Foto: Johnny Olaussen

FrP sendte lovlighetsklage

FrP har oppfordret Fylkesmannen i Finnmark om å iverksette lovlighetskontroll etter at ordføreren nektet kommunestyret å vurdere egen habilitet i kommunestyremøte 03.11.2016. I samme sak( 69/16) erklærte kommunestyret FrPs Johnny Olaussen(undertegnede) inhabil, uten at de visste hva saken gjaldt og hvorfor jeg eventuelt skulle være inhabil(lovanvendelsen er produsert i ettertid).

Habiliteten til Johnny Olaussen.
I protokollen er det vist til § 40 nr. 3c angående Olaussens habilitet. Der står det følgende: «Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.»

Det er også vist til forvaltningslovens § 6a:

a) når han selv er part i saken

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.


FrP ved Geir Langås og Johnny Olaussen har tilbakevist at gjeldende lovtekst kan anvendes i dette tilfellet.

FrP har også oppfordret Fylkesmannen om å etterprøve flere forhold i denne saken, som ikke kan nevnes på grunn av sakens innhold. Vi klarte ikke å få en tredje person til å skrive under på lovlighetsklagen og er derfor avhengig av at Fylkesmannen oppretter lovlighetskontroll på eget initiativ. Foreløpig har vet vi ikke om så blir gjort.


https://www.frp.no/ditt-fylke/finnmark/gamvik/nyheter/2016/11/protokoll-tredje-novemberGamvik FrP tar makta tilbake til folket.