Papirhus og mynter. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Eiendom, næring og arbeidsliv

Vi vil at Oslo skal være en effektiv og næringsvennlig kommune.

Nei til eiendomsskatt

Boliger i Oslo er dyrt. Kommunen skal ikke gjøre det dyrere å bo i Oslo. FrP vil derfor avskaffe eiendomsskatten på boliger. En bolig er ikke noe skatteobjekt, men et hjem. Eiendomsskatt på næringseiendommer gjør all næringsvirksomhet dyrere og mindre konkurransedyktig. Derfor vil FrP også avskaffe eiendomsskatt på næringseiendommer.

FrP vil:

 • Avskaffe eiendomsskatt både på boliger og næringseiendommer
 • Sørge for at Oslo skal være blant landets laveste kommunale skatter og avgifter

Ja-parti

Vi lever alle av Norges næringsliv. Kommunen og næringslivet skal spille på lag. Oslo kommune skal være imøtekommende og serviceinnstilt. Forholdene skal legges til rette for at næringslivet blir konkurransedyktig og har trygge rammevilkår. FrP vil si ja til bruksendring, nybygging, bevillinger og lignende dersom ikke klare, konkrete og tungtveiende grunner tilsier noe annet. Vi vil kjøpe tjenester fra private bedrifter der det lønner seg.

Vi ønsker å øke bruken av private leverandører og at brukerne skal ha mulighet til å avgjøre selv hvilket tilbud de ønsker å bruke når det er mulig. Et mangfoldig tjenestetilbud bidrar til konkurranse, som fører til bedre kvalitet på tjenestene og en mer effektiv drift.

Oslo skal være en åpen og hyggelig by. Utestedene er hyggelige møteplasser både for oslofolk og turister. Åpningstidene skal utelivsbedriftene i utgangspunktet selv bestemme, men det skal være regler for å beskytte boligområder. Der det passer skal det være mulig for skjenkestedene å holde åpent døgnet rundt.

Skjenke- og salgsbevilinger skal tildeles etter objektive kriterier. Det skal være en utstrakt kontroll av butikker med alkoholsalg og skjenkesteder og klare brudd på skjenkereglene skal kunne medføre inndragning av bevillingen.

Oslos bydelsstruktur med 15 bydeler og politisk valgte bydelsutvalg har medført at det er store forskjeller mellom bydelene på en rekke tjenesteområder. Bydelsordningen må sørge for at alle får de nødvendige kommunale tjenestene uavhengig av hvor i byen de bor. Frp vil derfor evaluere bydelsordningen, og vurdere hvilke oppgaver det er naturlig at bydelsutvalgene skal ha ansvaret for.

FrP vil i større grad benytte folkeavstemninger. Folkeavstemning er nyttig når store og prinsipielle saker skal avgjøres.

FrP vil:

 • Sørge for rask og effektiv kommunal saksbehandling
 • Gi næringslivet best mulige rammebetingelser
 • At eier i størst mulig grad selv kan velge hvilken type virksomhet som skal drives i sine lokaler og på egen eiendom
 • Føre en liberal og ansvarlig alkoholpolitikk
 • At åpningstider i utgangspunktet skal bestemmes av eier
 • At skjenke- og salgsbevillinger tildeles etter objektive kriterier, og skal gis alle søkere som oppfyller disse kriteriene.
 • At salgs- og skjenkebevillinger skal inndras ved gjentatte og grove brudd på regelverket.
 • Avholde folkeavstemning i viktige saker
 • Åpne for kasinovirksomhet i hovedstaden

Oslo Havn

Sjøtransport er miljøvennlig og effektivt. Oslo Havn gjennomgår store forandringer. Havnevirksomheten konsentreres på effektive og rasjonelle arealer. Sydhavna er er blitt Norges viktigste godshavn. For å sørge for havnens konkurransekraft vil Frp avstå fra å overføre midler fra havnekassen til bykassen, og la Oslo Havn selv disponere sine inntekter.

Både den ordinære sjøtransporten og cruiseskipstrafikken gir positive bidrag til verdiskapingen i Norge. Som et viktig tilbud både til oslofolk og turister vil Frp beholde og videreutvikle cruiseskipskaiene og terminalene for fergene til øyene, Nesodden, Danmark og Tyskland. Det må tilrettelegges for landstrøm som et tiltak for å redusere utslipp.

FrP vil:

 • Videreutvikle Oslo Havn som en sentral del av byens og landets person- og godstransport

Personalpolitikk og arbeidsgiveransvar

Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass. Den skal konkurrere med næringslivet om dyktige medarbeidere. Kommunen må derfor ha en lønnspolitikk som tiltrekker seg og beholder kvalifisert arbeidskraft.

FrP vil:

 • Avlønne kommunens ansatte på konkurransedyktige vilkår
 • Fjerne særavtaler som gir kommuneansatte fordeler som andre lønnstakere ikke har
 • At kvotering basert på kjønn og/eller etnisitet ikke skal finne sted i Oslo kommune 
 • Ha fleksible lønnssystemer og avlønning basert på kvalifikasjoner
 • Praktisere personalansettelser etter kvalifikasjoner fremfor ansiennitet
 • Gjøre flere lederstillinger om til åremålsstillinger
 • Arbeide for å øke øvre aldersgrense for arbeidstakere i kommunen 
 • Tilrettelegge arbeidet for ansatte med funksjonsnedsettelser
 • Pålegge norskkurs for ansatte som ikke behersker norsk godt nok 
 • Stille krav om lærlinger ved utsettelse av anbud samt sørge for å ta inn lærlinger i egne virksomheter der det er mulig