Foto av Terje Søviknes.

Foto: FrP

Lokale tiltak for næringsliv og frivillig sektor

Formannskapet i Bjørnafjorden kommune har vedtatt en lokal tiltakspakke for å motvirke konsekvensene av koronaviruset. Fremskrittspartiet ønsker flere tiltak på plass.

– Covid19-pandemien har rammet oss hardt, og mange gjør en formidabel innsats for å berge liv og helse, og holde hjulene i gang i samfunnet. Så langt har kommunen håndtert smittevernsituasjonen godt, og kommuneledelsen har vært tidlig ute med relevante tiltak og informasjon. Dette er nok et arbeid som vil måtte pågå i flere måneder, sier gruppeleder i Bjørnafjorden FrP, Terje Søviknes.

I oversendelsesforslaget ber FrP kommunedirektøren om å vurdere følgende tiltak:

 • Kan Bjørnafjorden kommune fremskynde egne utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter for å stimulere næringslivet?
 • Det bør utarbeides lister over ekstraordinære investerings- og vedlikeholdstiltak på kommunal infrastruktur (vei, bygg, idrettsanlegg osv.) som kan finansieres med kommende statlige krisepakker. I tillegg bør kommunen være offensiv overfor Vestland fylkeskommune som også kan få ekstraordinære statlige midler f.eks. til vedlikehold og mindre utbedringstiltak på fylkesveinettet. Bjørnafjorden kommune har p.t. flere gryteklare fylkesveiprosjekt (Sperrevikvegen, Hatvikvegen, Lepsøyvege, kryss Hatvikvegen-Valle bru m.m.)
 • Legge til rette for at kommunen eventuelt kan knytte ekstraordinære statlige midler til opprustning av nåværende og kommende kommunale veier. Veien Lyse Kloster ruiner – kryss Sperrevikvegen er ett eksempel. Denne veien blir trolig kommunal når ny fylkesvei Åsen – Helleskaret er bygget, og det er tidligere klarert med Statens Vegvesen at kommunen på egen kostnad og, etter avtale med grunneier, kan få utvide den smale veibanen uten reguleringsplan. I tillegg er det, etter dialog og avtale med grunneier, kanskje rom for å få opparbeidet parkeringskapasitet ved Lyse Kloster ruiner
 • Vurdere om kommunen som huseier kan utsette eller redusere husleie til leietakere (både næringsaktører og frivillig sektor)
 • Bør kommunen øke rammen for videreformidling av Startlån fra Husbanken?
 • Kan vi, for å avhjelpe serveringsbransjen, utsette eller slette avgift i 2020 for skjenking av alkoholholdig drikke?
 • Automatisk fornye skjenkebevilling frem til 31. desember 2021. Målet er å avlaste skjenkestedene som etter ordinær prosedyre måtte ha søkt om fornyet bevilling denne sommeren
 • Opprette egne søknadskorps, med økonomisk og juridisk kunnskap, for å hjelpe og bistå lokale bedrifter med å finne og søke på alle tilskuddsordninger
 • Fast informasjonskanal, med informasjon om lokale tilpasninger for næringslivet, fra for eksempel næringssjef/Bjørnafjorden næringsråd
 • Sikre sterk og god kommunikasjon, fra politisk side opp mot de største næringene i kommunen
 • Ha én fast landingsside på nett der næringslivet finner all relevant info, og at det fra samme side blir kommunisert ut all relevant info
 • Etablere dialog med frivillige lag og organisasjoner innen kultur og idrett for å avdekke hvilke økonomiske utfordringer frivillig sektor står overfor på grunn av koronapandemien
 • Vurdere ekstraordinære tilskudd til frivillig sektor (idrett, kultur, lag og organisasjoner)
 • Kan man fremskynde tildeling av ordinære tilskuddsmidler innen kultur og idrett, eventuelt KUP-midlene?
 • Vurdere om kunnen bør opprettholde hele eller deler av tilskuddene gitt til Vinnesfestivalen og Folk & Fjord-Festivalen i 2020, selv om arrangementene må avlyses. Arrangørene har trolig uansett kostnader med arrangementene selv om de blir avlyst

– Samtidig må vi også rette fokuset fremover. I likhet med resten av landet sliter også næringslivet i vår kommune tungt. Mange har fått stengt ned bedriften sin, andre har mistet hele inntektsgrunnlaget sitt. Konkursfaren er stor for mange. Det samme opplever man i idretts- og kultursektoren. Aktiviteten, og dermed inntektsgrunnlaget, er borte, legger han til.

– Frivillig sektor blør

Søviknes forteller at formannskapet i Bjørnafjorden kommune enstemmig har gått inn for en tiltakspakke for næringslivet. Den går blant annet ut på å opprette et næringsfond på 2,7 millioner kroner, i tillegg til 17 andre tiltak med effekt på kort og lang sikt. Fremskrittspartiet vil likevel at det skal gjøres mer.

– Vi må gjøre det vi kan for å få gang i økonomien igjen. Det er viktig at vi politikere legger best mulig til rette for å sikre lokale bedrifter, og etter hvert stimulere til økt aktivitet. Derfor har vi sendt et oversendelsesforslag til administrasjonen med tiltak og problemstillinger de kan jobbe videre med i tillegg til den tiltakspakken som nå er vedtatt av formannskapet, sier han, og legger til:

– Frivillig sektor er også en viktig sektor som blør for øyeblikket. Derfor bør vi også startet en prosess knyttet til frivilligheten parallelt med det arbeidet som blir gjort for næringslivet. Med oversendelsesforslaget ønsker vi å understreke at det må gjøres mer, i ulike faser, fremover.

Skal hente inspirasjon fra andre kommuner

I tillegg til oversendelsesforslaget foreslo FrP et tillegg til saksfremlegget om å opprette et næringsfond på 2,7 millioner og arbeide videre med tiltakene i pakken, der administrasjonen bes om å gå gjennom tilsvarende tiltakspakker i andre kommuner for å hente inspirasjon til flere relevante tiltak. Forslaget ble vedtatt.

– Det er helt sikkert andre tiltak som kan være aktuelle. Andre kommuner er allerede godt i gang med dette arbeidet. Det kan være nyttig å hente inspirasjon fra andre som har igangsatt gode tiltak, avslutter Søviknes.