Ungdom på skateboard. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Bomiljø

Oslo skal være en god by å bo i for alle.

En god by å bo i

Oslo skal være en god by å bo i for alle. Vi vil skape gode bomiljøer der boliger, skoler og barnehager, fritids- og idrettstilbud, butikker, serveringssteder og annen næringsvirksomhet bygges i nærheten av hverandre, og med tilstrekkelig parkeringsforhold.

Oslo har mange områder med godt potensiale for byutvikling og boligbygging, særlig der det er mulig å innpasse dette i videreutvikling av nærings- og industriområder. Byutviklingen må åpne for en boligvekst som kan bidra til at også unge og enslige har råd til å kjøpe bolig i Oslo. Vi vil legge til rette for økt boligbygging ved å regulere og selge kommunale tomter til boligformål.

Et godt og trygt sted å bo er et viktig fundament for dem som ønsker å bedre sin livssituasjon. Vi ønsker derfor å gjøre det mulig for flere å være i stand til å leie på det private markedet eller å kjøpe sin egen bolig. Utleieboliger til vanskeligstilte bør fordeles over hele byen. FrP ønsker å gi beboerne i kommunale boliger mulighet til å kjøpe boligen.

Vi vil bevare gode bomiljøer og sørge for en utvikling av byen vår som sikrer at småhusområdene får bestå. Småhusområdene er en viktig del av Oslos identitet og egenart, og vi aksepterer ikke nedbygging av våre boligområder. Det er derfor nødvendig å se hele hovedstatsområdet i sammenheng når det gjelder utvikling av kommunikasjon til forstedene utenfor Oslo, slik at boligbygging også kan skje utenfor Oslo dersom behovet skulle tilsi dette.

Kommunen må legge til rette for at bevegelseshemmede, syns- og hørselshemmede skal fungere godt i samfunnet. Kommunale bygg skal være tilgjengelige for alle, og det skal arbeides systematisk med å gjøre gateareal tilgjengelig for alle brukergrupper.

Oslo skal videreutvikles med respekt for byens og bydelenes identitet og historie, gjennom gode og forutsigbare medvirkningsprosesser. Grunneier skal alltid varsles når det foreslås endringer som berører vedkommendes eiendom. FrP holder den private eiendomsretten svært høyt og vi mener at kommunen ikke skal ekspropriere privat eiendom så sant det ikke er tvingende nødvendig.

Både marka og fjorden har stor betydning for Oslofolk, og det er viktig at alle har god tilgang til bruk av både sjø og land. Det er viktig å bevare det som er igjen av strandsonen, og sikre tilstrekkelig med båtplasser ved sjøen. Vi vil sørge for en opprustning av byens badestrender.

Østensjøvannet og området rundt er et unikt reservat for fugler og planter og et verdifullt område for rekreasjon. Dette er en perle for Oslo som vi vil ta godt vare på. Vi vil sørge for godt vedlikehold av våre innsjøer og dammer, slik at de blir verdifulle tilskudd i byens nærområder.

FrP vil:

  • Bevare småhusområdene
  • Tillate at det bygges mer i områder rundt kollektivknutepunkter
  • Gjeninnføre minimumsnormer for parkering
  • Legge til grunn universell utforming ved kommunale nybygg og rehabiliteringer
  • At eier skal ha størst mulig råderett over egen eiendom
  • At det betales full markedspris ved nødvendig ekspropriasjon
  • Bevare parker, åpne plasser og grønne lunger
  • Sørge for godt vedlikehold av strender, innsjøer og dammer