Foto av Alf Erik Andersen.

Foto: FrP

Lokal tiltakspakke i Lindesnes

– Viktig å komme raskt i gang med lokale tiltakspakker i denne situasjonen, sier Lindesnes FrPs Alf Erik Andersen.

Norsk økonomi er nå i en krevende situasjon. Stortinget har så langt vedtatt tre krisepakker med tiltak for å hjelpe arbeidsfolk og næringslivet, samt tiltak som kan fremme aktivitet for norske bedrifter. Lindesnes FrP arbeider nå for fullt med lokale tiltakspakker for å supplere de nasjonale tiltakene.

FrPs forslag til lokal tiltakspakke:

  • Stortinget har vedtatt at kommunene får kompensert foreldreinteker fra barnehager. Alle foreldrebetalinger for mars og april blir kansellert/ tilbakebetalt fra 12 mars 2020
  • Folk er mer hjemme og mindre på arbeid. Barn er hjemmeværende, og dette krever økte utgifter for familiene. Kommunen tar derfor ikke inn eiendomsskatt og kommunale avgifter ved neste terminbetaling. Tilsvarende gjelder for eiendomsskatten på næringseiendommer dersom næringen er berørte av pandemien, eller at leietaker er berørt og med visshet i at reduksjonen kommer leietaker til gode i tilsvarende redusert leie. Flere butikker, frisører, hudpleie, fysioterapeuter og andre er berørte av reglene
  • Det legges til rette for at kommunens innbyggere og næringsliv enkelt skal kunne velge å betale eiendomsskatt og kommunale avgifter over flere terminer
  • Bar og restaurantbransjen møter vanskelige tider med redusert omsetning på grunn av helt stenging eller begrensede åpningstider og areal. Gebyr for salgsbevilling for alkohol og tobakk for 2019 er ennå ikke sendt ut til salgsinnehaverne. Regler for betaling av gebyrer styres etter lov om omsetning av alkoholholdige drikker, såkalte alkoholloven, og de ulike satsene settes i forskrift fra departementet. Inntekter fra salgsbevilling tilfaller kommunen. Gebyr for 2019 dekkes derfor av kommunen
  • Det innføres gratisparkering i kommunen. Kommunestyre ber ordfører umiddelbart etter vedtaket innkalle til ekstraordinær generalforsamling i Mandal Parkering slik at vedtaket snarest kan effektueres
  • Kommunen setter i gang med bygge/rehabiliterings prosjekter som er vedtatt i budsjett og økonomiplan så langt det lar seg gjøre. Dette er viktig for bygge- og entreprenørnæringen, og vil være med på å bidra til at det blir færre permittering og arbeidsledige i regionen
  • Kommunestyret ber ordfører umiddelbart ta kontakt med AKT med oppfordring om gratis bruk av Taxus i en tidsbestemt periode
  • Som følge av nasjonale anbefalinger om å unngå fritidsreiser, mener vi det kunne vært nyttig med en vaktordning i etablerte hytteområder. En mulig løsning er at kommunen engasjerer vaktselskap. Men vi har også en mulig løsning der etablerte hytteområder/felt som det er mye av i Lindesnes får unntak for inntil f.eks til enhver tid 10 % av hytteeierne i en velforening (eventuelt til enhver tid 1-2 hytter) for å sikre vakthold og tilsyn. De aller fleste vil kunne reise hjem til egen kommune på kort varsel ved symptomer på sykdom. Det er allerede registrerte innbrudd og uønsket aktivitet på noen felt og politiet vil også kunne avlastes ved en slik ordning. Etablerte velforeninger i hyttefelt som f.eks Kåfjord kan enkelt organisere tilsynsordning gjennom etablerte kommunikasjonskanaler. Det poengteres at en slik løsning kun kan gjelde der det er etablerte velforeninger. Kommunestyre ber rådmannen umiddelbart kontakte fylkesmannen og/eller rette myndighet for å få godkjenning til at kommunen kan håndtere dette lokalt.
  • Rådmannen bes om å fremme ytterligere lokale tilpassede forslag som vil bidra til at næringsliv, innbyggere og ansatte kommer gjennom denne pandemien på en best mulig måte

– Lindesnes FrP fremmet først et forslag om en lokal tiltakspakke, som formannskapet ikke ville realitetsbehandle. Derfor laget vi et alternativt forslag, der det ble satt ned en ad hoc-komité som skal jobbe raskt og forankre vedtak i ekstraordinære formannskapsmøter. Komiteen har hatt flere møter, og det har vært to møter om sakene i formannskapet, sier Alf Erik Andersen.

Helt nødvendig

Han forteller at Lindesnes FrP har foreslått et næringsfond som næringslivet kan søke støtte fra som et tillegg til statlig kontantstøtte. Fondet er foreløpig på seks millioner kroner, og dette skal endelig vedtas i kommunestyret 23. april.

– Det er i denne prekære situasjonen, som mange innbyggere og næringsliv opplever, viktig å komme raskt i gang med lokale tiltakspakker som et supplement til nasjonale krisepakker. Summen av de nasjonale og lokale tiltakene er det som kan være med å bidra til å opprettholde arbeidsplasser, redde bedrifter fra konkurs, og få permitterte og dem som har mistet jobben raskere tilbake i arbeid. Derfor er det helt nødvendig å gjennomføre lokale tiltak i flere trinn med politisk forankring i ekstraordinære formannskapsmøter, sier Andersen.

– FrP foreslår også å sette eiendomsskatt på næring til én promille i 2020, men opplever dessverre at rådmannen jobber febrilsk med å finne argumenter som slår i hjel alle forslag rundt eiendomsskatt, legger han til.

Raskest mulig tilbake til normal hverdag

Andersen forteller at gruppelederne fra alle partiene i kommunestyret er representert i ad hoc-komiteen, og at rådmannen stiller nødvendig personell til disposisjon.

– Komiteen skal nå arbeide med tre ulike tiltakspakker, der den første inneholder konkrete tiltak som kan iverksettes raskt. I tillegg er FrPs opprinnelige forslag sendt komiteen for videre behandling der, sier han, og avslutter:

– Jeg er glad for at det er tverrpolitisk enighet om at det er nødvendig med en lokal tiltakspakke. Dette er vårt bidrag for å stimulere næringslivet og få innbyggerne raskest mulig tilbake til en normal hverdag.