Helsearbeider og pasient. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Eldreomsorg

En verdig omsorg har valgfrihet som rettesnor.

En god og verdig eldreomsorg

FrP vil at alle som ønsker det, skal kunne bo hjemme så lenge det er mulig. Vi vil øke satsingen på hjemmetjenesten og gjeninnføre garantien om fire timer hjemmehjelp i måneden for hjemmehjelpsmottagere. Utvikling av nye teknologiske løsninger kan også bidra til at det er mulig å bo hjemme så lenge som mulig, og vi vil arbeide for at Oslo skal være ledende i landet på bruk av ny velferdsteknologi som kan bidra til bedre og sikrere tjenester, til det beste for de av oss som trenger det. Det er et mål å ha faste hjelpere til den enkelte.

En verdig omsorg har valgfrihet som rettesnor, der man selv velger hvem som skal utføre hjemmetjenester, eller hvilket sykehjem eller Omsorg+bolig man ønsker å bo i. Valgfriheten innebærer at eldre kan velge tjenester innen eldreomsorgen i andre kommuner, bydeler eller utlandet, om man ønsker det. Omsorg+ er et boligtilbud hvor det sosiale miljøet er en viktig faktor, med døgnbemanning, fellestjenester og matservering, og med daglige aktiviteter gjerne fra eksterne bidragsytere.

Sykehjem og Omsorg+ er først og fremst et hjem for de som bor der. Det skal legges stor vekt på beboerens ønsker og behov, og ansatte skal tas med på råd om hvordan en kan tilby best mulig pleie med fokus på den enkelte beboer. Måltidet er en viktig del av dagen, og vi vil ha god og ernæringsrik mat laget på de enkelte sykehjemmene. Et godt og ernæringsmessig tilpasset kosthold er viktig for å øke trivselen og det kan redusere medisinbruk. Vi vil se på muligheten for at sykehjem eller omsorgs-boligsenter kan ha studenter boende, mot at de bidrar på ulike måter i bomiljøet og legge til rette for økt frivillighet i eldreomsorgen.

Hovedutfordringen i Oslos eldreomsorg er at terskelen for å få sykehjemsplass er for høy. FrP vil derfor øke antallet sykehjemsplasser. Vi vil også satse mer på korttid- og rehabiliteringsplasser (helsehus), slik at de som ønsker å bo hjemme skal få nødvendig hjelp til dette. Vi ønsker å skille beboere med demens fra andre beboere for å gi bedre tilpasset omsorg til demente.

FrP ønsker i større grad å bruke alternative turnusordninger innen eldreomsorgen. Erfaringer fra institusjoner som har innført fleksible arbeidstidsordninger er bedre og mer stabile tjenester, samt at de ansatte i stor grad er mer fornøyde. Det er viktig å ha tilstrekkelig med kvalifisert bemanning ved sykehjemmene, og vi vil øke bemanningen for å sikre at sykehjemmene blir drevet på en god måte.

Vi vet pårørende er en ressurs, men også en gruppe det er viktig å ta hensyn til. Det må derfor gis et tilbud om avlasting til personer som pleier sine ektefeller. Mange bydeler har implementert dette, og målet er avlastning til alle som trenger det.

FrP vil:

 • Sørge for valgfrihet for alle omsorgstjenester
 • Etablere flere Omsorg+ leiligheter
 • Sikre tilstrekkelig med dagsenterplasser
 • Etablere nye seniorsentre og sikre møteplasser for alle eldre
 • Senke terskelen for å få plass på sykehjem 
 • Heve kvaliteten og øke trivselen på sykehjemmene
 • Satse på god ernæring og fysisk aktivitet
 • Øke antallet faglærte og leger i sykehjemmene
 • Opprette flere skjermede enheter for demente 
 • Øke bruken av alternative turnuser i eldreomsorgen 
 • Ha økt satsing på korttids- og rehabiliteringsplasser
 • Sørge for avlastning for hjemmeboende der en av ektefellene er pleier
 • Styrke hørselomsorgen i bydeler og på sykehjem 
 • Bruke GPS-sporing som trygghetsskapende verktøy
 • Sørge for minimumskrav til norskkunnskaper i omsorgstjenesten