Foto av Morten Wold

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

FrP sikrer viktige gjennomslag for Forsvaret

Etter tøffe forhandlinger har FrP fått til en betydelig styrking av den nye langtidsplanen for Forsvaret (LTP).

Langtidsplanen er et omfattende strategidokument som legger rammene for Norges forsvar de neste åtte årene. Denne planen er avgjørende for Forsvarets utvikling, enten det er snakk om bemanning, våpensystemer, forlegninger, avdelinger eller investeringer generelt.

– FrP har jobbet konstruktivt for å få på plass en langtidsplan som ivaretar forsvarsstrategiske hensyn. Det har blant annet vært avgjørende for oss å øke bemanningen i Forsvaret, spisse innsatsen på cyberfeltet og øke kapasiteten til spesialstyrkene, sier stortingsrepresentant Morten Wold, som er FrPs forsvarspolitiske talsperson.

FrP jobbet målrettet under forhandlingene for å få gjennom viktige endringer som styrker Norges reelle forsvarsevne.

– Noe av det viktigste for oss har vært å øke helikopterkapasiteten til Hæren og spesialstyrkene i nord, med utgangspunkt på Bardufoss. Derfor er det gledelig at vi fikk gjennomslag for en helikopterskvadron på Bardufoss. Dette vil gjøre våre mannskaper langt mer operative, sier Wold.

Bemanningen øker

Trusselbildet er stadig i endring, med såkalte asymmetriske angrep som gir Forsvaret stadig nye utfordringer. Da er det viktig med et robust cyberforsvar.

– Vi fikk gjennom å øke bemanningen generelt i Forsvaret fra om lag 50 til 300 personer allerede neste år. Vi fokuserte også på at cyberforsvaret måtte få økt kapasitet for å kunne imøtekomme stadig flere digitale trusler, og har fått gjennomslag for det med ti nye stillinger. I tillegg fikk vi gjennomslag for opprettelsen av en ny maritim innsatsskvadron i marinejegerkommandoen, med utgangspunkt i Ramsund orlogsstasjon, sier Wold.

FrP har hatt fokus på å finne konstruktive løsninger hele veien, til det beste for Forsvaret og forsvarsindustrien.

– Vi har også sikret deltagelse i det europeiske forsvarsfondet (EDF), noe som er helt avgjørende for norsk forsvarsindustri. Hvis vi hadde blitt stående utenfor, ville det betydd en praktisk utestengelse fra europeisk forsvarsmateriellsamarbeid på sikt. Det ville svekket industrien, sier Wold.