Asfalt knytter Norge sammen

Gode og trafikksikre veier bygger Norge for fremtiden. Frp mener det bør igangsettes flere veiprosjekter og vil øke bevilgningene til vedlikehold. Vi vil sikre fortsatt utbygging av jernbanen og sier nei både til bompenger og den rødgrønne flypassasjeravgiften.

Binder Norge sammen

Norge er et langstrakt land med spredt befolkning. Vi har den nest laveste befolkningstettheten i Europa. Mens Norge har 15 innbyggere per kvadratkilometer, har Danmark 137. Landet vårt er rikt på muligheter og ressurser. Likevel kan store avstander gi Norge en konkurranseulempe, men det kan motvirkes med å investere i infrastruktur som vei, jernbane og flyplasser. Derfor er det å sørge for effektiv logistikk for både folk flest og næringsliv blant statens viktigste oppgaver. Det knytter Norge sammen, gir personlig frihet, og gir grunnlag for bosetting og næringsvirksomhet over hele landet.

Prioriterer vedlikehold og trygge veier

FrP mener det er viktig å investere i nye og bedre veier som et grunnlag for å komme styrket ut av de tøffe tidene med kraftig prisstigning og mye usikkerhet. Samtidig er det viktig at vi tar vare på den infrastrukturen vi har. Derfor prioriterer vi mer penger til vedlikehold både av riks- og fylkesveier, hvor det er stort etterslep. Riks- og fylkesveiene er det viktigste transportnettet i landet, som både innbyggere og næringsliv er avhengige av. Nye veier og redusert ved likeholdsetterslep gir bedre kapasitet og styrket trafikksikkerhet for alle trafikanter.

Både transport-, bygg- og anleggsbransjen befinner seg i en tøff situasjon som følge av kostnadsveksten. Regjeringen gjør situasjonen verre når de foreslår å stoppe det meste av veibyggingen. FrP prioriterer i stedet å øke bevilgningene til drift- og vedlikehold med 1,4 milliarder mer enn regjeringen.

Vedlikeholdsmilliard

Godt vedlikeholdte veier øker trafikksikkerheten. Derfor vil FrP ha en egen vedlikeholdsmilliard til riksveiene.

Selv om fylkesveiene i hovedsak blir finansiert gjennom overføringer til fylkeskommunene, vil FrP øremerke ytterligere 400 millioner kroner til vedlikehold av fylkesveier.

I tillegg øker vi satsing på det såkalte bruprogrammet for utbedring av fylkesveier for tømmertransport med 29 millioner, for å ta et krafttak for å få gjennomført planlagt utbedring av bruene.

Nye og bedre veier

Fremskrittspartiet prioriterer flere av de viktigste prosjektene fra Nasjonal transportplan som regjeringen ønsker å utsette. Vi foreslår å øke bevilgningene til riksveiinvesteringer med totalt 1,75 milliarder kroner, fordelt på Statens Vegvesen og Nye Veier AS.

For å sikre oppstart i 2023 setter Fremskrittspartiet av totalt 715 millioner fordelt på seks store prosjekter.

FrP prioriterer også en økning i bevilgningen til Statens vegvesen for blant annet å sikre fremgang i en rekke prosjekter under mindre investeringstiltak.

Dette vil sikre fremdrift i planlegging av blant annet Rv 15 nye Strynefjellstunneler og arm til Geiranger, E39 Veibust-Blindheim-Moa, Rv. 42 ny Eigerøy bru, utbedring av E134 Husøyvegen, E6 Transfarelv bru og videre fremgang i prosjektet med gul stripe på Rv 9 til Hovden.

Fylke Veinummer Strekning Ekstra bevilgninger
Nordland E6 Megården - Mørvikbotn 150.000.000
Vestland E16 Hylland-Slæen 150.000.000
Vestland E16/Vossabana Arna-Stanghelle 200.000.000
Vestland E134 Røldal-Seljestad 200.000.000
Viken E134 Saggrenda - Elgsjø 15.000.000
Viken E134 Oslofjordforbindelsen 100.000.000

Ringeriksbanen

FrP foreslår å beholde Ringeriksbanen i Fellesprosjektet med ny E16. Nye Veier har allerede identifisert om lag 5,8 milliarder kroner i kostnadsbesparelser på banedelen og ved å beholde Ringeriksbanen i prosjektet sikrer vi fremdrift samtidig som det blir bygget med god kontroll på kostandene.

