Foto: Johnny Olaussen

FrP ville styrke helse

Gamvik FrP foreslo under årets budsjettforhandlinger å styrke helsesektoren med 574.000 kroner. Dette skulle dekkes inn ved at en blant annet ikke tilførte Frivilligsentralen i Gamvik 500.000 kroner ekstra for å opprette en stilling til der. Forslaget fikk kun FrPs to stemmer. 

Gjennom media er det opplyst om at ca. 60 prosent at pasientene som lever i institusjoner er underernærte. Derfor ønsker vi å legge om på rutinene for når måltidene serveres og få en vurdering på om Gamvik kommune har forbedringspotensiale hva innholdet i måltidene gjelder(les våre spørsmål i vedlagt protokoll). Vi ville også legge til rette for at en innen helsesektoren kunne ansette en aktivitør. Erfaringer viser at slike tiltak har positiv innvirkning for beboerne.


Utenom dette foreslo vi å legge ned ungdomstrinnet på Gamvik skole fra høsten 2017, noe som vi anslår at gir en besparelse på 450.000 kroner første året og i overkant av 1.000.000 kroner fra 2018. Beregninger fra 2015 viser at det fra høsten 2017 vil være 4 elever ved ungdomstrinnet og totalt 7 elever på hele skolen. Ut i fra en totalvurdering mener vi at det nå er riktig å legge ned ungdomstrinnet.


Vi satte av 150.000 kroner til sommerjobb for ungdom, men mener at disse jobbene skal ligge under teknisk etat og ikke Frivilligsentralen slik AP foreslo. Vi foreslo å bruke 266.000 kroner til å senke eiendomsskatten fra 7 til 6 promille. Og vi foreslo å omdisponere 40.000 kroner som er satt av til Nordkynfestivalen og heller bevilge pengene til Mehamn idrettslag. Begrunnelsen for dette er at Nordkynfestivalen årlig mottar 60.000 kroner fra de såkalte Kraftlagmidlene og Mehamn idrettslag i tillegg har aktiviteter rettet direkte mot barn og ungdom gjennom hele året.


FrP og SV enige.

Ap har med 7 mot 6 stemmer vedtatt å starte en «vekstbedrift» i regi av Frivilligsentralen i Gamvik kommune. Til dette brukes 500.000 kroner til opprettelse av en 100 prosent stilling. I referat fra styremøte i Frivilligsentralen den 12. oktober 2016 står det at styreleder(ordfører) og daglig leder fikk i oppdrag å jobbe frem en plan for dette, samt et budsjettforslag som skulle legges frem for kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Ingenting av dette ble gjort. Jeg kontaktet både ordføreren og daglig leder i Frivilligsentralen i forkant av kommunestyremøte for å få tilsendt årsrapport, handlingsplan og regnskap. Ordføreren bruker ikke å svare på henvendelser fra FrP, noe han heller ikke har gjort denne gangen. Daglig leder lovde å sende dette, men jeg har per dato ikke mottatt noe.


SV ved Inga Manndal var klar på at denne måten å bruke pengene på ikke er riktig. Et godt argument er at Frivilligsentralen har et eget styre og dermed også i stor grad selv bestemmer hvordan pengene brukes, uten at kommunestyret som bevilger pengene har noe å si. SV foreslo heller å opprette en stilling som kulturarbeider for barn og ungdom. Det var derfor naturlig for FrP å støtte SVs budsjettforslag etter at vårt falt.


Frivilligsentralens oppgaver.
Per dato har frivilligsentralen 120-, eller 125 prosent stilling. For å motta statlige overføringer er kravet en 100 prosent stilling til daglig leder. Nå har AP altså vedtatt å opprette enda en stilling til.


I forkant av kommunestyremøte snakket jeg med Arvid Askø, som er styreleder i Norges Frivilligsentraler. Jeg fortalte da at Frivilligsentralen i Gamvik kommune har ansvaret for klipping av kommunale grøntanlegg mot betaling. På spørsmål om det er dette som er intensjonen med frivilligsentralene var svaret nei. Daglig leder skal koordinere de frivillige som er tilknyttet sentralen. Vi snakker ikke da om lønnet arbeid. 21. november la Frivilligsentralen ut følgende melding på facebook: «Er du uten arbeid, eller permittert? Vi trenger hjelp til å montere møbler og ansetter folk på timer.» Slik jeg ser det er Frivilligsentralen i Gamvik kommune blitt en bedrift i bedriften og jeg stiller spørsmål ved hva lønnet arbeid har å gjøre med det som tradisjonelt sett menes med frivillig innsats. Frivilligsentralen brukes også til å måke sne hos brukere som gjennom vedtak har krav på dette. Igjen et eksempel på at Frivilligsentralen brukes til å løse oppgaver som ligger innenfor kommunens ansvarsområde.


Gamvik FrP har samtlige år levert et alternativt budsjettforslag hvor vi har hatt inndekning for våre forslag til økte utgifter. Jeg er godt fornøyd med våre endringsforslag.


Under finner du våre forslag i sin helhet.


Budsjettforslag fra Gamvik FrP 2017


KST_20161215_PROT-2Gamvik FrP tar makta tilbake til folket.