Foto av Silje Hjemdal.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Barn skal beskyttes mot vold og overgrep

Hvert femte barn blir utsatt for vold fra sine foreldre. Silje Hjemdal vil ha slutt på at vold, overgrep og mishandling bortforklares og er lei av at barna ikke blir hørt.

30 år siden FNs barnekonvensjon ble vedtatt, viser en fersk undersøkelse fra Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) at hvert femte barn blir utsatt for vold fra sine foreldre.

Silje Hjemdal konstaterer at dette er dystre tall, og hun reagerer spesielt på at om lag ett av 20 barn har vært utsatt for alvorlig fysisk vold, mens litt over ett av 20 barn har vært utsatt for seksuelle overgrep fra en voksen.

– Som barnas stortingsrepresentant for FrP er det mitt ansvar å tale barnas sak på Stortinget. For meg står artikkel 19 og 34 som de aller viktigste i barnekonvensjonen: «Alle barn har rett til at ingen skader eller misbruker dem» og «Alle barn skal beskyttes mot seksuelt misbruk». Den nye rapporten fra NKVTS viser at Norge fortsatt har en vei å gå i kampen mot vold og overgrep mot barn, sier Hjemdal.

Et tabubelagt tema

Overordnet viser undersøkelsen fra NKVTS at voldshendelser i barndommen svært sjelden skjer isolert, og at barn som blir utsatt for vold eller overgrep i nære relasjoner ikke alltid sier ifra.

– Vold og overgrep mot barn er et alvorlig samfunnsproblem, samtidig som det er et tabubelagt tema. Skal vi redusere volden i nære relasjoner, må informasjon om dette gjøres tydeligere blant skolebarn, for eksempel gjennom helsesøster, barnevern og politi, sier Hjemdal.

Hjemdal mener at det er viktig å sikre at barna forstår at det er riktig å gi beskjed og at det ikke er de som er skyldige.

– Fra politisk hold har vi satt av 6,5 millioner kroner i statsbudsjettet for å gjøre det lettere å oppdage og følge opp utsatte barn. Disse midlene er særlig viktige fordi det er essensielt å oppdage vold eller overgrep på et tidlig stadium, sier Hjemdal.

God integrering er god forebygging

Hjemdal registrer også at barn med innvandrerforeldre er langt mer utsatt for alvorlig vold og overgrep enn den øvrige befolkningen.

– Dette er et klart tegn på at integreringen fortsatt har en vei å gå. I Norge tar vi vare på barna våre, og vold mot barn er ukultur. Jeg mener at det må rettes et skarpere søkelys på barns ve og vel i integreringsdebatten, for gjennom god integrering kan vi forhindre vold og overgrep før de skjer. God integrering er god forebygging, sier Hjemdal.

Vold skal ikke bortforklares

Opptrappingsplanen mot vold og overgrep får nå tildelt ca. én milliard kroner. Ett av målene med disse midlene er at ingen barn skal utsettes for vold og overgrep.

– Barn er sårbare og ofte avdekkes vold og overgrep mot barn for sent. Vi må gjøre mer for å beskytte barn og vi vil prioritere tidlig innsats, og viktigheten av dette arbeidet kan ikke overdrives. Derfor er jeg svært glad for at regjeringen også starter arbeidet med ny nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner, sier Hjemdal, og legger til:

– Barnekonvensjonen minner oss på at barn har ukrenkelige rettigheter og at deres stemme skal bli hørt. Vold, overgrep og mishandling skal ikke bortforklares, og vi har alle et ansvar for å melde fra. De som arbeider med barn kan ikke være naive, og vi som politikere må handle og sikre hjelp til barn som er utsatt – aller helst før volden eller overgrepet skjer, sier Hjemdal.