Bedrer ras- og skredsikring på vei

Flere veistrekninger i Norge er sterkt ras- og skredutsatte. Dette gjelder både på riks- og fylkesveinettet. Fremskrittspartiet prioriterer mer til rassikring og gjenoppretter de øremerkede midlene til rassikring som regjeringen har foreslått å fjerne. Trygghet og fremkommelighet på veinettet er svært viktig for FrP.

Vi vil gjenopprette egne øremerkede poster for skredsikring både på riks- og fylkesveier. Dette gjør vi for å sikre at midlene kommer til nytte på de strekningene som trenger det og oppnå størst mulig fremdrift i arbeidet med trafikksikre veier.

Fjerner bompengene

FrP mener offentlige veier er et offentlig ansvar. Derfor er vi mot bompenger, og foreslår å fjerne bompengebelastningen for norske bilister ved å innløse all bompengegjeld i eksisterende prosjekter. Vi benytter midler fra infrastrukturfondet til nedbetalingen. Både folk flest og næringslivet vil få en bedre hverdag uten bomstasjoner.

Mindre sløsing og mer effektivitet

FrP mener vi skal ha respekt for skattebetalernes penger. Det er viktig å få mest mulig ut av hver krone. Vi ser at det er innsparings- og effektiviseringspotensial blant annet hos Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen og Vegdirektoratet. Digitalisering, effektivisering av prosjektorganisasjoner, delegering av oppgaver til private, og forenkling av veinormalene vil frigjøre ressurser fra administrasjon som kan brukes på veibygging og fjerning av etterslep på vedlikehold.

Vil bygge jernbane som et reelt alternativ

Dersom toget skal være et reelt alternativ som folk flest kan velge til hverdagsreisen, må hastigheten opp og punktligheten bli bedre. Det er derfor behov for fremdrift på InterCity-utbyggingen slik at vi får høyere hastighet og høyere frekvens på de mest trafikkerte strekningene. Vi prioriterer utbygging av Vestfoldbanen og planlegging av InterCity.

FrP øker satsingen på jernbane med 200 millioner kroner mer enn regjeringen. Vi foreslår å sette av 100 millioner kroner til å sikre fremdrift i byggingen av Vestfoldbanen mellom Sandefjord, Stokke og Torp. Vi prioriterer også 100 millioner for å sikre fremdrift i det Ytre InterCitynettet.

© Dmitry Naumov

Vil sikre et godt flytilbud i hele landet

FrP vil fjerne flypassasjeravgiften for å lette byrden for flysel skapene. For store deler av Norge er flyrutene eneste kollektivtilbud. Et godt utviklet flytilbud, også på kortbanenettet, er avgjørende for bosetting, arbeid og verdiskaping i hele landet. Luftfarten har så vidt kommet seg ut av krisen som fulgte av koronapande mien. Viktige f lytilbud står i fare for å bli avviklet. Norge er avhengig av å sikre konkurranse i luften for folk og næringsliv, også i årene som kommer.

Avinor får betydelige inntekter fra taxfree-salget på norske flyplasser som hvert år benyttes til å sikre drift på mange av de mindre flyplassene rundt om i landet. Fremskrittspartiet er bekymret for konsekvensene av regjeringens reduserte taxfree-kvote som kan gi opp mot 300 millioner kroner mindre i inntekter, og tilsvarende mindre til å opprettholde tilbudet ved flyplasser i distriktene.

Verbalforslag:

  • Stortinget ber Regjeringen avvikle dagens bompengeordning å legge til grunn statlig fullfinansiering av infrastruktur.
  • Stortinget ber Regjeringen utarbeide en nedtrappingsplan for engangsavgiften slik at avgiften kan avvikles senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2025. Avvikling av vektkomponenten prioriteres først.
  • Stortinget ber regjeringen utarbeide en nedtrappingsplan for omregistreringsavgiften slik at denne reduseres til selvkost.
Samferdsel 4 379 000 000
Vedlikehold av riksveiene styrkes 1 000 000 000
Økt investering i riksveier 750 000 000
Skredsikring riksvei 500 000 000
Utbedring av fylkesveier for tømmertransport (bruprogrammet) 29 000 000
Fylkesveier, etterslep, utbedring 400 000 000
Økt tilskudd til Nye Veier AS 1 000 000 000
Jernbaneinvesteringer, herunder fremdrift på Ringeriksbanen 200 000 000
Nedbetale all bompengegjeld og avvikle innkreving på eksisterende strekninger med midler fra infrastrukturfondet (100 milliarder) 60,9 mrd.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.