Illustrasjonsfoto av barn som spiller fotball.

Foto: Colourbox

Idrett, kultur og frivillighet

Vi vil prioritere breddeidrett og breddekultur, slik at offentlige midler kan komme flest mulig til gode, og særlig barn og unge.

Idrett, kultur og frivillighet

FrP skal være en viktig støttespiller for idretten. Vi vil fortsette vår betydelige satsning på dette området. Det er spesielt viktig å legge til rette for barne- og ungdomsidrett. Det må etableres flere idrettshaller, ishaller, fotballbaner og svømmehaller for å gjøre klubbene i stand til å ta imot alle barn og unge som vil drive idrett. Derfor er det viktig å sikre plass til idrettsanlegg i utviklingen av nye områder i Oslo, eksempelvis Grønmo og Gjersrud-Stensrud. Samtidig er det viktig at Oslomarka tilgjengeliggjøres for alle, og om nødvendig må enkelte nye idrettsanlegg kunne plasseres i marka.

FrP mener økning av hallkapasitet må ha prioritet for å oppnå god dekning i alle områder av byen. Hallkapasiteten er for dårlig og flere idretter lider under mangel på treningsflater. Derfor må det legges til rette for bygging av nye idrettshaller, både med kommunale midler og tilrettelegging for private initiativ. Flerbrukshaller, svømmeanlegg og -haller er viktige tilbud som del av byområdene i hele Oslo.

FrP vil videreføre og videreutvikle idrettsbehovsplanen som et verktøy for planlegging av idrettsanlegg i Oslo. Samarbeidet med Oslo Idrettskrets og idretten for øvrig skal legges til grunn for politiske beslutninger som påvirker idretten i byen vår. Bygging og utvikling av idrettsanlegg skal skje med en forpliktende behovsplan som utarbeides med innspill fra idretten. Idretten kan være et av de beste og mest effektive integreringstiltakene vi kan gjennomføre.

FrP vil:

 • Sikre idretten plass i byen, i marka og på fjorden
 • Bidra til utbygging og drift av nye idrettsanlegg, gjerne i samarbeid med private
 • Legge til rette for samarbeid mellom skolen og idretten
 • Gjøre 60pluss og «Aktiv på dagtid» til permanente tilbud
 • Sikre midler til både hovedbad og områdebad
 • Sikre at nye kunstgressbaner får undervarme
 • Sikre midler til vinterdrift av kunstgressbaner i hele Oslo
 • Prioritere plass til idrettsanlegg i utviklingen av Grønmo
 • Sikre flerbrukshall og utvikling av området ved Frogner Stadion
 • Rehabilitere hele gressdekket på Ekebergsletta og etablere nødvendig infrastruktur
 • Sikre ny Valle Hovin ishall
 • Sikre Åsland skytehall

FrP ønsker at det profesjonelle kulturlivet i størst mulig grad skal være selvfinansierende, fritt for politisk innblanding og uavhengig av offentlige støtteordninger. De beste vekstmulighetene for kultur og frivillighet får vi ved at kommunen legger til rette for minst mulig byråkrati og mest mulig selvstyre. FrP prioriterer breddeidrett og breddekultur, slik at offentlige midler kan komme flest mulig til gode, og særlig barn og unge.

Frivillige organisasjoner utgjør et stort og viktig bidrag på mange samfunnsområder, og kan være et viktig supplement til offentlige tilbud, for eksempel innen kulturtilbud for barn og unge, eldreomsorg og tjenester for vanskeligstilte. FrP mener kommunen bør bidra til å opprettholde et rikt og mangfoldig organisasjonsliv ved å legge til rette for drift gjennom rimelige lokaler og leie av kommunale eiendommer.

Deichmanske bibliotek er viktig både som kunnskaps- og kulturformidler i Oslo. FrP vil prioritere opprettholdelsen av bibliotekfilialene spredt rundt i byen og sikre midler til etablering av nye filialer. Vi mener det er viktigere å satse på det som bydelsfilialene tilfører lokalområdene enn et hovedbygg som i stor grad vil bestå av annet enn bibliotektilbud.

FrP vil:

 • Sikre videre drift av Deichmanske bydelsfilialer og vurdere nye
 • Sørge for at kommunale museer og kunstsamlinger tas godt vare på
 • Legge til grunn et prinsipp om at kultur og frivillighet skal være uavhengig av politisk styring
 • At offentlig støtte knyttes opp mot grad av frivillig innsats og egeninntekt i organisasjonen
 • Selge kommunens aksjer i Oslo Nye Teater AS og Konserthuset AS
 • Ikke støtte organisasjoner som fremmer segregering eller diskriminering