Helse og omsorg

Bedre helsetjenester for vanlige folk

Fremskrittspartiet vil

For folk flest er god helse og et godt behandlingstilbud når helsen svikter blant det viktigste i livet. FrP vil ha en sterk satsing på helse. Syke og eldre skal få den hjelpen de har behov for, og enkeltmennesket skal stå i sentrum for tilbudet.

Vi prioriterer å få ned helsekøene, at pasienter skal få den medisinen de trenger, at antall døgnplasser i psykiatrien må økes, og at hjelp til pleietrengende eldre skal bli en statlig rettighet. Vi vil også ha et helseløft for å sikre at vi har nok kompetente ansatte i helsevesenet.

Kortere helsekøer

Norge har et helsevesen i verdenstoppen, men det gjenstår store utfordringer. Helsekøene har vokst under koronapandemien. I september sto 228.000 personer kø for å få behandling eller utredning.

For å fjerne helsekøene vil FrP øke sykehusenes budsjett for 2022 med 3,2 milliarder kroner. Vi vil øremerke 1 milliard til å kjøpe flere tjenester fra de private sykehusene, som har ledig kapasitet.

Visste du i september sto 228.000 nordmenn i helsekø? Vanlige folk skal ikke måtte vente på behandling eller utredning, og FrP foreslår å øke sykehusenes budsjett med 3,2 milliarder kroner for å fjerne helsekøene.

Flere akuttplasser

I tillegg er intensivkapasiteten alt for lav. Dette fører til at det må innføres restriksjoner for å unngå at helsevesenet kollapser. Vi vil derfor bevilge 500 millioner kroner til flere akuttplasser, slik at Norge i større grad skal klare å håndtere pandemier og andre helsekriser i fremtiden, uten å måtte stenge ned samfunnet.

© Colourbox

Mindre byråkrati

Organiseringen av sykehusene er ineffektiv og byråkratisk. For å redusere sløseri og effektivisere driften, vil FrP legge ned de regionale helseforetakene, og fordele oppgavene deres mellom en nasjonal styringsenhet og de lokale helseforetakene.

Vi vil ha en ny finansieringsmodell for sykehus, der store sykehusinvesteringer behandles av Stortinget og finansieres over statsbudsjettet, på samme måte som andre statlige utbygginger. Slik unngår vi at sykehus må redusere byggeprosjekter og tilbudet til pasienter for å spare.

FrP foreslår at det opprettes et eget fond til større sykehusinvesteringer. Dette skal komme i tillegg til midlene som allerede er satt av til investeringer i helseforetakene.

I tillegg ønsker vi å sette av midler til operasjonsstue og fødestue i Alta.

Vi setter også av midler til utbedringer av landingsplassene på akuttsykehusene slik at de nye redningshelikoptrene kan benytte dem.

Styrker psykisk helse

Institusjonstilbudet til psykisk syke har blitt bygget kraftig ned de siste tjue årene. Dette betaler de sykeste prisen for. De får ikke den hjelpen og tryggheten de trenger. Mange ender opp som svingdørspasienter, uten å få en behandling som gjør dem friske. Dette utgjør også en stor fare for samfunnet.

FrP vil derfor ha en kraftig økning av antallet døgnplasser i psykiatrien. Vi foreslår at det settes av 900 millioner kroner til flere døgnplasser i offentlig og privat psykisk helsevern. Vi foreslår også at det opprettes en ny tilskuddsordning for å motvirke langtidseffekter av pandemien for helse, psykisk helse og rus.

Visste du antallet døgnplasser i psykisk helsevern har blitt redusert fra 5781 plasser i 2000, til kun 3284 plasser i 2020? FrP vil ha en kraftig økning i antallet plasser, og foreslår at det settes av 900 millioner kroner til flere døgnplasser i psykisk helsevern.

Lavere egenandel

FrP mener det er usosialt å øke egenandelstaket for frikort, slik regjeringen legger opp til. En av fire nordmenn har i dag frikort. Dette vil særlig ramme de som allerede har lite fra før.

Da FrP i fjor inngikk avtale om statsbudsjettet fikk vi reversert forslaget fra regjeringen om å øke egenandelene. Det ga en merkbar besparelse for de som er avhengig av medisiner og behandling. FrP vil bevilge tilstrekkelige midler for å beholde dagens egenandelstak.

