Folk velger folk del 2

Del II Pål Krüger Førstekandidat i FRP Vestvågøy.

Tema; økonomi Vestvågøy kommune

AP/SP og Høyre lurer på hvordan FRP skal finansiere reduksjon i Eiendomsskatten, og alle

gode velferdstiltak. Vi lurer på hvordan de samme kan stemme for all verdens investeringer

uten å legge frem inntjening/dekning, bare konkludere: «Tas inn i neste års budsjett», som

allerede er kraftig på etterskudd. Ap sin kommentar i siste kommunestyret knytte til

økonomisk utvikling, var at «Det vil bli sterkere sentralisering- det er 100% sikkert». Vi er

fundamentalt uenig. Nedenfor og i Del III, er opplistet et knippe med tiltak som generelt kan

bedre VVK sin økonomi- vist med noen praktiske eksempler fra budsjettet 2019:

Innkjøpssamarbeid

Rådmannen anbefaler at kommunen skal inngå et innkjøpssamarbeid med andre kommuner

i Salten, for å få bedre innkjøpsbetingelser. Som en konsekvens satte FRP opp kr 2 mill i

innsparing på 2019 budsjettet. Rådmannen går for kr 0,0 i innsparing, får AP/SP/H og resten

med seg. Resultatet er redusert innkjøp fra lokale leverandører med innsparing lik 0- dobbelt

negativt!

Institusjonslege

Rådmannen fremhevet i forløpet til budsjettdebatten våren 2018 at egen institusjonslege vil

spare kommunen for 1-2 mill/år. Rådmannen fremmer ikke dette tiltaket i budsjettet 2019,

men FRP foreslår å tilsette institusjonslege, alle andre stemte mot.

Ny teknologi

I 2018 budsjettet fremmet Rådmannen tiltak for robotisering av medisindosering, med

innsparing på kr 2,5 mill/år. Resultatet ble kr 0,0 innsparing. Rådmannen og posisjonen

avlyser i 2019 introduksjon av ny teknologi innen omsorg, men FRP vil satse mer, slik andre

kommuner gjør, med potensial for store innsparinger.

Gravdal/Buksnes Skole

FRP vil utrede om det er formålstjenlig å flytte tilbake ungdomstrinnet til Buksnes skole, for å

redusere kostnader med leie av klasseroms-kontainere og senere utbygging av Leknes skole.

Leknes skole har i tillegg en del stordrift problemer. FRP sitt innspill ble ikke tatt godt imot

av andre partier.

Alle eiendomskostnader relateres til bruker.

FRP vil at alle avdelinger, skoler, omsorg, administrasjon osv., skal definere arealbehov, og bli

belastet for reelle kostander med disponibelt areal/kontorer. Det vil føre til større

økonomisk forståelse av å disponere arealer en strengt tatt kan klare seg uten, og frigjøre

arealer fra f.eks. ekstern leie. Det kan ligge millionbeløp å spare hvert år.

Salg tomter

Rådmannen tilsetter egen stab for kjøp/salg av tomter, men i budsjettet ligger det kr 0,0 i

økte inntekter, selv om Rådmannen bruker økt tomtesalg som begrunnelse for finansiering

av f.eks. aksjekjøp. Når FRP spør om hva er budsjettmålet for denne aktiviteten, så er det

ingen respons. Her bør det ligge noen millioner i året i ekstra inntekt.

Meieriet

I «utfordringsdokumentet» beskrives en mulig finansieringsform for driften av Meieriet, med

at institusjonen kapitaliseres (egenkapitalinnskudd), og så drives Meieriet mer på egen hånd.

Dette er et godt innspill. Da kan institusjonen vris fra å være en kostnadsdriver til tilnærmet

selvkost finansiert, som var en av forutsetningene for å bygge Meieriet kultursenteret i sin

tid. Det må komme en plan for å ferdigstille bygget, og få ordinær brukstillatelse.

