Foto av Bjørvika i Oslo

Foto: Morten Normann Almeland

Vil gjøre Oslo by bedre

Etter et annerledes 2020 trengs optimisme og FrP-politikk i 2021 for Oslo.

– Vi trenger en by hvor det er rom for alle, og hvor folk kjenner seg igjen. Nå har vi et byråd som gradvis gjør livet vanskeligere for alle som ikke passer inn i «syklist»-kategorien, som fnyser av verdiskaping og kreativitet fra privat næringsliv, og som gjør eldreomsorg til en ideologisk kamparena fremfor å sette de eldre i førersetet, sier Ketil Solvik-Olsen, leder av interimstyret i Oslo FrP.

Ved inngangen til valgåret 2021 lover han et aktivt og gjenkjennelig FrP i hovedstaden.

– Vi ser at skattebetaIernes penger sløses bort på smale symbolsaker, samtidig som mange områder som handler om trygghet og omsorg for innbyggerne opplever budsjettkutt. Det er uholdbart. Den ene dagen mener byrådet at de har råd til å ta imot flere flyktninger, men den neste dagen sier de mangler penger til skolesektoren. Det er allerede mange innvandrerbarn som sliter med skolehverdagen. Da må vi rydde opp i problemene vi har fremfor å skape flere utfordringer.

– Byrådets manglende bakkekontakt med byens behov, så vi tydelig da byrådet nylig sa nei takk til økte statlige midler til å styrke kollektivsatsingen og redusere bompengeomfanget i byen. Er virkelig kampen for økte bompenger viktigere enn å forbedre kollektivtilbudet i byen, spør Ketil Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen er kampklar og lover at Oslo FrP, sammen med bystyregruppen og bydelslagene, skal samarbeide godt for å synliggjøre partiets politikk. Det trengs gjennomslag for FrP politikk på viktige områder for å skape en enklere hverdag for folk flest.

Lagspill

Et viktig mål for 2021 er å samle et sterkt lag for et best mulig FrP og mest mulig gjennomslag for partiets politikk. Da trengs det flere FrPere – både i bydelsutvalg, Oslo bystyre og på Stortinget.

– Vi vil ha med alle som vil bidra konstruktivt og bygge FrP sterkere i Oslo. Vi må bruke vår energi til å kjempe mot de andre partiene, ikke krangle internt. Neste år handler det om å sikre to stortingsmandater i Oslo. Oppslutning i Oslo er svært viktig for resultatet på landsbasis. Derfor må vi dra i samme retning, sier han.

Solvik-Olsen kan berolige alle med at Oslo FrP ikke er nedlagt, slik enkelte journalister har hevdet i sine artikler. Det legges opp til godt aktivitetsnivå fremover, og det inkluderer bydelslagene, Bystyregruppen og FpU. For mange av medlemmene blir bydelslagsårsmøtene i januar en av de første møteplassene.

– Bydelslagene vil avholde sine årsmøter som planlagt i januar. Der skal delegater velges til Oslo FrPs årsmøte og nominasjonsmøte, sier Solvik-Olsen

Organisasjonskultur

Han håper at partiet kan legge bak seg den uro som tidvis har fått prege mediebildet.

En rekke organ og personer i Frp uttrykte over tid sterk bekymring for situasjonen i Oslo FrP. Etter flere runder med advarsler og stille dialog, ble Sentralstyret oppfordret til å vurdere tiltak mot forhold hvor vedtak i partiet ble ignorert av enkelte. På bakgrunn av dette vedtok sentralstyret i desember at Oslo FrP fikk et nytt interimstyre som best mulig kan samle laget.

– Vår oppgave er å bygge organisasjonen slik at alle FrPere sammen kan jobbe for saker som er viktige for å gjøre Oslo til en bedre by. Jeg er glad for at vi raskt har kommet i tett dialog med bydelslagene og bystyregruppen, og har god kontakt med medlemmer av det avgåtte styret. Det er stor vilje til å løse utfordringer som har vært og finne en god arbeidsform for alle som vil bygge laget videre, slår Solvik-Olsen fast.

