Vei.Foto

Foto: Colourbox

FrP-politikk har gitt betydelig bedre veier

– Det er svært gledelig å få dokumentert at FrPs løsninger har gitt bedre veier, sier tidligere samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen.

En fersk rapport fra Vista Analyse konkluderer med at det har vært en tydelig forbedring av veinettet i Norge i perioden 2014-2019. Rapporten peker på at det har skjedd en forbedring for alle veityper i samtlige fylker. FrPs to tidligere samferdselsministre Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale som hadde ansvaret for veiene i landet i denne perioden, mener det er liten tvil om at FrPs satsing på å forbedre veiene har gitt betydelig uttelling for landets bilister.

–I regjering var vi opptatt av å bygge landet, få mer infrastruktur for pengene og vise respekt for alle som bruker veien som arbeidsplass. Rapporten fra Vista Analyse viser at vi lyktes med vår tilnærming, sier Solvik-Olsen.

Mer penger til samferdsel

Den tidligere samferdselsministeren at vi nå ser resultatene av vekst i bevilgninger og reformene som FrP satt i gang på samferdselssektoren.

– Vi gikk målrettet til verks for å snu flere tiår med økende vedlikeholdsetterslep på norske veier. Vi startet umiddelbart med kraftig vekst i bevilgninger til vedlikehold og oppgradering. Samtidig igangsatte vi langsiktige reformer som over tid ga bedre organisering og mer valuta for pengene. Etableringen av Nye Veier AS har gitt en gevinst på over 60 milliarder kroner. Og i Statens Vegvesen er det enorme gevinst på veiprosjekt som fikk OPS organisering, sier Solvik-Olsen, og legger til:

– Vi skal huske at både veksten i bevilgninger og reformarbeidet møtte stor motstand, og ville åpenbart ikke skjedd om venstresiden hadde styrt. Dette viser at det har vært avgjørende for veiutbyggingen her i landet at FrP har hatt hånden på rattet. Gjennomføring av nødvendige reformer og økt langsiktighet i hele sektoren har virket.

Fylkesveiene må prioriteres

Solvik-Olsen er dog skuffet over at satsingen på fylkesveier henger etter.

– Det må gjøres en jobb i å løfte fylkesveier høyere opp. Den satsingen som FrP viste i regjering for riksveier har ikke blitt fulgt tilsvarende opp fra andre partier som styrer rundt i fylkeskommunene. Jeg mener vi må finne en bedre måte å stimulere fylkespolitikere til å prioritere fylkesveier i budsjettene, og en løsning kan være en «matching grant» ordning hvor vekst i lokale bevilgninger til fylkesveier møtes med tilsvarende øremerket ekstrabevilgning over statsbudsjettet. Jeg håper det kan være en ide som drøftes i forbindelse med Nasjonal Transportplan.

Redusert ulykkesrisiko

Rapporten peker videre på at det har vært en betydelig forbedring på veidekke og veidekkets bredde i årene FrP styrte samferdselsdepartementet. I tillegg viser den til redusert ulykkesrisiko på veiene, hvor norske veier nå anses som de tryggeste i verden. Jon Georg Dale mener dette har vært en vinn-vinn situasjon for landet og for å trygge bilistenes sikkerhet. Likevel frykter han nå konsekvensene av regjeringens kutt i nye prosjekter.

– Rapporten viser tydelig at en regjering med FrP klarer å prioritere samferdselsfeltet høyt. Slik bygger vi landet sterkere, og bedrer mobiliteten og trafikksikkerheten for innbyggerne våre, sier Dale, og avslutter:

– Umiddelbart etter at FrP forlot regjering kom dessverre kuttene i veibevilgningene. Jeg frykter at denne trenden vil forsterke seg, og at regjeringen vil fortsette å kutte i nødvendig veiutbygging. Rapporten er et klart bevis på at FrP må ha en hånd på rattet om veibyggingen skal holdes oppe.