Elev i klasserom. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Skole

Vi vil ha en skole som tilpasser seg hver enkelt elev.

En skole for fremtiden

Oslo har landets beste skoler. Slik skal det også være fremover. Derfor ønsker Oslo FrP en skole som tilpasser seg hver enkelt elev. Skolesystemet skal gi tilstrekkelig utfordringer slik at alle elever opplever god lærings- og mestringsfølelse. I tillegg skal lærerne bruke tiden sin på undervisning, ikke unødvendig papirarbeid.

Oslo FrP er sterk tilhenger av fritt skolevalg. Det er fordi elevene vet bedre enn politikerne hvilken skole som er tilpasset deres behov. I tillegg skaper dette sunn konkurranse mellom skolene. Det gjør at skolene må skape et stadig bedre pedagogisk og faglig innhold.

Osloskolene finansieres ulikt og det kan være store forskjeller i driftsbudsjettene til den enkelte skole. Vi vil sørge for at skolene tilføres tilstrekkelig med midler slik at de kan drives på en god måte.

Skolen skal være et trygt og godt sted å være. Oslo FrP har nulltoleranse mot de som skaper en utrygg hverdag. Vi ønsker derfor en trygghetsgaranti. Det skal alltid være mobberen som bytter skole, aldri mobbeofferet. De elever som begår kriminalitet på skolens områder skal møte sanksjoner og flyttes. Ingen lærere skal møte sanksjoner for å ytre seg offentlig om sin skolehverdag.

Barnehager

Alle barn skal ha rett til barnehageplass fra de er ett år. Det gjelder uavhengig av når på året barnet er født. Det forutsetter at det bygges nok barnehageplasser. Oslo FrP ønsker derfor et mangfoldig barnehagetilbud med private, offentlige og ideelle barnehager. Det viktigste for oss er at barnehagene gir et godt tilbud, ikke hvem som drifter barnehagen. Foreldrene skal selv bestemme hvilken barnehage som skal benyttes, og søsken skal få gå i samme barnehage.

Det er viktig at barnehagene blir en trygg og god arena for lek og læring for alle barn, uavhengig av kulturell og religiøs bakgrunn. Derfor er det viktig at barnehagen er mest mulig nøytral. Oslo FrP vil derfor ikke tillate bruk av religiøse plagg på barna.

FrP vil:

 • La foreldre velge barnehage selv
 • Oppnå full barnehagedekning gjennom å tillate private aktører
 • Vurdere å tilrettelegge for enkelte kveldsåpne barnehager
 • Sørge for at vikarer er kvalifiserte
 • Konkurranseutsette og selge kommunale barnehager
 • Forby bruk av religiøse plagg som barnehijab
 • Pålegge barnehagene å presisere arbeidet de gjør med forebygging og avdekking av vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i årsplanene sine

Barne- og ungdomsskoler

Alle barn skal ha rett til å gå på nærmeste grunnskole. Foreldre skal også ha mulighet til å søke barna til en annen skole dersom de ønsker det. Søsken skal få gå på samme skole.

Barne- og ungdomsskolene skal tilpasses den enkelte elev. Elever som trenger særskilt, tilrettelagt opplæring skal få det. Det samme gjelder de elevene som ønsker og trenger større faglige utfordringer enn klassetrinnet tilsier. FrP ønsker derfor en forsøksordning med nivåinndeling innenfor matematikk, naturfag og språk.

Vi vil i tillegg gi elevene mer valgfrihet. Elever som ønsker å fordype seg i de enkelte fagene skal få muligheten til det. Det innebærer valgfriheten til å velge bort skriftlig sidemål.

Imidlertid kan elever oppleve både kulturelt og religiøst press hjemmefra. Det kan gjelde blant familie, venner eller trossamfunn. FrP mener barne- og ungdomsskoler skal være en nøytral arena hvor barn skal få størst mulig læringsutbytte, uavhengig av bakgrunn. Religiøse plagg skal derfor ikke tillates.

FrP vil:

 • Beskytte fritt skolevalg
 • La elever få større mulighet til å velge fag og gjøre skriftlig sidemål valgfritt
 • Det er alltid mobberen som skal bytte skole
 • Satse på videre- og etterutdanning av lærere
 • Tilpasse skolen til elever med funksjonsnedsettelser
 • Innføre fraværsgrense på ungdomsskolen
 • Sørge for en tilgjengelig helsesøsterordning på alle grunnskoler
 • Sikre tett samarbeid hjem-skole
 • Forby bruk av religiøse plagg som barnehijab
 • Satse videre på sommerskolen 
 • Sørge for at alle barn lærer seg å svømme
 • Sørge for et godt og tilgjengelig AKS-tilbud

Videregående utdanning

FrP vil sikre valgmuligheten mellom de videregående utdanningsløpene, og vil sikre fritt skolevalg. Det skal være helt opp til elevene om man ønsker studieforberedende utdanning, program for yrkesfag eller yrkesfaglig grunnutdanning.

Den videregående utdanningen skal i størst mulig grad tilpasses elevene. De elever som ønsker å spesialisere seg innenfor realfag, naturfag, samfunnsfag eller språk, skal få muligheten til det. De som ønsker å velge bort tredjespråk samt skriftlig sidemål kan gjøre det.

Yrkesfagene skal være mest mulig praktisk rettet. Vi vil derfor fjerne unødvendig teori fra yrkesfagløpet. I tillegg ønsker vi å heve statusen til yrkesfag, gjennom blant annet å øke tilskuddet til bedrifter som tar inn lærlinger.

Skolene må få større valgfrihet til å bestemme hvordan de tar inn elever. Dersom skolen ønsker å vektlegge enkelte karakterer i større grad, skal skoleledelsen få mulighet til det. FrP ønsker også å etablere eliteskoler innenfor enkelte studieretninger og fag, samt å øke samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og videregående opplæring.

FrP vil forbedre fraværsregelen ved å gjøre det mulig at helsesøster skal kunne bekrefte gyldig fravær, øke antall dager med politisk og sosialt fravær og la obligatorisk kjøreopplæring være gyldig fravær.

De elevene som ikke ønsker å fortsette på videregående opplæring eller avbryter skolegangen, skal få mulighet til å fullføre videregående opplæring som voksen. FrP ønsker privatistopptak hvert semester slik at det skal bli enklere å oppnå generell studiekompetanse.

FrP vil:

 • Gi elevene større valgfrihet til å velge fag og gjøre skriftlig sidemål valgfritt
 • Innføre filming av muntlige eksamener
 • Legge avgangseksamener før 17. mai
 • Tillate privatister å avlegge eksamen hvert semester
 • Fjerne unødvendig teori for yrkesfagene samt øke lærlingtilskuddet
 • Satse på videre- og etterutdanning av lærere
 • Forbedre fraværsregelen
 • Tilrettelegge for at elever kan fullføre videregående utdanning på to år