Illustrasjonsfoto av kvinner med hijab.

Foto: Colourbox

Innvandring og integrering

Nøkkelen til god integrering er deltagelse i arbeidsliv og gode norskkunnskaper.

Innvandring og integrering

Vi mener at aktiv integrering og tilpasning til norske samfunnsforhold vil forebygge motsetninger og konflikter og at den enkelte innvandrer har et selvstendig ansvar for aktivt å integrere seg. Flertallet av innvandrere integrerer seg og bidrar til det norske samfunnet, mens noen har holdninger som vanskeliggjør integrering. Vi mener derfor at det er nødvendig å føre en nyansert og differensiert integreringspolitikk.

Nøkkelen til god integrering er deltagelse i arbeidsliv og gode norskkunnskaper. Med dette får man nettverk, venner, og mulighet til å bli selvhjulpen. FrP har en klar forventning om at de som bosetter seg i Oslo og som har mulighet til å jobbe, skal i arbeid. I tillegg må idretten og andre arenaer for fritidsaktiviteter benyttes aktivt for å fremme integrering og sosialisering.

Det er et foreldreansvar å lære barna norsk. Allikevel begynner opp mot 70 prosent av innvandrerbarna på skolen i Oslo uten å kunne godt nok norsk, selv om mange både er født og oppvokst i Norge. Konsekvensene for det enkelte barn ved ikke å sette inn tiltak tidlig, kan være enormt store og påvirke hele livsløpet. Vi ønsker obligatorisk språktest ved treårsalder, samt obligatorisk barnehage eller språkkurs fra treårsalder om barnet ikke kan språket av hensyn til barnets beste.

Dagens integreringsutfordringer gjør at det er nødvendig med en pause i mottak av flyktninger og asylsøkere inntil de som allerede er bosatt i Oslo, er blitt bedre integrert.

Vi ser nødvendigheten av å kunne identifisere hverandre i det offentlige rom ved ansikts-gjenkjennelse og øyekontakt. FrP ønsker derfor at ingen skal kunne bruke heldekkende ansiktsplagg som for eksempel niqab og burka.

FrP vil:

  • At Oslo kommune stopper ytterligere mottak av flyktninger og asylsøkere inntil de som allerede er her er godt integrert
  • At det skal være obligatorisk språktest for alle treåringer
  • Prioritere norskundervisning fremfor opplæring i minoritetsspråk
  • Forby bruk av heldekkende ansiktsplagg i det offentlig rom
  • Organisere oppfølgingsenheter i bydelene for å sikre god integrering