeringer i riksveier foreslås det bevilget 20,3 milliarder kroner, noe som er en økning på 83 prosent.

Regjeringen foreslår videre å bruke 1,9 milliarder kroner til fornying og opprusting av fylkesveier og tuneller. I tillegg foreslås det 100 millioner kroner til en tilskuddsordning for fylkesveier som er viktige for næringstransport.

Fjerner særfordeler for flyktninger

FrP har også fått med seg sine regjeringskolleger på fjerne en rekke særfordeler for flyktninger. Blant annet foreslår regjeringen å avvikle folketrygdlovens særskilte bestemmelser for flyktninger, og heve botidskravet for de ytelsene som har slikt krav i dag, fra tre til fem år.

Hevingen av botidskrav fra tre til fem år gjelder arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, stønad til enslig mor eller far, ytelser til tidligere familiepleier, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon og alderspensjon (unntatt inntektspensjon, hvor det ikke er botidskrav).