Foto av Roy Steffensen

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Viktige skritt for en bedre skole

– Alle snakker om hvor viktig det er med en god skole. De siste årene har ikke regjeringen bare snakket om god skole, men også levert mange konkrete tiltak som vil bidra til at norsk skole blir enda bedre, sier Roy Steffensen.

Fredag kom Stortingsmeldingen «Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO». Målet med meldingen er å ruste barnehager og skoler til å gi et godt tilpasset og inkluderende pedagogisk tilbud til alle barn og elever – uansett bakgrunn, forutsetninger og behov. Tidlig innsats og inkludering er bærende prinsipper i arbeidet med å forbedre utdanningssystemet.

– Det er et problem at ikke alle barn og unge får den hjelpen de trenger tidlig nok. Vi vet at en god start i barnehagen og mestring av grunnleggende ferdigheter har stor betydning for hvordan det går videre. I denne meldingen lanseres en rekke konkrete tiltak som FrP har kjempet for i mange år, sier Roy Steffensen, som leder Stortingets utdannings- og forskningskomité.

Prøver ut fleksibel skolestart

Tilpasset opplæring er et sentralt prinsipp i norsk skole. Det er skolen som skal være tilpasset barna, og ikke barna som skal tilpasses til skolen. Alle elever skal ha det trygt og godt på skolen, og få best mulig utbytte av opplæringen. FrP har derfor lenge tatt til orde for å gjøre skolestarten mer fleksibel. Nå senkes terskelen for utsatt eller fremskutt skolestart.

– En rekke kommuner vil nå prøve ut ulike modeller for fleksibel skolestart. Gjennom å prøve ut ulike modeller for fleksibel skolestart, ønsker vi å få mer kunnskap om hvordan vi lager gode overganger og tilpasser skolestarten til barna, sier Steffensen.

Alle barn må kunne norsk

Et annet svært viktig tiltak er at det innføres en plikt for kommunene til å vurdere alle barns norskkunnskaper før skolestart.

– En del barn starter på skolen uten å kunne snakke og forstå godt nok norsk. Det gjør skolestarten ekstra vanskelig og hindrer integrering. Kartlegging og oppfølging av norskundervisning må til om vi skal ha en sjanse til å få til en mer vellykket integrering enn det vi har i dag, sier Steffensen.

Vil løfte spesialundervisningen

FrP har også vært opptatt av å bedre spesialundervisningen, slik at de som sliter på ulike måter får et fullverdig skoletilbud. I samarbeid med KS settes det nå i gang en stor og varig kompetansesatsing på det spesialpedagogiske feltet for kommuner og fylkeskommuner.

– Dette feltet er viktig, og det kommer flere gode tiltak her. Blant annet innføres det en plikt for skolene til å følge opp elever med høyt fravær i grunnskolen, alle skoler får tilgang til lærerspesialist i begynneropplæring, det blir innstramminger av regelverk for bruk av assistenter som gir spesialpedagogisk hjelp, og vi flytter hjelpen nærmere barna. De med den beste spesialpedagogiske kompetansen skal ut av kontoret og inn i klasserommet og barnehagen, sier Steffensen, og legger til:

– FrP er også svært fornøyde med at kompetanseløftet fortsetter. Da sikrer vi at alle barn møtes av faglig dyktige lærere. Effekten av tiltakene i meldingen er en bedre skole, der flere elever får mulighet til å utvikle sine evner og kunnskaper best mulig, sier Steffensen.