Foto. Siv Jensen og Sylvi Listhaug

Foto: Pia Sønstrød

FrP styrker krisepakken med 4,4 milliarder

Fremskrittspartiet har fått viktige gjennomslag for å forbedre kompensasjonsordningen og dermed trygge bedrifter og sikre arbeidsplasser gjennom krisen.

Flypassasjeravgiften blir fjernet og ordningen med rutekjøp blir styrket. Reiseliv, kollektivtrafikk, flybransjen og taxinæringen for å nevne noen, skal fortsatt få halvert den lave momssatsen de har. FrP har også fått gjennomslag for å bruke 400 millioner kroner til å bekjempe ensomhet blant eldre.

– Nok en gang har Fremskrittspartiet forbedret og styrket krisepakkene i Stortinget. Det har vært helt nødvendig av hensyn til folks arbeidsplasser og norske bedrifter. Kraftige avgiftsreduksjoner og mer penger for å kompensere de inngripende tiltakene til regjeringen som følge av pandemien har vært helt avgjørende for å komme til enighet, sier FrP-leder Siv Jensen.

Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for en betydelig økning av den såkalte kompensasjonsgraden til bedrifter for å dekke opp kostnader knyttet til permittering, sammenlignet med hva regjeringen la opp til. Det vil sikre at flere har en jobb å komme tilbake til etter krisen.

– Vi er glad for at kompensasjonsordningen til bedrifter er styrket. Dette vil komme godt med for mange kriserammede bedrifter. Det viktigste er å sikre folks arbeidsplasser slik at de har en jobb å gå tilbake til når krisen er over. Når myndighetene nesten stenger ned samfunnet må vi også stille opp for bedriftene som føler konsekvensene av dette på kroppen, sier finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug.

Ordningen som sikrer selvstendig næringsdrivende og freelancere forlenges også ut februar. Ordningen for å sikre permitterte lærlinger dagpenger forlenges ut mars.

Viderefører lavmomsen og fjerner flypassasjeravgiften

FrP har også fått gjennomslag for å videreføre den reduserte momssatsen for bransjer som for eksempel reiseliv, kultur, luftfart, kollektivtransport og taxinæringen frem til 1. juli. I tillegg fjernes flypassasjeravgiften frem ut hele 2021.

– Dette innebærer avgiftslettelser for folk flest på over 2,4 milliarder kroner. Det betyr mye for kriserammede næringer, sier Listhaug.

Flypassasjeravgiften ble midlertidig fjernet etter krav fra Fremskrittspartiet tidligere i år, for å hjelpe en kriserammet flybransje. Nå har regjeringspartiene gått med å fjerne den for hele 2021.

Styrker hjelpen til luftfarten

I tillegg til å fjerne flypassasjeravgiften har FrP sikret mer penger til rutekjøp som vil komme både flyselskapene og passasjerene til gode.

– Reduserte avgifter i kombinasjon med mer penger til rutekjøp og utvidelse av garantiordningen vil hjelpe norsk luftfart gjennom en kritisk fase, opprettholde rutetilbudet for folk og bedrifter, samt å sikre konkurransen i det norske markedet, sier stortingsrepresentant Hans Andreas Limi.

FrP har også fått gjennomslag for at regjeringen innen utgangen av januar skal komme tilbake til Stortinget med en vurdering av behovet for en egen kompensasjonsordning for luftfarten og andre tiltak fremover.

Partiet sikrer også en bevilgning på 35 millioner kroner for å sikre driften av den private lufthavnen Torp og har fått regjeringspartiene med på at regjeringen senest innen utgangen av januar skal komme tilbake til Stortinget med forslag om å sikre videre drift ved ikke-statlige lufthavner som Torp og Haugesund ut 2021.

Fremskrittspartiet har også fått gjennomslag for en forsterket ordning for å sikre arrangørene av pakkereiser og unngå ytterligere konkurser i bransjen.
Dette er penger Norge har på bok takket være olje- og gassvirksomheten.

– Vi kan takke oljebransjen og de tusenvis av arbeiderne som har sikret Norge den formuen som vi nå kan tære på i krisetider. Det er galskap at flere partier nå tar til orde for å legge ned denne næringen, sier stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad.

400 mill. til bekjempe ensomhet blant eldre

Mange eldre er mye alene. De har liten kontakt med andre mennesker som følge av pandemien.

Under behandlingen av revidert budsjett i vår fikk FrP gjennomslag for å sette av 400 millioner kroner til å bekjempe ensomhet blant eldre. Nå har regjeringspartiene gått med på å videreføre satsingen neste år.

– Mange eldre har det tøft nå. Mange er ensomme, redde og pandemien har rett og slett gitt dem dårligere livskvalitet. Nå må vi stille opp for en av gruppene som er hardest rammet, sier Listhaug.

Her er FrPs gjennomslag til en forbedret krisepakke:

  • Økt kompensasjonsgrad for å dekke opp for kostnader knyttet til permittering. I perioden september-oktober øker den til 70 prosent, i november og desember til 85 prosent og i januar og februar til 80 prosent. Maksimal utbetaling pr. måned settes til 80 millioner kroner. Regjeringen blir også pålagt å lage en ny modell for kompensasjonen for perioden etter februar. Dersom smittesituasjonen tilsier det skal et slikt forslag fremmes for Stortinget innen utgangen av januar. Innen utgangen av februar må regjeringen vurdere behovet for ytterligere forlenginger av ordningen med utsettelse av skatteinnbetalinger. Ordningen med statlig garanterte lån for små og mellomstore bedrifter forlenges ut første halvår, mens løpetiden forlenges til seks år.
  • Flypassasjeravgiften blir fjernet for hele året.
  • Ordningen med statlig kjøp av flyruter forsterkes til totalt to milliarder kroner neste år. Regjeringen blir også pålagt å komme tilbake til Stortinget innen utgangen av januar med en vurdering av behovet for en kompensasjonsordning for luftfarten.
  • Den reduserte satsen med lavmoms for reiseliv, kultur, luftfart og kollektivtransport blir videreført til 1. juli.
  • 35 millioner til å sikre driften av den private flyplassen Torp i årets fire første måneder. Regjeringen blir også pålagt å komme tilbake til Stortinget innen utgangen av januar med forslag til hvordan ikke-statlige lufthavner kan sikres videre drift.
  • Minstekravet for å søke støtte til publikumsåpne arrangementer som blir avlyst reduseres fra 500 til 350 personer.
  • Støtten til pakkereisearrangørers refusjon av avlyste reiser økes fra 40 til 60 prosent
  • Totalt settes det av 400 millioner kroner til tiltak for å bekjempe ensomhet blant eldre.
  • Totalt har FrP fått gjennomslag for å styrke krisepakken med 4,4 mrd. 

Les avtalene her:
201116 Delavtale H FrP V og KrF om statsbudsjettet - tilleggs nummer
201116 Delavtale - verbaler og merknader