Foto: Wikipedia

Forslag budsjett 2016

Røyken FrP vil kontinuerlig jobbe for at Røyken kommune skal ha en sunn økonomi, der utgifter balanseres mot inntekter og hvor gjeld kan betjenes ikke bare på kort sikt, men også på lengre sikt.

Vi vil at kommunen skal fokusere på sine lovpålagte oppgaver og lever disse på en god måte til det beste for Røykens innbyggere. Derfor vil vi styrke helseområdet med 6 nye hjemme og sykepleie stillinger. FrP vil også starte planlegging av EN ny skole sentralt i Bødalen.

Vi ser at husleie kostnaden som betales til REAS øker fra budsjetterte kostnader i 2015 på 207 millioner til 226 millioner i 2016. Det vi si at kommunen må betale ca 19 millioner mer i husleie kommende år, kostnadene vil øke ytterligere de neste årene og vi mener dette ikke er bærekraftig på sikt. Vi ønsker derfor å omdisponere midler for den planlagte kulturkirken til lovpålagte oppgaver samtidig som kommunens økonomi styrkes. Dette henger tett sammen å starte tilbakebetaling av gjeld med midler fra disposisjonsfondet. Dette vil igjen føre til mindre husleie som betales til REAS slik at kommunen står bedre rustet i perioden og i tiden som kommer.

FrP sitt forslag til budsjett baserer seg på Rådmannens forslag til budsjett for 2016 og Økonomi og Handlingsprogram for perioden. Forslaget er justert i forhold til dette dokument.