Winter olympic games residence, Lillehammer, Norway

Foto: Colourbox

Kjære velger!

Lillehammer FrP vil målbevisst arbeide for å gjennomføre politikken vår, til beste for innbyggerne i vår kommune. Lillehammer kommunen skal være et godt sted å leve, jobbe og bo i.

Vi vil legge vekt på trygge oppvekstmiljøer og trivelige fellesområder. Innbyggernes behov skal bli sett og ivaretatt.

Vi vil jobbe for at alle Lillehammer sine innbyggere skal få best mulige tjenester når de har behov for det.

Omsorgen for barn, syke og gamle skal sikres gjennom kvalitet, valgfrihet, verdighet og et godt samvirke mellom offentlige og private tilbydere.

Vi vil at byen vår skal være fremkommelig for alle, enten man kjører kollektivt, sykler, går eller har behov for å bruke privatbil.

Vi ønsker å redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten. Vi ønsker ikke at innbyggere skal påføres en urettferdig og usosial skatt på å eie sine egne hjem.

Vi vil kjempe for at Sykehuset innlandet HF, avd. Lillehammer får beholde sine tilbud og arbeidsplasser. Vi kjemper for arbeidsplassene ved Statens veikontor og at sorenskriveren og domstolene forblir på Lillehammer.

En stemme på oss er en stemme på verdig eldreomsorg, en fremtidsrettet skole med trygge skoleveier og en god samferdselspolitikk for alle.

Les hele vårt program her.