Foto: Johnny Olaussen

Brøt ikke taushetsplikten

Siden begynnelsen av mars måned har beskyldninger om at undertegnede, Johnny Olaussen, brøt taushetplikten da jeg offentliggjorde kommunens søknad om skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Finnmark. Det tok nesten ti måneder før KS-advokatene(KS) konkluderte med at taushetsplikten ikke er brutt.  

I dagens kommunestyrermøte ba jeg nok en gang om en avklaring rundt dette under spørmål og orienteringer og fikk endelig en skriftlig vurdering fra KS(se vedlegg). Det konkluderes med følgende: «Det er derfor vår vurdering på bakgrunn av ovennevnte at Johnny Olaussen neppe brøt en taushetsplikt da på han fremla søknad om skjønnsmidler på sin hjemmeside på face book. Dette blant annet som følge av det neppe var adgang til å lukke møtet og unnta opplysninger fra offentlighet etter offentlighetslova. Av den grunn kan heller ikke Olaussen ansees å ha påtatt seg å bevare taushet om mottatte opplysninger.»


Rådmann Ellen Beccer Brandvold har i åpne møter både i formannskapet og kommunestyret konkludert med at taushetsplikten var brutt. Dette fordi jeg som folkevalgt har skrevet under på en taushetserklæring. At dette gjelder opplysninger som ved lov er unntatt taushetsplikt har de ikke ville høre på. I så måte er dette en veldig viktig prinsipiell sak å få medhold i.


I dag er jeg som folkevalgt stolt for at jeg våget å utfordre systemet. Jeg er stolt over at jeg stemte mot å lukke det aktuelle møte. Jeg skulle også ønske at flere av de folkevalgte ville våge å si i fra når urett blir begått. Da viser jeg til saken hvor ordføreren nektet kommunestyret å vurdere hans habilitet.


https://www.frp.no/ditt-fylke/finnmark/gamvik/nyheter/2016/11/hoplos-ordforer


Jeg er glad for at denne saken nå er avsluttet, men vil påpeke at det hadde vært på sin plass at ordføreren beklaget administrasjonens feilaktige påstander om at jeg brøt taushetsplikten. Den kom ikke. Det er greit å se selv om kun èn av tolv ikke ønsker å lukke et møte, er det ikke noen automatikk i at flertallet har rett. 


Folkevalgtes taushetsplikt


https://www.frp.no/ditt-fylke/finnmark/gamvik/nyheter/2016/10/interpellasjonGamvik FrP tar makta tilbake til folket.