Interimsstyret Oslo FrP

I interimsstyret finner vi flere kjente FrPere
 • Leder, Ketil Solvik-Olsen
 • Nestleder, Per Willy Amundsen
 • Peter N. Myhre
 • Kari Kjønaas Kjos
 • Jon Georg Dale
Fremskrittspartiet er en medlemsorganisasjons hvor deltakelse er viktig. Det ønsker interimsstyret å legge vekt på

– Partiet skal ha gode prosesser for deltakelse og involvering. Det skal være stor takhøyde og stort rom for politisk diskusjon i partiet. Samtidig skal vi ikke tolerere illojalitet, gjentatte politiske og organisatoriske overtramp, og at man ikke følger spillereglene. Når denne tilliten brytes og man ikke retter seg etter advarsler, da får det konsekvenser, påpeker Ketil Solvik-Olsen.

Viktige politiske saker

Interimsstyret har startet jobben med politiske saker som vil bli viktig fremover. I dette samarbeidet vil interimsstyret ha medlemmene med på laget.

– I Oslo vil vi fokusere på kjernesaker som ligger vårt FrP-hjerte nær og som folk er opptatt av. Vi har stort rom av saker hvor FrP kan vise at vi er beste parti for Oslo og Norges innbyggere. Vi har invitert medlemmene til å spille inn både tema og konkrete saker og hendelser, som vi kan bruke for å synliggjøre partiet i media. Vi håper på stort engasjement fra medlemsmassen, sier Solvik-Olsen.

– Nå skal alle få lade batteriene og fylle FrP-hjertet med engasjement og pågangsmot. For 2021 skal vi jobbe for et godt valgresultat, en sunn og aktiv organisasjon, og en sterk giv for å kaste ut det sosialistiske byrådet i Oslo i 2023. Velgerne skal få klar og tydelig beskjed om hva FrP er, og hva vi står for.

Interimsstyret har startet å jobbe med disse sakene:
 • Vi vil ha sterkere fokus på integrering, og sikre kvinners frihet mot undertrykkende plagg.
 • Vi vil ha en tryggere by med sterkere innsats mot gjengkriminalitet og ungdomsvold.
 • Vi vil øke kampen mot mobbing i skolen og fritiden, og være tydelige på at foreldre har et oppdrageransvar.
 • Vi skal verne om ytringsfriheten og vår historie. 
 • Vi vil styrke folks valgfrihet og kontroll på egen hverdag.
 • Vi vil kutte avgiftsnivå og eiendomsskatt.
 • Vi vil legge bedre til rette for næringslivet, ved å gjøre handelsområdene mer tilgjengelig og Oslo mer attraktiv for etablering av virksomhet.
 • Vi vil styrke nyskaping og entreprenørånden i Oslo. Det skal være lov å lykkes med bedriften sin uten å frykte politikernes misunnelse.
 • Vi vil ha de beste blant offentlige og private aktører til å drive våre barnehager og sykehjem, fremfor å forby private som lykkes i frykt for at det vil sette offentlige administrasjon i dårlig lys. 
 • Vi vil redusere byråkratiet og rødgrønt formynderskap ved og ha større tillit til at voksne innbyggere kan ta egne valg. Vi vil ikke blande oss opp i hva voksne folk spiser til lunsj på arbeidsplassen sin.
 • Vi vil ha fokus på effektiv bruk av skattebetalernes penger.
 • Vi vil prioritere opp skole og eldreomsorg, der byrådet i dag heller vil bruke pengene på å ta imot flere flyktninger. 
 • Vi vil bygge ut bedre kollektivløsninger der de er dårlige, fremfor å sløse penger på å bygge trikkelinjer der det er velfungerende kollektivløsninger med buss.
 • Vi vil bygge bedre veier som fjerner eksisterende kø og kaos. E18, E6 og Røa-tunnelen må realiseres.
 • Vi vil slutte de rødgrønne forsøket på å gjøre byen utilgjengelig for alle som ikke sykler. Byens innbyggere må kunne ha fleksibilitet i hverdagen. 
 • Vi vil stoppe sløsingen av penger på snevre symboltiltak og rødgrønne monumenter. Det er meningsløst å subsidiere voksne folks kjøp av piggdekk og hønsegårder. Det er meningsløst å bygge en park i Oslomarka (Sognsvann). 
 • Vi vil asfaltere flere veier fremfor å bygge unødvendige sykkelveier der nabolagene mener ting er bra.