FrP-logo.

Flytt mineralutvinning til olje- og energidepartementet

Resolusjon vedtatt av FrPs landsmøte 2020.

Som de fleste kjenner til, er det en endeløs ørkenvandring mellom ulike departementer i forbindelse med konsesjonssøknad om gruvedrift.

På grunn av dagens organisering tar det faktisk mellom10-15 år før alle berørte departement har gitt sitt endelig svar i disse sakene.

For å få en helhetlig gjennomføring foreslår Sør-Varanger FrP at Olje & Energidepartementet som har ansvaret for olje & gass samt mineralressurser på norsk sokkel, overtar denne funksjon slik at alt er samlet og systematisert.

Dette vil også bety at vi drar fordeler med den betydelige kompetansen som dette departementet besitter med bakgrunn i alle søknader og utbygginger av norsk sokkel.

Målet med en slik stordriftsfordel vil være et mye mere systematisk arbeid som vi kan forvente vil halvere tidsestimatet for konsesjonsbehandling.

Med de nye store funn av mineraler på norsk sokkel forsterkes behovet for en samkjøring av dagens ressursbehandling.