Visste du at nærmere 1,5 millioner nordmenn har frikort på helsetjenester? Regjeringen foreslår å øke egenandelstaket med nesten 500 kroner i året, men FrP vil beholde dagens tak på 2460 kroner.

Én milliard til varmere og mer verdig eldreomsorg

FrP kjemper for at eldre skal få sykehjemsplass når behovet melder seg. I dag varierer sykehjemstilbudet kraftig fra kommune til kommune, både i omfang og kvalitet. FrP ønsker derfor å flytte finansieringen av helse- og omsorgstjenestene bort fra kommunen og over til staten, samtidig som vi ønsker å innføre fritt valg av sykehjem slik at man kan velge det tilbudet man selv ønsker.

En viktig verdi for FrP er at man skal leve hele livet. Alle eldre fortjener en varm og verdig alderdom, med en eldreomsorg i verdensklasse, uavhengig av hvor man bor i landet. Vi vil derfor sette av én milliard kroner for å styrke eldreomsorgen.

Det er behov for flere sykehjemsplasser. FrP foreslår å styrke tilskuddsordningen for sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Eldre er hardt rammet av koronapandemien, og midlene for å bekjempe ensomhet blant eldre må i stor grad videreføres de neste årene. FrP vil derfor bevilge ekstra midler til å bekjempe ensomhet og isolasjon blant eldre.

FrP vil at det skal stilles krav til maten som serveres våre eldre og pleietrengende. Det må settes inn flere tiltak for å unngå underernæring blant eldre. Det vil øke trivselen og redusere unødvendig medisinbruk. Vi vil ha et kommunalt forsøksprosjekt der eldre som bor hjemme skal få mat levert på døren til kostpris. I tillegg vil vi innføre en ny tilskuddsordning for produksjonskjøkken på sykehjemmene.

Løft for sykepleiere og helsefagarbeidere

Mangelen på helsepersonell i Norge er en varslet krise. Vi er allerede for avhengige av utenlandsk arbeidskraft i helsevesenet. Utfordringene vil øke med årene dersom det ikke tas grep nå.

FrP vil ha en ha treårig opptrappingsplan med et utdannings- og lønnsløft for sykepleiere og helsefagarbeidere. Dette innebærer at alle sykepleiere og helsefagarbeidere i offentlig sektor skal få et lønnsløft på tre prosentpoeng utover ordinær lønnsvekst neste år.

I tillegg må antallet studieplasser for helseutdanninger økes kraftig. For neste år foreslår vi å øke antallet studieplasser innen medisin med 250 og 2500 innen sykepleie.

Visste du at ifølge SSB kan Norge mangle 36 000 helsefagarbeidere og 20 000 sykepleiere fram mot 2035? FrPs forslag om tre prosentpoeng ekstra lønnvekst til helsearbeidere vil utgjøre 15.000 kroner i lønnsøkning for sykepleiere neste år.

Kjøper flere medisiner

Norge er en sinke med å ta i bruk nye medisiner for norske pasienter. Syke dør fordi de ikke har tilgang på medisiner som kunne reddet livene deres. Mange lever med store smerter helt unødvendig. FrP foreslår å bruke 500 millioner kroner ekstra som skal øremerkes kjøp av nye legemidler til pasienter med sjeldne diagnoser. I tillegg vil vi bruke 100 millioner kroner til gentesting som metode i kreftdiagnostikk og behandling.

Styrker beredskapen

Norge er nesten helt avhengig av import av viktige legemidler. Det gjør oss sårbare. FrP vil at regjeringen skal inngå kontrakter om legemidler med norske legemiddelprodusenter fremfor utenlandske, for å sikre norsk beredskapsproduksjon av viktige legemidler. I tillegg setter vi av midler til forhåndskjøpsavtaler med private aktører for å etablere norsk produksjon av vaksiner.