Leie kontra eie

Kommunen bygger beviselig minst 20-30 % dyrere enn private. Lavere kommunale renter

enn private oppnår, kompenseres ikke for høyere investeringskostnader i kommunal regi.

Kommunen burde trolig i større grad leie og ikke eie. Kan være millioner å spare i året.

Skape god intern kultur

Rådmannen og ordfører, i all sin velvillighet og med gode forsetter, engasjerer Dag Otto

Lauritzen som foredragsholder og motivator for alle ansatte. Frikjøp og honorar, kostet

kanskje kommunen kr 750.000, - for noen formiddagstimer i Lofothallen. Det er lang fra alle

som mener at det var godt brukte penger.

Statlig finansiering av omsorgstjenesten

Regjeringen, med FRP i spissen, har etablert en forsøksordning knyttet til Statlig finansiering

om omsorgstjenesten. Forsøksordningen har vart i 2 år, og skal nå utvides med flere

kommuner. FRP ønsker at VVK skal søke om deltakelse. Det gir forutsigbar økonomi, og ikke

minst forutsigbar kvalitet på tjenestene. Rådmannen er nærmest avvisende, og får støtte fra

AP/SP-posisjonen og Høyre. Utrolig når tiltaket har så mange positive effekter, også på

kommuneøkonomien.

Politikerlønn

Flertallet i Kommunestyret posisjonen + Høyre vedtok med virkning fra august 2018 å øke

politikerhonorarene med samlet kr 1,2 mill/år. Det skulle styrke demokratiet og gi enkelte

politikere bedre tid til å sette seg inn i sakene. Erfaringen etter ett år er nedslående. Effekten

er snarere omvendt, jo høyere honorarer jo mindre kritisk tenkning og tettere bånd mellom

administrasjon og politikk. FRP vil ut fra økonomi og ellers negativ effekt av tiltaket, ta

tilbake den årlige merkostnad og før til drift av Omsorg/skole.

Rådmannen stab og Samfunn og Teknikk

Det har de seneste årene vært en relativt kraftig økning i driftsbudsjettene for sektorene

Rådammen/Samfunn og Teknikk, uten at inntektene fra disse to sektorene har fulgt med.

Hadde Samfunn og Teknikk hat samme % inntektsøkning i forhold til lønn i 2019 som i 2016,

skulle inntektene for sektoren vært kr 25 mill høyere enn budsjett, 2019. For Rådmannen

stab burde inntektene vært kr 2,5mill høyere. Tallene er en klar indikasjon på at det ikke er

samsvar mellom kostnad og inntektsutviklingen i de to sektorene.

Havbruksfondet

Kommunen fikk tildelt i 2018 kr 9 mill fra Havbruksfondet. Vi trodde beløpet skulle avsettes

på fond, og brukes som nærings- og infrastrukturstøtte til f.eks. fiskeri- og havbrukssektoren

i kommunen. På snedig vis har administrasjonen med AP/SP og Høyre som tilretteleggere,

brukt vært eneste øre for å dekke opp negativ drift i kommunen for 2018.

Ett sparepunkt fremmet av Posisjonens og Høyres i budsjett 2019, som stemte FRP mot:

Kjøleskap

Rådmannen foreslår å redusere budsjettet i 2019 med kr 1 mill, ved ikke lenger tilby at

hjemmetjenesten handler til kjøleskapet for pleietrengende. En innsparing som er usosial,

men heldigvis ikke reelt mulig å gjennomføre, eller måle effekten av. Dermed er tiltaket

meningsløst.

Eiendomsskatt

FRP vil ikke bidra til at eiendomsskatten skal finansiere en ikke optimal drift av kommunen.

Med FRP som del av en posisjon, blir det reduksjon av eiendomsskatten, en skatt som er

usosial, den rammer uten å ta hensyn til skattbar inntekt, formue eller belåningsgrad.

FRP har vist, med bare å se på 10-15% av budsjettet, at det ligger betydelige muligheter til

innsparinger, og fortsatt satse tungt innen Familie, Barnevern, Skole, Helse og Omsorg