Foto av Silje Hjemdal.

Foto: Bjørn Inge Bergstuen - FrP

Far og mor er like viktige

Likestillingspolitisk talskvinne Silje Hjemdal er svært fornøyd med at barneloven nå endres slik at foreldreskap likestilles mellom mor og far.

– Jeg er glad for at FrP i regjering kjemper for likestilt foreldreskap. Vi har nå fått gjennomslag for felles foreldreansvar for alle, også for de med barn født utenfor samliv, forteller Hjemdal.

1. januar 2020 trådte lovendringer i barneloven i kraft. Endringene innebærer at barnelovens utgangspunkt vil være felles foreldreansvar for alle, også for de som ikke har vært gift eller bodd sammen.

– Tidligere barne- og likestillingsminister Solveig Horne satt i gang arbeidet med å fornye lovverket, slik at vi kan likestille foreldre. Dette er et riktig skritt på veien, sier likestillingspolitisk talskvinne Silje Hjemdal.

Lovendringene ble vedtatt i 2017, men trådte i kraft 1. januar 2020 i sammenheng med moderniseringen av Folkeregisteret.

– Lovverket skal ikke stå i veien for at barn skal få lik mulighet til å være like mye med begge foreldre, så sant begge er gode og omsorgsfulle foreldre, sier Hjemdal.

Barn fortjener begge foreldre

Fram til årsskiftet 2019–2020 har mor hatt foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde sammen ved barnets fødsel.

Etter de nye reglene kan mor melde fra til Folkeregisteret innen ett år dersom de ønsker foreldreansvaret alene. Dersom faren likevel ønsker foreldreansvaret, kan han bringe saken inn for retten, som skal fatte en avgjørelse ut fra en vurdering av barnets beste. Far kan melde fra om at han ikke vil ha felles foreldreansvar innen den samme fristen.

– Én forelder bør ikke ha større rett til å være med barnet enn den andre, så sant begge er gode og omsorgsfulle omsorgspersoner. Likestilling av foreldreskap vil kunne virke konfliktdempende. Et lavere konfliktnivå vil selvsagt også være til det beste for barnet. Hensynet til barnet skal alltid være avgjørende, avslutter Hjemdal.