Prioriteringer:

 • Inngå kontrakter med norske legemiddelprodusenter fremfor utenlandske. Inndekning gjennom å kutte andre kontrakter
 • Satsing på psykisk helsevern, pasientbehandling og nye medisiner: 3 200 000 000
 • Ny tilskuddsordning psykisk helse og rus – motvirke langtidseffekter av pandemien: 100 000 000
 • Eldremilliard: 1 000 000 000
 • Ønsketransport: 4 000 000
 • Fortsette med og utvide SIO med ytterligere 6 kommuner, slik at i alt 18 kommuner blir med i forsøksprosjektet: 720 000 000
 • Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som har tiltak mot ensomhet i alle aldersgrupper: 50 000 000
 • Pårørendealliansen: 1 000 000
 • Tilby gentesting som ny metode i kreftdiagnostikk og behandling og til persontilpasset behandling: 100 000 000
 • Ikke øke egenandelstaket: 600 000 000
 • Helseløft: 3 158 000 000
 • Forhåndskjøpsavtaler med private aktører om norsk produksjon av vaksiner: 100 000 000
 • Kreftregisteret: 15 000 000
 • Eldreombudet: 2 000 000
 • Mental Helse Ungdoms hjelpechat: 1 000 000
 • Kompetanseheving av behandlere for veteraners psykiske helseutfordringer (RVTS ØST): 1 000 000
 • Dødehavsstiftelsen – til pasientopphold i Israel: 3 000 000
 • Operasjonsstue i Alta: 20 000 000
 • Videreføre økonomisk belønningsordning for kommuner som innfører fritt brukervalg: 4 000 000
 • Videreføre tannhelseforsøket i Agder og Romerike: 37 000 000
 • Frelsesarmeens gatefotball: 12 000 000
 • Frelsesarmeens Jobben og Fyrlyset: 3 000 000
 • No Limitation – oppstart to nye steder: 3 000 000
 • ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser: 13 000 000

Reduksjoner:

 • Helse- og omsorgsdepartementet: - 5 000 000
 • Rusforebyggende arbeid: - 5 000 000
 • Bioteknologirådet, driftsutgifter: - 4 000 000
 • Kommunikasjon om levevaner og helse: - 28 000 000
 • Prosjekt for røykeslutt: - 10 000 000
 • Områdesatsning i Oslo: - 4 500 000
 • Kutte i støtten til Actis: - 10 000 000
 • Kutte skolefrukt: - 21 050 000
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning: - 4 000 000
 • Heroinassistert behandling: - 60 000 000
 • Avvikle Helse Sør-Øst RHF: - 250 000 000
 • Avvikle Helse Vest RHF: - 90 000 000
 • Avvikle Helse Midt-Norge RHF: - 93 000 000
 • Avvikle Helse Nord RHF: - 88 000 000
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet: - 10 000 000
 • Ikke gjennomføre anbud på reseptbelagte legemidler: - 11 500 000
 • Kutt i tilskudd til EU4Health: - 30 000 000
 • Kutt i tilskudd til Verdens Helseorganisasjon: - 10 000 000

Verbalforslag:

Stortinget ber regjeringen i forslag til revidert nasjonalbudsjett i 2022 komme med en vurdering av behovet for utbedringer av landingsplassene på akuttsykehusene for å sikre at de nye redningshelikoptrene kan benytte dem.

 • Stortinget ber regjeringen inngå kontrakter om legemidler med norske legemiddelprodusenter fremfor utenlandske for å sikre norsk beredskapsproduksjon av viktige legemidler.
 • Stortinget ber regjeringen tillate snus uten tobakk.
 • Stortinget ber regjeringen sikre at eldre på sykehjem eller som mottar hjemmetjenester får den tannbehandlingen de har krav på.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en ordning for stamcellebehandling i Norge og/eller bistand til å kjøpe dette i utlandet.
 • Stortinget ber regjeringen legge frem en ordning som åpner for salg av flere reseptfrie legemidler i butikk.
 • Stortinget ber regjeringen oppheve taket på antall bytter av fastlege.
 • Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2022 legge frem en forpliktende opptrappingsplan for å sikre flere sykepleiere, vernepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og helsefagarbeidere i årene fremover. Planen skal inneholde forslag til ulike tiltak som bidrar til rekruttering og sikrer nok kompetente hender og hoder i helse- og omsorgstjenestene.
 • Stortinget ber regjeringen iverksette et kommunalt forsøksprosjekt i løpet av 2022, der eldre som bor hjemme får bestille mat levert på døren til kostpris.
 • Stortinget ber regjeringen beholde dagens egenandelstak for frikort på 2460 kr.
 • Stortinget ber regjeringen sørge for å tydeliggjøre ansvarsforholdet mellom politiet og helsevesenet for psykisk syke.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.